3 marca 2019

Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1963m

Wczytuję mapę...

Data: 03/03/2019

Godzina startu: 12:00

Dystans: 1963 m

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Rynek Staromiejski

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                                             Regulamin

TROPEM WILCZYM BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

dystans 1963m oraz 10 000m

I. CEL IMPREZY

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
 3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
 4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

3 marca 2019r. – Koszalin – Rynek Staromiejski

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 11.50 – uroczyste otwarcie
 • godz. 12.00 – bieg rodzinny – 1963 m
 • godz. 12.30 – bieg główny – 10 km
 • godz. 13.30 – uroczyste podsumowanie

IV. POMYSŁODAWCA I KOORDYNATOR

Fundacja Wolność i Demokracja

V. ORGANIZATOR W MIEŚCIE KOSZALINIE

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Fundacja Herkules All Sport

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 28.02.2019r. do godziny 23:00, lub do osiągnięcia limitu 300 uczestników opłaconych na obu dystansach przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl
 2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w budynku Urzędu Miasta Gminy w Koszalinie, które czynne będzie:

2 marca 2019r. od godz. 18.00 – 20.00

3 marca 2019r. od godz. 9.00 – 12.00.

VII. OPŁATA STARTOWA

Na dystansie 1963m

Dzieci do 18 roku życia:

 • na dystansie 1963m – 50% opłata startowa – do dnia 28.02.2019r.

Dorośli:

 • 35 zł do dnia 31.12.2018
 • 40 zł do dnia 28.02.2019
 • 60 zł w dniu zawodów

Na dystansie 10 km

 • 40 zł do dnia 31.12.2018
 • 45 zł do dnia 28.02.2019
 • 60 zł w dniu zawodów

Opłaty startowe elektronicznie przez platformę zapisową – BLUEMEDIA

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje pakiet: pamiątkowy odlewany medal, koszulkę, elementy reklamowe organizatora.

KOSZULKI BĘDĄ WYDAWANE W MIARĘ DOSTEPNOŚCI ROZMIARÓW.

PAKIET STARTOWY NIEODEBRANY W WYZNACZONYM TERMINIE PRZEPADA.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych przymocowanych do obuwia uczestnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegikoszalin.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegach głównych prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

– tylko na dystansie 1963m

Dzieci Dz/Ch do 13 roku życia

Juniorzy Dz/Ch 14-17 lat

K/M 18-39 lat

K/M 40+

– na dystansie 10km

K/M 18-29 lat

K/M 30-39 lat

K/M 40-49 lat

K/M 50-59 lat

M 60-69 lat                K 60+

M 70 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (5 osób o jednakowej nazwie klubu) na podstawie sumy czasów.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE (na obu dystansach)

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacja generalną):

za miejsca I – III upominek

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (5 osób o jednakowej nazwie klubu)

za miejsca I – III puchar

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy.

XI. TRASA

 1. START na ulicy Rynek Staromiejski (przy budynku Urzędu Miejskiego) w Koszalinie.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po nawierzchni twardej.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać : Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 16. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.org.pl Arkadiusz Kozak, tel. 691 116 224.