7 listopada 2020

Ogólnopolski Marsz Niepodległości Nordic Walking – 4 km – wirtualnie

Wczytuję mapę...

Data: 07/11/2020 - 11/11/2020

Godzina startu: 18:30

Dystans: 4 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Plaża Miejska Biały Bór

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                                             Regulamin – Bieg Niepodległości

Pod honorowym patronatem Burmistrza Białego Boru

W programie:

 • Bieg przełajowy na dystansie 4 km oraz 8 km
 • Marsz nordic walking 4km
 • Marszobieg rodzinny 4km

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Miasta i Gminy Biały Bór na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania  jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Gmina Biały Bór
 • Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji
 • Fundacja Herkules All Sports

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 7 listopada 2020 roku (Sobota) – Biały Bór
 • Start i meta Plaża Miejska przy ulicy Sądowej.

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Trasa prowadzi rekreacyjnymi duktami leśnymi wokół jeziora Łobez, a start i meta znajduje się na plaży miejskiej.
 • 1 pętla – dystans 4 km
 • 2 pętle – dystans 8 km
 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 1. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

V. PROGRAM MINUTOWY

Sobota – 07.11.2020r.

 • godz. 15.00 – 17.30 – sekretariat zawodów (Plaża Miejska przy ulicy Sądowej).
 • godz. 16.30 – nordic walking 4 km
 • godz. 17.30 – bieg główny – dystans 4 km
 • godz. 18.30 – bieg główny – dystans 8 km
 • – ceremonie wręczenia nagród bezpośrednio po zakończeniu każdego z dystansów

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 05.11.2020 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegcentaura.plwww.herkules.org.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.
 3. Wprowadza się limit zawodników:
 • 75 osób – bieg na dystansie 8 km
 • 75 osób – bieg na dystansie 4 km
 • 75 osób – Nordic Walking – 4 km.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

W biegach oraz nordic walking na dystansie 4km;

 • 55 zł do dnia 26.10.2020r. (gwarantowana koszulka techniczna w pakiecie)
 • 60 zł do dnia 04.11.2020r.
 • 80 zł w biurze zawodów – pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników

Z opłaty startowej zwolnieni są ci mieszkańcy Miasta i Gminy Biały Bór, którzy zarejestrują się do dnia 26.10.2020r. Po tym terminie opłata startowa będzie zgodna z ceną pakietu na ogólnych zasadach.

Zawodnicy w pakiecie otrzymują odlewany medal, koszulkę techniczną  (dla zarejestrowanych do dnia 26.10.2020r), posiłek regenracyjny.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują medal, koszulka techniczna (dla zgłoszonych i opłaconych do 25.10.2020r.) oraz posiłek regeneracyjny.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA lub na konto

Wpłaty dokonywać na konto: Fundacji Herkules All Sports., Bonin 11E, 76-009 Bonin

Numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087

z numerem rejestracyjnym otrzymanym w potwierdzeniu zgłoszenia

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: www.crosscentaura.pl lub www.herkules.org.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • Indywidualnie:

W biegu głównym na dystansie 4 km oraz 8 km oraz nordic walking 4km –  klasyfikacja generalna

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

DODATKOWE KLASYFIKACJE:

 • Kategoria Par Małżeńskich jedynie na dystansie 8 km.
 • Klasyfikacja drużynowa (suma czasów 3 osób w tym minimum 1 kobieta) na każdym dystansie.

4. W biegu udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie muszą stawić się i odebrać pakiet w obecności opiekuna prawnego, który podpisze oświadczenie w obecności obsługi sekretariatu zawodów (wcześniej potwierdzając swoją tożsamość okazując się dowodem tożsamości).

5. W nordic walking udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 8 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie muszą stawić się i odebrać pakiet w obecności opiekuna prawnego, który podpisze oświadczenie w obecności obsługi sekretariatu zawodów (wcześniej potwierdzając swoją tożsamość okazując się dowodem tożsamości).

6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na wszystkich dystansach

za miejsca I – III puchar, upominek

MISTRZOSTWA PAR MAŁŻEŃSKICH (dotyczy dystansu 8 km)

W klasyfikacji generalnej:

za miejsca I – III puchar, upominek

MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA Biały Bór

Najwyżej sklasyfikowany mieszkaniec i mieszkanka w biegach oraz nordic walking.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 7. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 8. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 12. Każdy zawodnik w biegu otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 15. W przypadku niezwrócenia chipa po zakończeniu zawodów, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go kwotą 30zł.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze z Zespołu Szkół  Nr 7 w Białym Borze.
 17. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.pl.

 

 

WYTYCZNE EPIDEMIOLOGICZNE

DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

Poniższe wytyczne wykonano na potrzeby organizacji imprezy biegowej i nordic walking.

I. Postanowienia ogólne

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.

2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.

3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.

4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów – będą robić to na własne ryzyko.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach  w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

II. Postanowienia szczegółowe

1. Zabrania się aby w zawodach brali udział zawodnicy, którzy w ostatnich 14 dniach mieli kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie lub podejrzanymi o zakażenie.

2. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.

3. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).

4. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania  należy zachowywać 2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

5. Funkcjonowanie strefy  „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej)

Strefa będzie podzielona na dwa stanowiska, a każde stanowisko  posiada wejście i wyjście. Podczas rejestracji:

 • obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
 • odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się na stanowisku),

6. Funkcjonowanie „Strefy  Startu”

 • zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie

7. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”

Punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie, gdzie zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l.

8. Uwaga !!!

Jeśli  Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak:  gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:

 • udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie zawodów;
 • powiadomić  o tym fakcie Organizatora;

Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;