21 lipca 2018

PERUN NORDIC WALKING TRAIL

Wczytuję mapę...

Data: 21/07/2018

Godzina startu: 13:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: sport@perunpark.pl

Lokalizacja: Stolec

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin NORDIC WALKING TRAIL

WZGÓRZAMI TAJEMNIC

21 lipca 2018, godz. 13:00, Perun Park, Stolec ( Gmina Dobra )

I. CEL

 1.  Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez Nordic Walking jako naturalnej formy spędzania  wolnego czasu na świeżym powietrzu przy jednoczesnym odkrywaniu  przyrody i historii okolicy Rezerwatu Świdwie.
 2. Promocja i upowszechnianie historii założenia pałacowo parkowego w Stolcu oraz walorów przyrodniczych Stolca, Puszczy Wkrzańskiej i lokalnych rezerwatów przyrody.
 3. Promocja założenia pałacowo-parkowego w Stolcu jako miejsca wskrzeszania  historii i legend regionu oraz nauki o przyrodzie także poprzez sport.
 4. Promocja Powiatu Polickiego i Gminy Dobra Szczecińska.
 5. Integracja mieszkańców pogranicza.

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorem I PERUN NORDIC WALKING TRAIL (I PERUN NW TRAIL) jest Fundacja Pałac Stolec

III. WSPÓŁORGANIZATORZ

 1. Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
 2. Perun Park sp z.o.o.

IV. TERMIN i MIEJSCE

 1. Wyścig odbędzie się w dniu 21 lipca 2018 roku (sobota).
 2. Start wyścigu Nordic Walking o godz. 13:00.
 3.  Trasa I PERUN NW TRAIL będzie przebiegać ścieżkami leśnymi, łąkami, groblami, wzgórzami  i zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.fundacja.palacstolec.pl oraz www.perunpark.pl

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników zamieszczając nową trasę na stronach www.fundacja.palacstolec.pl  www.perunpark.pl . Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

 1. Start i meta wyścigu usytuowane będą w Perun Park , Stolec 21 (Gmina Dobra)

V. TRASA

 1. Długość trasy: dystans  10 km (jedna pętla).
 2. Wyścig Nordic Walking odbędzie się na terenie Polski i Niemiec. Jedna transgraniczna pętla traktem historii i częściowo trasą wąskotorówki Randowskiej przez  Niemcy i dalej wokół jeziora Stolsko(Schloss See) i osuszonego jeziora Lenzen(Lenzen See) przez ruiny folwarku Lenzen, dawne SeeBerg z powrotem do Polski w kierunku Stolca.)  Trasa lekko pofałdowana drogami  szutrowymi i leśnymi. Podłoże zróżnicowane: korzenie, kamienie i piasek, w przypadku występowania opadów – także błoto.
 3. Plan trasy dostępny będzie na stronach www.perunpark.pl , www.fundacja.palacstolec.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
 5. Trasa wyścigu Nordic Walking zostanie wyraźnie oznaczona. Dodatkowo przewiduje się rozlokowanie stanowisk wsparcia organizatora.
 6. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów przytwierdzanych przez uczestnika do sznurówki przy bucie (elektroniczny pomiar czasu). Instrukcja mocowania chipa będzie dostępna w biurze zawodów.

VI. BIURO ZAWODÓW

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów zlokalizowanym:

20.07.2018r ( piątek )   Perun Park,  Stolec 21 ( Gmina Dobra )

od godz. 14:00 – 18:00

21.07.2018r ( sobota )  Perun Park,  Stolec 21 ( Gmina Dobra )

od godz. 8:00 – 12:00

VII. PUNKTY: ODŻYWIANIA, KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU

1. Punkt odżywiania będzie znajdował się na ok. 5  km.

2. Punkt odżywiania zaopatrzony będzie w wodę.

3. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący  100 minut od strzału startera

VIII. UCZESTNICTWO

 1. W wyścigu ” PERUN NW TRAIL ” prawo startu mają wyłącznie osoby, które są lub najpóźniej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia swojego uczestnictwa i rejestracji w systemie na stronie zawodów zostaną Zielonymi Darczyńcami Fundacji Pałac Stolec. Zielony Darczyńca to osoba, która wsparła działania Fundacji Pałac Stolec w roku 2018 kwotą nie mniejszą niż 70 zł. Wszyscy uczestnicy spełniający to kryterium są uprawnieni do bezpłatnego startu i przysługuje im pełny pakiet startowy.
 2. Fundacja Pałac Stolec nie pobiera opłat za udział, ani za start w PERUN NORDIC WALKING TRAIL.
 3. W wyścigu ” PERUN NW TRAIL ” prawo startu mają wyłącznie ZIELONI DARCZYŃCY FUNDACJI PAŁAC STOLEC, którzy do dnia 20 lipca 2018 roku ukończą 18 lat.
 4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniach 20-21 lipca 2018 roku na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Dopuszczenie Uczestnika do wyścigu Nordic Walking odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów) lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu – dostarczonego przez Uczestnika.
 6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi wyścigu Nordic Walking, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 7. Na miejsce wyścigu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu.
 8. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu. Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwości kontynuacji biegu są ostateczne i niepodważalne.
 9. Koszty opłat za noclegi, dojazdów oraz własnego wyżywienia każdy Uczestnik pokrywa w własnym zakresie.
 10. Podczas wyścigu uczestnicy zobowiązani są do posiadania numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki.
 11. Poza osobami pełniącymi funkcje organizacyjne na trasie biegu nie mogą przebywać osoby bez numerka startowego. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora oraz Współorganizatora na 5 lat.
 12. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę wyścigu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 13. Osoba, która pozostanie na trasie po upływie limitu czasu, robi to na własną odpowiedzialność i nie będzie traktowana jako uczestnik imprezy.
 14. Wyjście poza obręb wyznaczonej trasy, w tym wbieganie na chodnik, trawnik czy jakąkolwiek część drogi nie będącą trasą biegu, skutkuje dyskwalifikacją.

IX. PAKIET STARTOWY

W ramach pakietu startowego każdy Uczestnik Imprezy otrzyma:

 • numer startowy (numer startowy zostanie nadany Uczestnikom, którzy zarejestrują się skutecznie będąc Zielonymi Darczyńcami Fundacji Pałac Stolec do dn. 5 lipca 2018 r.),  z czterema agrafkami,  chip zwrotny do przymocowania do obuwia i pamiątkowy kultowy nietłukący kubek wszędziezabieralny ze specjalnej edycji słowiańsko – trailowej z logiem PERUN TRAIL
 •  worek depozytowy (na odzież),
 • gratisowe upominki od sponsorów i partnerów Imprezy,
 • możliwość pokonania jako pionier oznakowanej trasy I PERUN NORDIC WALKING TRAIL Wzgórzami Tajemnic pod okiem Peruna
 • woda na trasie biegu i mecie
 • pamiątkowy słowiański medal na mecie,
 • poczęstunek na mecie
 • pomiar czasu, wyniki w formie SMS,
 • możliwość skorzystania z szatni, depozytu,
 • zdjęcia z udziału w Imprezie.

X. NAGRODY

1. Każdy Uczestnik, który ukończy I PERUN NW TRAIL, otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz dyplom  (do pobrania ze strony www.perunpark.pl )

2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie wyścigu i – w przypadku jej przeprowadzenia – negatywny wynik kontroli antydopingowej.

3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki. Najlepsi udział w sobotniej Uczcie Tytanów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

XI. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Limit uczestników  w wyścigu  wynosi 100 osób.
 2. Wyczerpanie limitu miejsc powoduje  wcześniejsze zamknięcie zapisów. Organizator zastrzega możliwość zwolnienia dodatkowych miejsc startowych.
 3. Zgłoszenia online do wyścigu przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronach internetowych www.fundacja.palacstolec.pl  lub www.perunpark.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2018 r. (do godz. 23:59).
 4. Za skuteczne zgłoszenie do imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego i posiadanie statusu Zielonego Darczyńcy Fundacji Pałac Stolec.
 5. Zgłoszenia online przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 5.07.2018r. lub wcześniej jeśli wyczerpany zostanie limit zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń – tylko w przypadku dostępnych miejsc.
 6. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prawo do udziału w wyścigu nie przechodzi na kolejny termin organizowany przez organizatora.

Przeniesienie numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca  2018 roku. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego Uczestnika kierować należy na adres mailowy sport@perunpark.pl (informacja taka powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą Pakiet Startowy i musi zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet).Dodatkowo osoba przejmująca pakiet musi być zarejestrowana w systemie zgłoszeniowym i posiadać status Zielonego Darczyńcy Fundacji Pałac Stolec.

 1. Każdy Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie niezgodnie z  pkt.7, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach uczestnika w imprezach organizowanych przez Organizatora i Współorganizatorów.
 2. W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika UPOWAŻNIENIA do odbioru pakietu startowego oraz kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika (do wglądu).

XII. KLASYFIKACJE i WYNIKI

1. W I PERUN NW TRAIL będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn,
2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
4. W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki zostaną przesłane do każdego Uczestnika w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Dane osobowe Uczestników I PERUN NORDIC WALKING TRAIL będą przetwarzane w celach przeprowadzenia klasyfikacji i promocji Organizator i współorganizatorów, wyłonienia zwycięzców wyścigu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 2.  Dane osobowe Uczestników I PERUN NORDIC WALKING TRAIL będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator (FUNDACJA PAŁAC STOLEC).
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w wyścigu „PERUN NORDIC WALKING TRAIL” obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, rokiem urodzenia, czy nazwą klubu – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w I PERUN NORDIC WALKING TRAIL. Poprzez przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą wymienioną w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników wyścigu „PERUN NORDIC WALKING TRAIL” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator i współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator i współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników wyścigu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora i współorganizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora i współorganizatorów.
 4.  Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora i współorganizatorów dla celów promocyjno-reklamowych.
 5.  Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:
 • na stronach internetowych,
 • profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
 • na kanałach na YouTube,
 • w mailingu bezpośrednim do klientów,
 • w materiałach public relations,
 • w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.

6.  Akceptując regulamin, wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu „PERUN NORDIC WALKING TRAIL” wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 1. Uczestnik potwierdza, iż ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w I PERUN NORDIC WALKING TRAIL i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w I PERUN NORDIC WALKING TRAIL wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres e-mail  sport@perunpark.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia wyścigu. Protesty rozstrzyga Współorganizator  Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.
 3.  Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest także zasłanianie numeru startowego w części lub w całości (w numerze startowym znajduje się chip do pomiaru czasu). Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby, jak również zawieszone w prawach uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora i Współorganizatora.
 4.  Rzeczy do depozytu będą przyjmowane/wydawane tylko w workach zapewnionych przez Organizatora, oznakowanych numerem tożsamym z numerem startowym Uczestnika, w dniu startu w godzinach od 08:00 do 12:00. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione w czasie Imprezy, czy pozostawione w strefie startu/mety (poza depozytem).
 7. Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika, poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest wyścig ze zwierzętami. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 9. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 10. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji wyścigu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 12. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 13.  Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.