23 czerwca 2019

Legnica, Poland – ENWO Cup 10km

Wczytuję mapę...

Data: 23/06/2019

Godzina startu: 10:30

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Legnica

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

Puchar Europy Nordic Walking

I. CEL:

 • Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia dzięki Nordic
 • Walking;

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU:

 • 23 czerwca 2019 niedziela LEGNICA /woj. dolnośląskie/, ul. Orła białego – stadion Lekkoatletyczny Legnica

III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW
PRZEDDZIEŃ ZAWODÓW

 • 17:00 – 19:00 Biuro zawodów: 5 i 10km

W DNIU ZAWODÓW

 • 8:00 – 10:00 Biuro zawodów: 10 km
 • 8:00 – 12:00 Biuro zawodów 5 km
 • 10:00 – 10:20 Otwarcie imprezy
 • 10:30 – START 10 km – Puchar Europy
 • 12:00 – Rozgrzewka
 • 12:30 – START 5 km – Wyścig Przyjaźni
 • 13:30 – Mini NW dla dzieci
 • 14:00 – Dekoracje

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 10 minut przed startem konkurencji.
*Zarys programu minutowego każdej z imprez może ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące danych zawodów będą umieszczane na stronie www.pfnw.eu + www.ec-nw.eu oraz w biurze zawodów

IV. ORGANIZATOR:

 • POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING

V. GOSPODARZ IMPREZY:

 • Miasto LEGNICA

VI. DYSTANSE

 • 5 km – Wyścig Przyjaźni
 • 10 km – Puchar Europy Nordic Walking

VII. ZGŁOSZENIA DO ZA WODÓW I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych www.pfnw.eu , www.ec-nw.eu , www.pucharpolskinw.pl oraz bezpośrednio w biurze zawodów.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu.
Uczestnictwo w imprezie jest jednakowo odpłatne na wszystkich dystansach. W zależności od terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE NA DYSTANSIE 10KM:

Obywatele Polski Pozostałe narodowości

 • do 19.06.2019 – 60 PLN
 • od 20.06.2019 do 23.06.2019 80 PLN 80 PLN

*20 zł – dzieci i młodzież do lat 18 (muszą być zarejestrowani elektronicznie
do 19.06.2019)

REJESTRACJA W PRZEDDZIEŃ I W DNIU ZAWODÓW

OPŁATA STARTOWA

 • w przeddzień w biurze zawodów 80 PLN
 • w dniu zawodów w biurze zawodów 80 PLN

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE NA DYSTANSIE 5 KM:

Obywatele Polski Pozostałe narodowości

 • do 19.06.2019 20 PLN 20 PLN
 • od 20.06.2019 do 23.06.2019 40 PLN 40 PLN

*10 zł – dzieci i młodzież do lat 18 (muszą być zarejestrowani elektronicznie
do 19.06.2019)

REJESTRACJA W PRZEDDZIEŃ I W DNIU ZAWODÓW

OPŁATA STARTOWA

 • w przeddzień w biurze zawodów 40 PLN
 • w dniu zawodów w biurze zawodów 40 PLN

3. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową najpóźniej na 4 dni przed datą zawodów (tj. do środy do godz. 21:00), według stawek i reguł z punktu 2. na konto organizatora lub na konto indywidualne wygenerowane przez system Blue Media.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów.
5. W przypadku opłaty w formie przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenie jest nieważne.
6. Opłatę należy wpłacać na następujące konto bankowe:
Polska Federacja Nordic Walking
Ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
Konto ING: 58 1050 1764 1000 0023 5511 5458
Tytuł przelewu: imię, nazwisko + LEGNICA Puchar Europy

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu bankowego wpisowego z winy poczty / banku.
8. Opłata startowa obejmuje: 2 numery startowe, agrafki, chip niezbędny do pomiaru czasu, upominki gospodarzy imprez, posiłek regeneracyjny.
9. Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurze zawodów.
10. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polską Federację Nordic Walking.
11. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez
PFNW oraz przesyłania informacji w newsletterze.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU
1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.
2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym lub chipowym. Oficjalnym czasem jest czas netto
3. W zawodach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które startują w swoich kategoriach wiekowych. Wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do marszu Nordic Walking.
4. Wszyscy zawodnicy powinny zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w Biurze Zawodów.
5. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału zawodach Nordic Walking oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.
6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie.
7. W zawodach Pucharu Europy mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata, ale w Mistrzostwach Europy sklasyfikowani będą zawodnicy pochodzący z krajów europejskich.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy. Możliwy jest udział w zawodach z kijami Bungy Pump.
9. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowe oraz na plecach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.
10. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 50 szt.. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.
11. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
12. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
13. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

Dystans 5 km – Wyścig przyjaźni   Dystans 10 km – Puchar Europy
l.p kategoria wiek                          l.p kategoria wiek
1 K-Child / M-Child    ≤ 13            K16-19 / M16-19     16 – 19
2 K-Jun. / W-Jun.    14 – 17         K20-29 / M20-29     20 – 29
3 K18-44 / M18-44  18 – 44         K30-39 / M30-39     30 – 39
4 K45-59 / M45-59  45 – 59         K40-49 / M40-49     40 – 49
5 K60-64 / M60-64  60 +             K50-59 / M50-59     50 – 59
6 K Open / M Open                    K60-69 / M-60-69     60 – 69
K70+ / M70+            70+

IX. PUNKTACJA W SYSTEMIE PUCHAROWYM
1. W każdej imprezie będą przyznawane punkty za zdobyte miejsce.
2. Punkty będą przyznawane według miejsc w kategorii wiekowych wg następującego
schematu:

 • 1 miejsce – 100 pkt
 • 2 miejsce – 80 pkt
 • 3 miejsce – 70 pkt
 • 4 miejsce – 60 pkt
 • 5 miejsce – 50 pkt
 • 6 miejsce – 45 pkt
 • 7 miejsce – 40 pkt
 • 8 miejsce – 35 pkt
 • 9 miejsce – 30 pkt
 • 10 miejsce –25 pkt
 • 11 miejsce – 24 pkt
 • 12 miejsce – 23 pkt
 • 13 miejsce – 22 pkt
 • 14 miejsce – 21 pkt
 • 15 miejsce – 20 pkt
 • 16 miejsce – 19 pkt
 • 17 miejsce – 18 pkt
 • 18 miejsce – 17 pkt
 • 19 miejsce – 16 pkt
 • 20 miejsce – 15 pkt
 • 21 miejsce – 14 pkt
 • 22 miejsce – 13 pkt
 • 23 miejsce – 12 pkt
 • 24 miejsce – 11 pkt
 • 25 miejsce – 10 pkt
 • 26 miejsce – 9 pkt
 • 27 miejsce – 8 pkt
 • 28 miejsce – 7 pkt
 • 29 miejsce – 6 pkt
 • 30 miejsce – 5 pkt
 • 31 miejsce – 4 pkt
 • 32 miejsce – 3 pkt
 • 33 miejsce – 2 pkt
 • kolejne miejsca 1 pkt

W przypadku miejsc ex equo zawodnicy otrzymują taką samą ilość punktów przypisaną
do zajętego miejsca.

X. NAGRODY i UPOMINKI
1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.
2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie otrzymują medale.
3. Zdobywcy miejsc I – III w każdych zawodach na dystansach 5, 10 otrzymają puchary/statuetki.
4. Odbiór upominków w dniu zawodów wyłącznie z widocznym numerem startowym przymocowanym do odzieży na wysokości klatki piersiowej. Po tym terminie nagrody przepadają.

XI. TRASA
1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich Polskiej Federacji Nordic Walking.
ZAŁĄCZNIK NR 2
3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
4. Przy zmianie rodzaju nawierzchni zostaną wyznaczone strefy zmian końcówek kija na długości 50m. W tych strefach nie jest oceniana przez sędziów praca rąk zawodnika zmieniającego końcówki kijów.
5. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą, oznaczone dystanse.
6. Punkty odżywiania, odświeżania będą wyposażone w: wodę, izotoniki.

XII. SZATNIE I DEPOZYT
1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni ( np.
namiot bądź inne pomieszczenie)

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
2. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
3. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji zawodów będą przyjmowane 30 min po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników..
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
5. Uczestników zawodów obowiązują przepisy PFNW oraz niniejszy regulamin.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego
Głównego zawodów.