1 września 2018

Mistrzostwa Gdańska w Nordic Walking 10 km

Wczytuję mapę...

Data: 01/09/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Gdańsk Jasień

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

CEL:

 1. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 2. Popularyzacja i rozpowszechnianie Nordic Walking jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej.
 3. Promocja Miasta Gdańska w Polsce.
 4. Promocja zbiorników retencyjnych w Gdańsku, jako atrakcyjnych miejsc do uprawniania rekreacji ruchowej.

TERMINY, PROGRAM  I MIEJSCE IMPREZY:

 1. Termin: 1 września 2018
 2. Miejsce: marsz Nordic Walking odbędzie się na drogach leśnych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Biuro zawodów oraz start/meta usytuowane będzie przy zbiorniku retencyjnym Gdańsk Jasień administrowanym przez Gdańskie Wody sp. z o.o.
 3. PROGRAM  RAMOWY:

09:00 – 10:30 Wydawanie pakietów startowych

10:45 – Rozgrzewka

11:00 – Start

13:30 – Dekoracja zwycięzców

14:00 – Zakończenie imprezy

ORGANIZATOR:

 1. Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, w imieniu której działa Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

zwanymdalej Organizatorem.

PARTNER STRATEGICZNY:

 1. Gdańskie Wody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000028567, NIP: 5830010823, REGON: 190275057, kapitał zakładowy 40.021.660,80 zł.

– zwnym dalej Partnerem

DYSTANSE:

 1. Nordic Walking – Podczas imprezy uczestnicy startują na jednym z dwóch dystansów: około 5 km lub profesjonalnym około 10 km. Dystanse marszu tj. 5 i 10 km będą do odróżnienia  na podstawie koloru otrzymanego numeru startowego.
 2. Trasa marszu może ulec zmianie na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Uczestników Imprezy. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań
  w stosunku do Uczestnika.

KLASYFIKACJA:

 1. Na dystansie 5 km przewidziano następujące kategorie wiekowe (rocznikowo) K/M:
 1. OPEN
 2. do 9 lat,
 3. 10 – 12 lat,
 4. 13 – 15 lat,
 5. 16 – 29 lat,
 6. 30 – 39 lat
 7. 40 – 49 lat,
 8. 50 – 59 lat,
 9. 60 – 69 lat,
 10. 70 lat i starsi,
 1. Na dystansie 10 km Nordic Walking przewidziano następujące kategorie wiekowe (rocznikowo) K/M:
 1. OPEN
 2. 16 – 39 lat,
 3. 40 – 49 lat,
 4. 50 – 59 lat,
 5. 60 lat i starsi

Miejsca na podium w kategorii OPEN nie dublują się z miejscami w kategoriach wiekowych

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATY

 1. Rejestracja odbywa się przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sportgdansk.pl oraz www.gdanskiewody.pl
 2. Każdy pełnoletni Uczestnik uiszcza wpisowe wysokości 10 złotych.
 3. Uczestnicy, którzy do dnia 1 września 2018 nie ukończyli 18 lat startują bezpłatnie.
 4. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują
  na własną odpowiedzialność.
 5. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu Imprezy i zobowiązanie się do jego przestrzegania. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Każdy Uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy zawierający numer startowy w kolorze odpowiadającym dystansowi trasy oraz upominek.
 7. Dla Uczestników przewidziany jest posiłek regeneracyjny.
 8. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika, który nie ukończył 18 lat, do uczestnictwa
  w Imprezie, jest rejestracja przez opiekunów prawnych/rodziców podopiecznego na stronie internetowej www.sportgdansk.pl oraz złożenie podpisanego przez opiekunów prawnych/rodziców pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w Imprezie stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Ww. oświadczenie dostarcza się w oryginale przy odbiorze numeru startowego.
 9. Warunkiem uczestnictwa Zawodników pełnoletnich i niepełnoletnich jest wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Partnerowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
   w dowolnej formie.
  2. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
  3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
  4. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
   i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  i w czasie przez siebie wybranym.
  5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
   i bilbordach.
  6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 10. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na wymienionych wcześniej stronach  internetowych.
 11. Rejestracja zamykana jest trzy dni przed datą zawodów, tj. o 23:59 dnia 29.08.2018lub do wyczerpania limitu zgłoszeń w zależności, co nastąpi wcześniej.
 12. Limit zgłoszeń to 400 osób. Decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń.
 13. Nie ma możliwości zapisania się w dniu Imprezy w biurze zawodów
 14. Odbiór numerów startowych jest możliwy wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów w dniu 01.09.2018 w godzinach 9:00-10:30
 15. Zabronione jest przekazywanie lub odsprzedaż numeru startowego osobie trzeciej pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody powstałe uczestnikowi Imprezy. Zagubienie numeru Zawodnik ma obowiązek zgłosić do biura zawodów przed startem.
 16. Organizatorzy Imprezy, niezależnie od limitu wskazanego w pkt 12, zastrzegają sobie możliwość przekazania maksymalnie 50 dodatkowych miejsc dla zaproszonych gości.

ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

 1. Podczas Imprezy obowiązują przepisy zawodów Kolegium Sędziów Fundacji Chodzezkijami.pl
 2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane systemem pomiaru elektronicznego za pomocą zwrotnych chipów.
 3. Organizator zabrania Zawodnikom dokonywania wymiany lub zamiany chipów bądź numerów startowych między Zawodnikami pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani przez Organizatora (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w Biurze Zawodów, podczas odbierania pakietów startowych.
 5. W przypadku Uczestników niepełnoletnich Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym jest okazanie przez Opiekuna zgłoszonego Uczestnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości Opiekuna.
 6. Osoby startujące w zawodach zobowiązane są podpisać w Biurze Zawodów stosowne oświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach Nordic Walking.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.
 8. By wystartować na dystansie 5 lub 10 km Nordic Walking trzeba przejść obowiązkową odprawę sędziowską, która polega na sprawdzeniu przez sędziów poprawności posiadanych kijów do Nordic Walking. Osoby z niewłaściwymi kijami (np. trekkingowymi) będą mogły wypożyczyć kije w wypożyczalni na miejscu lub wystartować w formie rekreacyjnej.
 9. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed marszem i w jego trakcie przekazywać bieżące informacje przez system nagłaśniający. Zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby każdy Zawodnik słyszał komunikaty Organizatora
  i Sędziego Głównego.
 10. Ze względów na bezpieczeństwo, starty zawodników Nordic Walking następują grupami w odstępach czasu. Uczestnicy ustawiani są w korytarzach, według kategorii wiekowych. Starty następują w grupach po 15-20 osób.
 11. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
  do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub
  w całości, lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.
 12. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Wypożyczalni (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Warunkiem wypożyczeni kijów jest odebranie wcześniej numeru startowego na podstawie, którego wypożyczający w razie niezwrócenia kijów otrzyma dostęp do danych kontaktowych zawodnika. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się
  z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.
 13. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
 14. Na wszystkich dystansach obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn według
  w/w. kategorii wiekowych.
 15. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie dystansów. META zostaje zamknięta
  o godz. 13:15. Po tym terminie zawodnicy nie będą klasyfikowani.

NAGRODY

 1. Każdy zawodnik na linii mety otrzyma pamiątkowy medal okolicznościowy.
 2. Troje najlepszych zawodników w swoich kategoriach wiekowych otrzyma puchary.

TRASA

 1. Trasa zawodów przebiega drogami leśnymi w Gdańsku, na terenie Nadleśnictwa Gdańsk oraz wokół zbiornika retencyjnego Gdańsk Jasień. Biuro zawodów usytuowane będzie na terenie zbiornika retencyjnego Gdańsk Jasień.
 2. Dojazd na miejsce startu:

– komunikacją miejską: PKM – przystanek Gdańsk Jasień; autobus 155, 127, 130 wysiadamy na przystanku Jasień PKM

– samochodem, parking przy przystanku PKM Gdańsk Jasień: współrzędne GPS 54.353432, 18.551249.

 1. Nawierzchnia trasy: drogi leśne, droga betonowa, kostka brukowa.
 2. Na mecie znajdować się będzie się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej. Punkty medyczne będą obsługiwane przez ratowników medycznych.
 3. Na trasie będą obecni sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie regulaminu imprezy.
 4. Plan trasy będzie dostępny w Biurze Zawodów oraz ogłoszony zostanie na stronie internetowej zawodów.

DEPOZYT

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez zawodnika w depozycie ubrania. Rzeczy z depozytu można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni (namiot).

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Zawodnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu Zawodników na Imprezę.

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W LESIE

 1. Suche drzewa, które docelowo są pozostawione do naturalnego rozpadu w każdej chwili mogą się przewrócić. Znajdują się one poza drogami leśnymi. Zalecamy chodzenie oznakowanymi szlakami, która są systematycznie sprawdzane pod katem drzew zagrażających bezpieczeństwu.
 2. Suche konary, które mogą w każdej chwili spaść.
 3. Drzewa z widocznymi owocnikami grzybów mogą się przewrócić.
 4. Przewalone drzewa.
 5. Wystające korzenie drzew, dziury i inne nierówności o które można się potknąć.
 6. Suche gałęzie leżące na ziemi.
 7. Koleiny występujące po pracach leśnych.
 8. Tłuczeń na drogach szutrowych nadleśnictwa.
 9. Strome zbocza wynikające z ukształtowania terenu. Chodzenie po zboczach stwarza ryzyko skręcenia lub złamania stawu skokowego. Do lasu należy chodzić w płaskim obuwiu, z wysoką i grubą cholewką, która usztywnia staw skokowy.
 10. Kleszcze. Najbezpieczniejsze jest chodzenie drogami leśnymi. Największe ryzyko złapania kleszcza występuje na terenach wilgotnych np. przy ciekach wodnych, na mokradłach.
 11. Prace leśne. Należy omijać miejsca, w których prowadzona jest wycinka drzew.
 12. Maszyny leśne. W lesie należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ leśnymi drogami mogą poruszać się: ciężki sprzęt oraz samochody osób pracujących w lesie.
 13. Dzikie zwierzęta. Psa w lesie należy trzymać na smyczy. To wyeliminuje ryzyko nieszczęśliwych spotkań psa z dzikimi zwierzętami.
 14. Przy złej pogodzie, burza, silny wiatr, zalegający śnieg na drzewach, zwiększa ryzyko nieszczęśliwych wypadków. W tym czasie wycieczkę do lasu najlepiej przełożyć na inny termin.
 15. Niewypały i niewybuchy z czasów wojny.
 16. Polowanie regulujące liczebność zwierzyny. Należy zachować ostrożność.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 2. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 3. Protesty należy składać do sędziego głównego zawodów do godz. 13:15. Protesty będą rozpatrywane w ciągu dwóch dni roboczych.
 4. Zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 5. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody,
  jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.