2 grudnia 2017

Mikołajkowy Rodzinny Kross Górski z Komandorkiem u Kantego

Wczytuję mapę...

Data: 02/12/2017

Godzina startu: 11:00

Dystans: 6km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 602 759 892
Adres e-mail: darek_klos@op.pl

Lokalizacja: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

„II Mikołajkowy Kross Górski z Komandorkiem u Kantego”

I CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
 2. Wspieranie Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

II ORGANIZATOR:

 • Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

III PARTNER TECHNICZNY:

 • Herkules

IV TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 02 grudnia 2017 r.
 2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 3. Bieg Główny – dystans 6 km.
 4. Nordic Walking – dystans 6 km.
 5. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 6. Biuro zawodów czynne w dniu 02.12.2017 r. w godz. 09.00-10.30.
 7. Bieg na 6 km wystartuje o godz. 11.00, limit 1h.
 8. Nordic Waking wystartuje o godz. 11.05, limit 1,5 h

V TRASA BIEGU:

 1. Trasa selektywna po utwardzonych traktach pieszo-leśnych Lasku Południowego miasta Słupska.
 2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.
 4. Nawierzchnia: ścieżki leśne, płyty betonowe.
 5. Trasa: umiarkowanie trudna, liczne strome podbiegi i zbiegi!

VI POMIAR CZASU:

 1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma pomiarowa Herkules za pomoc chipów (przymocowanych do obuwia).
 2. Wyniki bądą publikowane na żywo na stronie: www.biegislupsk.pl oraz na monitorze wynikowym po minięciu linii mety.
 3. Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymają sms z uzyskanym wynikiem, ponadto istnieje możliwość udostępnienia swojego wyniku na portalach społecznościowych oraz automatycznego wydrukowania persjonalizowanego certyfikatu ukończenia biegu.
 4. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 02 grunia 2017 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze biegu znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a, czynnym w godz. 09.00-10.30. w dniu zawodów.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej.
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu i marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału
  w biegu na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
 8. W czasie trwania biegu zbierane będą dary dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku. Zawodników oraz kibiców, którzy chcieliby dobrowolnie przekazać prześcieradła, ręczniki, podkłady oraz koce uprasza się o dostarczenie darów do Biura Zawodów bezpośrednio przed biegiem. Osoba do kontaktów: Dyrektor Biegu: Dariusz Kloskowski, tel. 602 759 892.

VIII ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 20 złotych.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 30 złotych, płatne w Biurze Zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
 7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 8. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób zapisy do biegów i nordic walking zostają zamknięte.

IX KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Bieg: Open K/M (I-III) – puchary.
 • Marsz: Open K/M (I-III) – puchary.
 • Kategoria specjalna: najmłodsza zawodniczka/zawodnik, najstarsza zawodniczka/zawodnik – statuetki.
 • Kategoria specjalna: najlepsza Rodzina tylko biegnący zawodnicy – puchary.

X ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz z agrafkami, wodę mineralną na mecie biegu, bity medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg, ciepły posiłek-zupa, ciasto, chleb ze smalcem i ogórkiem, czapeczkę mikołaja, drobny upominek, w przypadku znalezienia sponsora.

XI SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 02.12.2017 r. znajdować się będzie przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. Po biegu nastąpi dekoracja zawodników oraz losowanie nagród dla biegaczy.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski, (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 8. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i charytatywne. Ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności określenia trasy, która nie posiada atestu PZLA stanowią wtórne zagadnienie.