30 maja 2020

Bieg z Okazji 600-lecia Miasta Krajenka – Bieg główny na dystansie 10,6km – ODWOŁANE !!!

Wczytuję mapę...

Data: 30/05/2020

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10,6 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Stadion Miejski Krajenka

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

Bieg z okazji 600-lecia miasta Krajenka

Dystans 5.6 km oraz 10.6 km

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja sportu oraz zdrowego trybu życia;
 • Promocja miasta Krajenka;
 • Integracja lokalnej społeczności;
 • Zachęcenie mieszkańców Krajenki do częstszego, rodzinnego i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu;
 • Zachęcenie społeczeństwa do wypoczywania na terenach leśnych.

II. TERMIN

 • Start: 30.05.2020r. godz. 10.00.

III. MIEJSCE

 • Start i meta – stadion miejski

IV. ORGANIZATOR

 • Urząd Miasta Krajenka

V. PARTNER TECHNICZNY

 • Fundacja Herkules All Sports

V. PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 8.00 – biuro zawodów, depozyt
 • godz. 9.50 – uroczyste otwarcie
 • godz. 10.00 – bieg Krasnala – dzieci do 6 lat (mogą towarzyszyć rodzice) – 200m
 • godz. 10.10 – bieg dzieci – 7-8 lat– 400m
 • godz. 10.20 – bieg dzieci – 9-10 lat – 400m
 • godz. 10.30 – bieg dzieci – 11-12 lat – 800m
 • godz. 10.40 – bieg młodzieżowy – 13-15 – 1200m
 • godz. 11.00 – start biegu na dystansie 5.6km oraz 10.6km
 • godz. 12.15 – dekoracje biegów
 • godz. 13:30 – oficjalne zakończenie zawodów

VI. REJESTRACJA

 1. On-line do dnia 27.05.2020r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikrajenka.pl.

2. W biurze zawodów w dniu 30.05.2020r. od godz. 8.00 do godz. 10.45.

LIMIT UCZETNIKÓW W BIEGACH GŁOWNYCH 300 OSÓB

VII. OPŁATA STARTOWA

Na dystansie 5.6km

 • 40 zł do 30.04.2020r.
 • 45 zł do 14.05.2020r.
 • 50 zł do 27.05.2020r.
 • 70 zł w biurze zawodów

Na dystansie 10.6km

 • 45 zł do 30.04.2020r.
 • 50 zł do 14.05.2020r.
 • 55 zł do 27.05.2020r.
 • 70 zł w biurze zawodów

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

 • pamiątkowy odlewany medal wręczany na mecie
 • numer startowy
 • okolicznościowy (koszulka techniczna dla osób zgłoszonych do dnia 14.05.2020r.)
 • posiłek regeneracyjny

DZIECI STARTUJĄ BEZPŁATNIE

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych umieszczonych na bucie zawodnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegikrajenka.pl.
 2. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:
  • W biegach dzieci dla każdego wyścigu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
  • W biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
  • W biegu głównym na dystansie 10.6 km będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
   • K/M 18-29 lat
   • K/M 30-39 lat
   • K/M 40-49 lat
   • K/M 50-59 lat
   • K/M 60 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 2. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE (na obu dystansach)

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar i upominek

DRUŻYNOWO (na obu dystansach – 4 osoby, w tym minimum 1 kobieta)

 • za miejsca I – III puchar

W KATEGORIACH WIEKOWYCH (tylko na dystansie 10,6km):

 • za miejsca I – III statuetka
 1. Nagrody nie dublują się. Zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach kategorii wiekowej;
 2. W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród lub ich zmiany w wybranych przez siebie kategoriach.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w oznaczonym pomieszczeniu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać : Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 16. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: