23 czerwca 2018

Nordic Walking na K2

Wczytuję mapę...

Data: 23/06/2018

Godzina startu: 19:05

Dystans: 8611m

Dane organizatora:
Numer telefonu: 602759892
Adres e-mail: darek_klos@op.pl

Lokalizacja: Słupsk

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin K2

I. CELE IMPREZY:

 1. Uruchomienie akcji pn. „Bezpieczne wakacje” połączonej z oddawanie krwi.
 2. Pomoc w znalezieniu dawcy dla chorego na białaczkę Harcerza Filipa Gonciarka, wolontariusza i inicjatora wielu akcji charytatywnych.
 3. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
 4. Uczczenie na sportowo Dnia Ojca w Noc Świętojańską.

 

II. ORGANIZATORZY:

 1. Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 2. Igmar AD Sp. z o.o.
 3. Modular Consulting
 4. Network Solution
 5. Nadleśnictwo Leśny Dwór
 6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

Partner techniczny:

HERKULES Sp. z o. o.

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 23 czerwca 2018 r. (sobota).
 2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 3. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 4. Otwarcie biura zawodów: 23.06.2018 r., godz. 16.00.
 5. Bieg na 8611m wystartuje o godz. 19.00, limit 1,5 godz..
 6. Nordic Walking na 5 km wystartuje o godz. 19.05, limit 1,5 godz.
 7. Limit Zawodników: 200 osób (łącznie z Nordic Walking)

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa: płyty betonowe, ścieżki leśne, liczne zbiegi i podbiegi.
 2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma HERKULES za pomoc chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 23 marca 2018 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja Zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
  w Biurze Zawodów znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego
  w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 3. Podczas weryfikacji Zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej.
 4. Podczas weryfikacji Zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach
  na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy Zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 40 złotych, płatne w Biurze Zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób zapisy do zawodów zostają zamknięte.

Uwaga:

Od dnia 28.05.2018 r. do 22.06.2018 r. zostanie przeprowadzona akcja oddawania krwi dla potrzebujących, w tym dla chorego Filipa Gonciarka. Zawodnik, który odda dowolną ilość krwi
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku i przedstawi dokument potwierdzający oddanie krwi zwolniony jest z opłaty startowej!

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Biegacze: Open Kobiety (I-VI) – puchary.
 • Biegacze: Open Mężczyźni (I-VI) – puchary.
 • Kijkarze: Open Kobiety (I-III) – puchary.
 • Kijkarze: Open Mężczyźni (I-III) – puchary.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy odlewany unikatowy medal.
 • Wszyscy zarejestrowani Zawodnicy, jako Dawcy komórek macierzystych oraz Osoby (Zawodnicy i osoby postronne), które w dniu biegu zdecydują się zasilić Bazę Dawców Komórek Macierzystych Polska na podstawie wymazu z jamy ustnej otrzymają dodatkowo przygotowany unikatowy medal.
 • W przypadku pozyskania sponsorów Organizator przewiduje nagrody
  dla zawodników.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz
  z agrafkami, wodę mineralną na mecie biegu, medal okolicznościowy
  na mecie dla każdego Zawodnika, który ukończył bieg lub marsz, dodatkowy medal za zarejestrowanie się jako dawca komórek macierzystych
  (po zarejestrowaniu), ciepły posiłek, możliwość udziału w losowaniu nagród
  po biegu.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 23.06.2018 r. znajdować się będzie przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. Po biegu zorganizowane będzie ognisko integracyjne wszystkich środowisk oraz nastąpi dekoracja zawodników i losowanie nagród.
  W losowaniu nagród biorą udział wyłącznie osoby posiadające swój numer startowy (nie przekazujemy numeru innej osobie)
  .

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje
  do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane
  są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 8. Wydarzenie jest charytatywne, przeprowadzone w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje
  i roszczenia co do organizacji eventu stanowią wtórne zagadnienie.