8 marca 2020

X Bieg Charytatywny im. chor. Kazimierza Masiowskiego

Wczytuję mapę...

Data: 08/03/2020

Godzina startu: 12:00

Dystans: 5,5 km i 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 694 118 966
Adres e-mail: rundorfina@gmail.com

Lokalizacja: Broczyno

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin biegu

X Bieg Charytatywny im. chor. Kazimierza Masiowskiego

z okazji obchodów 75 Rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze

I. CEL IMPREZY

 • Pozyskanie środków na operację dla Lenki Wodejko z Broczyna, która urodziła się z wrodzoną wadą serca – HLHS.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN

 • Start: 08.03.2020r. godz. 12:00.

III. MIEJSCE

 • Broczyno, boisko wiejskie.

IV. ORGANIZATOR

 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE GRUPA BIEGOWA RUNDORFINA
 • GMINA CZAPLINEK

V. PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 11:30 – uroczyste otwarcie
 • godz. 11:45 – rozgrzewka
 • godz. 12:00 – Start biegu głównego – 10km
 • godz. 12:10 – Start biegu głównego – 5,5km
 • godz. 12:12 – Start nordic walking – 5,5km
 • godz. 14:00 – uroczyste podsumowanie biegów głównych i marszu nordic walking

VI. ZAPISY

1. On-line do dnia 02.03.2020r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: biegiczaplinek.pl

2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów. Broczyno przy boisku wiejskim, które czynne będzie: 08.03.2018r. od godz. 10:00 – 11:30.

3. Wprowadza się limit zawodników 200 osób.

VII. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika: 30 złotych (lub więcej*);

*Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo wpłacać kwotę wyższą niż przewidziane opłaty startowe.

2. Opłatę startową należy wpłacić bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Sportowego Grupa Biegowa Rundorfina,

rachunek: 98 1600 1462 1877 9167 7000 0003 lub poprzez system Blue Media.

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko zawodnika oraz „Darowizna na operację Lenki Wodejko”

3. Po dokonanej wpłacie należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres: rundorfina@gmail.com tylko i wyłącznie na tej podstawie opłata startowa zostanie zweryfikowana.

4. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora biegiczaplinek.pl

3. Do biegu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 18 rok życia lub za zgodą rodziców/opiekunów prawnych młodzież w wieku 15-17 lat.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

• W marszu nordic walking nie prowadzi się klasyfikacji w kategoriach wiekowych.

• W biegach głównych na dystansach 5,5 i 10 km będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

• K/M 15-17 lat

• K/M 18-29 lat

• K/M 30-39 lat

• K/M 40-49 lat

• K/M 50-59 lat

• K/M 60-69 lat

• K/M + 70 lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

6.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

W Biegach na 5,5 i 10 km oraz nordic walking:

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III dyplom + upominek

W biegach na 5,5 i 10 km:

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

 • za miejsca I – III dyplom

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają medal okolicznościowy, posiłek regeneracyjny.

X. TRASA

1. START i META Broczyno, przy boisku wiejskim.

2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

4. Trasa przebiega po drogach gruntowych oraz na torze treningowym do rajdów motorowych.

XI. DEPOZYT

1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w oznaczonym miejscu przy biurze zawodów.

2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu przełajowego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.

14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.

17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

18. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biegiczaplinek.pl, e-mail: rundorfina@gmail.com tel. 694 118 966.