22 września 2019

Ląduj na Osowej

Wczytuję mapę...

Data: 22/09/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 501 446 452
Adres e-mail:

Lokalizacja: Gdańsk-Osowa

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

VI edycji Biegu Ląduj na Osowej

§ 1 – Cel imprezy

Celem imprezy jest:

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, wśród młodzieży, dzieci i dorosłych
 • Integracja środowiska lokalnego dzielnicy Osowa
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

§ 2 – Nazwa, termin i lokalizacja imprezy

 • Nazwa imprezy brzmi: Ląduj na Osowej
 • Impreza odbędzie się w niedzielę, 22 września 2019 r. w godz. 11:00-13:00
 • Impreza odbędzie się w Gdańsku. Start i meta na ul. Niedziałkowskiego w dzielnicy Osowa, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 81. Trasa obejmuje 10 km i biegnie następującymi ulicami: boisko przy Szkole Podstawowej nr 81 – ul. Niedziałkowskiego – ul. Barniewicka – ul. Nowy Świat – teren Targowiska Handlowego Renk – ul. Nowy Świat – ul. Barniewicka – ul. Niedziałkowskiego – boisko przy Szkole Podstawowej nr 81.

§ 3 – Organizator i patroni imprezy

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa, ul. Myśliborska 6, 80-299 Gdańsk, KRS: 0000086649

Patronat honorowy nad imprezą objęli:

 • Marszałek Senatu RP
 • Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Prezydent Miasta Gdańska
 • Patronat medialny nad imprezą objęli:
 • Osowa.com
 • Osowa24.pl
 • Prawo do Sportu.pl
 • Gazetka U nas

§ 4 – Warunki uczestnictwa w imprezie

Uczestnikiem biegu może być wyłącznie osoba, która:

 • ukończyła 16. rok życia.
 • osoby poniżej 18. roku życia zostaną dopuszczone do startu po przedstawieniu organizatorom zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna znajduje się w stanie zdrowotnym umożliwiającym udział w imprezie bez ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu.
 • każdy uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów), co potwierdza poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór podany zostanie na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie dokona zgłoszenia udziału za pośrednictwem strony internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie.
 • zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 15 czerwca 2019 do dnia 19 września 2019 oraz uiści opłatę w wysokości 30 zł do dnia 19 września 2019 do godz. 23:59 na konto:

– nr rachunku bankowego

Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa

SKOK im. Franciszka Stefczyka

ul. Boh. St. Warszawskiej 6

nr. 75 7999 9995 0651 7775 6804 0001

 • każdy uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • wszystkie osoby zgłoszone do udziału w biegu muszą dokonać weryfikacji zgłoszenia w Biurze Zawodów. Termin i godziny otwarcia biura: 21 września 2019 r. w godz. 16.00-19.00, 22 września 2019 r. w godz. 08.00-10.00 (budynek administracyjny przy Szkole Podstawowej nr 81, wjazd od ul. Niedziałkowskiego).
 • istnieje możliwość zapisania się w biurze zawodów w wyżej wyznaczonych godzinach za opłatą 45 zł od osoby.

§ 5 – Świadczenia organizatora na rzecz uczestników imprezy

Każdy uczestnik biegu otrzyma od Organizatora pakiet startowy obejmujący:

 • numer startowy z chipem
 • napój
 • medal pamiątkowy
 • materiały promocyjne i gadżety od patronów i sponsorów

Zwycięzcy biegu zostaną uhonorowani następującymi nagrodami:

 • Trzy pierwsze miejsca – okolicznościowe statuetki

Wśród pozostałych, obecnych uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

Bieg jest objęty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej Organizatora z tytułu szkód poniesionych przez uczestników. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i leży w gestii samych uczestników

Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie zawodów

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz innych kosztów udziału zawodników w biegu, niewymienionych wprost w regulaminie

Organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość skorzystania z szatni oraz depozytu wartościowych przedmiotów

§ 6 – Zasady rozgrywania zawodów

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
 2. Mapki trasy zostaną umieszczone w dniu zawodów w widocznych miejscach w okolicy Biura Zawodów
 3. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po spełnieniu warunków uczestnictwa, o których mowa w § 4 oraz po przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora
 4. Zawodnicy startują indywidualnie z linii startu, ze startu wspólnego, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wydanego przez Organizatora
 5. W trakcie biegu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy
 6. W przypadku, gdy zawodnik zejdzie z trasy biegu powinien powrócić na nią i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z niej zszedł
 7. Podczas trwania biegu zawodnik powinien zachowywać się w sposób zgody z duchem Fair Play
 8. Zabrania się używania szklanych pojemników i przedmiotów w pobliżu i na trasie biegu
 9. Przypadki rażącego łamania regulaminu będą karane przez organizatorów dyskwalifikacją
 10. Zwycięzcą indywidualnym biegu zostaje zawodnik, który jako pierwszy minie metę

§ 7 – Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów
 2. Zgłaszając swój udział w biegu uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204)
 3. Telefony kontaktowe w dniu zawodów: Dariusz Milczyński 501 446 452 lub Karolina Podjaska 606 730 055
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez organizatorów