19 maja 2019

V Bieg Instalatora 2019

Wczytuję mapę...

Data: 19/05/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Bydgoszcz

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

V Biegu Instalatora 2019

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Biegu Instalatora jest HVACR.pl Aldona Rybka, z siedzibą w Bydgoszczy 85-171 przy ulicy Wojska Polskiego 8.
 2. Partnerem Biegu jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” – organizator 27. Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2019.
 3. Uczestnikiem Biegu jest każda osoba, która prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny, wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie przy odbiorze Numeru Startowego.
 4. Bieg Instalatora – bieg przełajowy na dystansie ok. 10 km, zwany dalej Biegiem.

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób i firm związanych z branżą instalacyjną i budowlaną.
 3. Promocja Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, Miasta Bydgoszczy, Powiatu Bydgoskiego i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 4. Wyłonienie najlepszych zawodników kategoriach generalnych oraz branżowych na dystansie ok. 10 km.

III. Termin i miejsce, informacje podstawowe

 1. Bieg odbędzie się 19 maja 2019 roku (niedziela) o godzinie 11:00 w Bydgoszczy, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.
 2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bieginstalatora.pl najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.
 3. Trasa Biegu nie będzie objęta atestem.
 4. Trasa Biegu będzie oznakowana co 1 km.
 5. Punkty z napojami dla Uczestników będą znajdowały się na trasie Biegu oraz przy mecie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.bieginstalatora.pl oraz na www.facebook.com/bieginstalatora.
 7. Długość trasy: ok. 10 km. Bieg przełajowy na nawierzchni mieszanej: trawa, piach, asfalt.
 8. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzina 45 minut. Organizator ma prawo do zmiany limitu czasu w dniu Biegu.
 9. Uczestnicy na trasie Biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów, ratowników medycznych, organizatora i wolontariuszy.

IV. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

 1. W biegu może startować każda osoba od lat 16.
 2. Organizator wprowadza limit uczestników: 400 osób. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie Uczestników, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.bieginstalatora.pl.
 3. Lista 400 uczestników zostanie zamknięta w przypadku prawidłowej rejestracji i wniesienia wpisowego przez maksymalnie 400 osób na „liście startowej z potwierdzoną płatnością”. Lista osób „z niepotwierdzoną płatnością” nie gwarantuje udziału w biegu i jest rozumiana jako lista rezerwowa.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja online oraz podpisanie oświadczenia przy odbiorze Pakietu Startowego.
 5. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej, jest wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Rejestracja za pomocą formularza, do którego link dostępny jest ze strony www.bieginstalatora.pl trwa do dnia 12.05.2019 r. godz. 23:59.
 7. Zapisy w dniu Biegu – w Biurze Zawodów w Myślęcinku, w pobliżu startu do zawodów – w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 8. Uczestnicy Biegu będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (karty startowej).
 9. W trakcie trwania Biegu każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru startowego wydanego w Pakiecie Startowym.
 10. Przekazanie formularza rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku zgłoszeń grupowych (drużyna/klub) np. firmy branżowe, kluby, itp. wymagana jest standardowa rejestracja zawodników za pomocą formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie faktu uczestnictwa w klubie/drużynie Organizatorowi drogą mailową: redakcja@hvacr.pl. Drużyna to minimum trzech lub więcej zawodników. Jedna firma lub jedna marka może zgłosić jedną drużynę.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego wpisu do formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 13. Regulamin i link do formularza rejestracyjnego są dostępne na stronie www.bieginstalatora.pl.
 14. Uczestnik winien wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 15. Uczestnik zostanie powiadomiony o przydzieleniu Numeru Startowego poprzez opublikowanie Listy Startowej n www.bieginstalatora.pl oraz wywieszeniu Listy Startowej w dniu Biegu w pobliżu Biura Zawodów.
 16. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, wózkach. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 17. Imprezę Bieg Instalatora ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnicy winni zapoznać się z Ogólne Warunki Ubezpieczenia będącymi integralną częścią niniejszego regulaminu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 19. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przełajowym na dystansie 10 km oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.
 20. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.
 21. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na trasie Biegu i w pobliżu miejsca startu/mety.
 22. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać Numery Startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Numery Startowe winny być widoczne.
 23. Zasłanianie Numeru Startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

V. Opłata Rejestracyjna (wpisowe)

1.    Opłata Rejestracyjna zwana dalej także wpisowym za udział w Biegu wynosi:

a. od uruchomienia rejestracji do dnia 31.03.2019 r. Opłata Rejestracyjna wynosić będzie 40 PLN (słownie: czterdzieści złotych) za jednego Uczestnika;

b. od dnia 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. Opłata Rejestracyjna wynosić będzie 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jednego Uczestnika;

c. od dnia 01.05.2019 r. do 12.05.2019 r. Opłata Rejestracyjna wynosić będzie 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jednego Uczestnika;

d. w dniach odbioru Pakietu Startowego 17-18.05.2019 r. wynosić będzie 80 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych) za jednego Uczestnika;

e. w dniu Biegu 19.05.2019 r. wynosić będzie 100 PLN (słownie: sto złotych) za jednego Uczestnika.

2. Opłatę rejestracyjną należy dokonać poprzez system płatności elektronicznych na konto bankowe wskazane podczas rejestracji Uczestnika lub w dniach odbioru Pakietów oraz dniu zawodów gotówką.

3. O wysokości Opłaty Rejestracyjnej decyduje data wpłaty lub nadania przelewu, nie zaś data rejestracji Uczestnika.

4. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

5. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

6. Przeniesienie wniesionej Opłaty na rzecz innego Uczestnika tzw. przepisanie Pakietu Startowego jest możliwe tylko do czasu zakończenia rejestracji online i tylko pod warunkiem, że Uczestnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami w tym w przekazywaniu opłaty startowej. Szczegółowe warunki przeniesienia opłaty dostępne są na www.bieginstalatora.pl.

7. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu – musi to zaznaczyć w uwagach do formularza oraz w opisie przelewu.

8. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i przesłaniu do Organizatora drogą e-mailową do dnia 12.05.2019 r. pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury.

9. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. Dane kontaktowe Organizatora udostępnione są w dziale „Kontakt” na stronie internetowej www.bieginstalatora.pl.

10. Po dokonaniu rejestracji lub/i wniesieniu Opłaty Rejestracyjnej na konto wskazane w par. 5 pkt. 2, a dane Uczestnika zostaną umieszczone na Liście Uczestników Biegu Instalatora.

VI. Pakiet Startowy

 1. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej i podpisaniu oświadczenia (karty startowej) Uczestnik otrzyma Pakiet Startowy, w skład którego wchodzą: udział w biegu, numer startowy, chip zwrotny, medal odlewany, agrafki, ubezpieczenie, usługa pomiaru czasu, opieka medyczna, posiłek regeneracyjny i inne elementy, w tym zależne od hojności Sponsorów.
 2. Organizator nie gwarantuje wszystkim zgłoszonym Uczestnikom pełnego Pakietu Startowego. Pełen Pakiet otrzyma pierwsze 400 Uczestników, którzy opłacą wpisowe i odbiorą Pakiet.
 3. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
 4. Numery Startowe będzie można odbierać wraz z Pakietem Startowym pod adresem i we wskazanym terminie, podanym na stronie www.bieginstalatora.pl.

VII. Pomiar i limit czasu

 1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto.
 3. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać Numer Startowy przypięty w widocznym miejscu oraz zamocowany do odzieży chip do pomiaru czasu.
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia Biegu: 1 godzina 45 minut. Ostateczna decyzja o zmianach limitu czasu w dniu Biegu należy do Organizatora.
 5. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu nie zostaną sklasyfikowani na linii mety. Ostateczna decyzja o klasyfikacji zawodników nie  kończących biegu w limicie czasu należy do Organizatora.

VIII. Biuro Zawodów, depozyt

 1. Informacje o adresie Biura Zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie www.bieginstalatora.pl.
 2. Odbiór numeru i pakietu startowego Uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu oświadczenia wraz z kopią dowodu tożsamości Uczestnika w postaci wydruku lub zdjęcia do wglądu.
 3. W pobliżu mety Biegu Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, szatni oraz sanitariatów.
 4. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w depozycie oraz bez opieki w trakcie Biegu.

IX. Klasyfikacje i nagrody

1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna (a) i z podziałem na płeć i wiek (b) oraz dodatkowa klasyfikacja „instalator”, „wod.-kan.” w kategorii indywidualnej i zespołowej:

a. klasyfikacja generalna (I,II,III miejsce): kobiet  i mężczyzn

b. klasyfikacja wiekowa (I,II,III miejsce): kobiet (K) i mężczyzn (M)

 • K i M 16 (I,II,III miejsce) – od 16 do 19 lat
 • K i M 20 (I,II,III miejsce) – od 20 do 29 lat
 • K i M 30 (I,II,III miejsce) – od 30 do 39 lat
 • K i M 40 (I,II,III miejsce) – od 40 do 49 lat
 • K i M 50 (I,II,III miejsce) – od 50 do 49 lat
 • K i M 60+ (I,II,III miejsce) – od 60 lat wzwyż.

c. klasyfikacja branżowa „instalator”, „wod.-kan.”: indywidualna (K i M I,II,III miejsce) i drużynowa (I,II,III miejsce).

2. Nagrody w kategorii (a) i (b) nie dublują się, czyli Uczestnicy nagrodzeni w kategorii (a) nie są ponownie nagradzani w swoich kategoriach wiekowych (b). Zasada ta nie dotyczy klasyfikacji dodatkowych „instalator” i „wod.-kan.” (c).

3. Drużyna (Firma) może liczyć od 3 do dowolnej liczby osób, przy czym klasyfikacji podlegać będą najlepsze czasy 3 osób.

4. Aby zgłosić się indywidualnie lub jako drużyna do klasyfikacji branżowych konieczne jest wypełnienie pola „Firma” w formularzu rejestracyjnym. Nie wypełnienie pola „Firma” dyskwalifikuje udział indywidualny jak i drużynowy w klasyfikacji branżowej.

5. Jedna Firma może zgłosić jedną drużynę.

6. Drużyny rejestrując się do Biegu Instalatora wypełniają pole „Firma” nazwą jednakową dla wszystkich Uczestników należących do jednej drużyny.

7. Do klasyfikacji branżowej „wod.-kan.” można zapisać się pod warunkiem pracy w firmie wykonawczej, projektowej, handlowej związanej z daną branżą, z wyłączeniem firm-organizatorów targów branżowych.

8. Do klasyfikacji branżowej „instalator” można zapisać się pod warunkiem wykonywania pracy w firmie wykonawczej, projektowej, handlowej, stowarzyszeniach, mediach oraz innych firmach i instytucjach związanych z budowlaną branżą instalacyjną.

9. Nie ma możliwości zmiany kategorii po zakończeniu zapisów online, a w szczególności zabroniona jest zmiana kategorii w dniu Biegu. Zmiana kategorii bez wiedzy i akceptacji organizatora skutkuje wykluczeniem zawodnika z klasyfikacji.

10. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

11. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach branżowych indywidualnych otrzymają puchary lub trofea.

12. Organizator rozdysponuje ewentualne nagrody wśród uczestników, którzy ukończyli Bieg według zajętych miejsc w klasyfikacji oraz na zasadach podanych podczas dekoracji.

13. Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji wraz z okazaniem Numeru Startowego. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

X. Polityka prywatności i ochrona danych

 1. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 3. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu, zmian i istotnych informacji związanych z Biegiem takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.
 6. Uczestnik zarejestrowany do Biegu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w materiałach dotyczących Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do wykorzystania w internecie oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, bez ograniczeń terminowych i jest nieodpłatna.
 7. Dane osobowe Uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody oraz celach marketingowych.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu lub Rajdzie. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np. e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 10. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 11. Zawodnikom przysługują prawa do:

a. dostępu do danych,

b. sprostowania danych,

c. usunięcia danych,

d. ograniczenia przetwarzania danych,

e. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,

f. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

XI. Postanowienia końcowe

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Biegu.

6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w Biegu Instalatora oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

8. Informacje i aktualności dotyczące Biegu można znaleźć na stronach:

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na www.bieginstalatora.pl.