11 lipca 2020

IV RUNda Przechlewska – 10km

Wczytuję mapę...

Data: 11/07/2020

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 660 466 723
Adres e-mail: dariusz.szopinski1982@gmail.com

Lokalizacja: Stadion OSIR

Dyscyplina

    Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

BIEGU RUNDA PRZECHLEWSKA 2020

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu Runda Przechlewska jest Zakładowy Klub Sportowy Contra z siedzibą w Przechlewie, ul. Młyńska 43b, 77-320 Przechlewo.

2. Współorganizatorem jest Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo.

3. Impreza odbywa się we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Przechlewie oraz Gminnym Centrum Kultury w Przechlewie.

II. CEL IMPREZY

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja Gminy Przechlewo.

3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Przechlewa i okolic.

4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III.TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 11 lipca 2020 r.(sobota) o godz. 1100 w Przechlewie.

2. Biuro zawodów, szatnie, start i meta znajdować się będą na stadionie OSIR w Przechlewie, ul. Szkolna 23.

3. Biuro zawodów czynne będzie 10 lipca 2020 r. w godz. 1800 – 2000 oraz w dniu biegu 11 lipca 2020 r. w godzinach 830–1015.

IV.DYSTANS, TRASA, LIMIT CZASU, POMIAR CZASU

1. Dystans biegu to 10 km.

2. Na trasie zorganizowane zostaną punkty nawadniania.

3. Trasa wiodła będzie ulicami Przechlewa oraz lokalnymi drogami gruntowymi i leśnymi, nawierzchnia urozmaicona.

4. Trasa będzie oznaczona co 1 km.

5. Osoby skracające trasę zostaną zdyskwalifikowane.

6. Odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy służb oraz wolontariuszy. Zawody odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego.

7. Uczestników obowiązuje limit czasu na ukończenie biegu wynoszący 1 h 30 min, liczony od strzału startera.

8. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 1 h 30 min od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie będą klasyfikowani.

9. Uczestnicy, którzy pozostaną na trasie po upływie regulaminowego czasu lub uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych

uczestników.

10. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerze startowym. Odbiór

numeru z chipem możliwy będzie w biurze zawodów wraz z pakietem startowym. Posiadanie chipa jest niezbędne do sklasyfikowania zawodnika.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Bieg ma charakter otwarty. Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu 11.07.2020 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.

2. Prawo startu mają również osoby w wieku 13-17 lat (urodzone od 12.07.2002 r. do 11.07.2007 r.,) pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem strony internetowej oraz podpisania przez opiekuna zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w biegu w biurze zawodów. Opiekun prawny musi być obecny przy odbiorze pakietu i numeru startowego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.

4. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, o której mowa w ust. 2 powyżej przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.

5. Warunkiem udziału w Biegu jest:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

b) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

c) akceptacja udziału w biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu,

d) wyrażenie odrębnej, pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt a) powyżej, oraz złożenie oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w biegu,

e) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku uczestnika,

f) poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniach 10-11.07.2020 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody opublikowany zostanie przez organizatora oraz podany do publicznej wiadomości na stronie organizatora zawodów.

7. Odbiór pakietów i numerów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów i numerów startowych na adres uczestnika.

8. Szatnie zlokalizowane będą na stadionie OSIR przy ul. Szkolnej 23 w Przechlewie.

9. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w specjalnie oznaczone torby znajdujące się w depozycie. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

10. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, przepisów PZLA (Polskiego Związku Lekkiej Atletyki) oraz poszanowania pozostałych uczestników biegu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z regulaminem i przepisami PZLA.

11. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, a także do zachowania szczególnej ostrożności na trasie oraz stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji, Straży Pożarnej, wolontariuszy.

12. Podczas biegu wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej.

13. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników oraz uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione na trasie biegu w trakcie trwania zawodów, poza depozytem.

VI.ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu Runda Przechlewska przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce zapisy na stronie internetowej: www.rundaprzechlewska.pl.

2. Limit uczestników to 200 osób. Po wyczerpaniu limitu zawodników zgłoszenia nie będą przyjmowane. O udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej.

Za termin wniesienia opłaty startowej uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego organizatora.

3. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 6 lipca 2020 r.

4. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegu na stronie i wpływ na konto organizatora opłaty startowej.

5. W przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników w zapisach elektronicznych – będzie możliwość zapisania się na bieg w dniach zawodów tj. 10-11 lipca 2020 r., w biurze zawodów, które zlokalizowane będzie na stadionie OSiR przy ulicy Szkolnej 23 w Przechlewie (godziny otwarcia: piątek 10 lipca – 1800 – 2000; sobota 11 lipca – 830–1015). 6. Lista startowa dostępna będzie w zakładce zapisy na stronie internetowej: www.rundaprzechlewska.pl.

7. O zapisaniu się w dniu zawodów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 8. W przypadku, gdy limit zawodników zostanie osiągnięty, a nie wszyscy zapisani zawodnicy dokonają odbioru pakietu startowego do godziny 1015 w Biurze zawodów, Organizator zastrzega sobie możliwość odsprzedania wolnych pakietów zainteresowanym osobom. W tym celu należy zapisać się na listę oczekujących w Biurze zawodów. Decyduje kolejność zgłoszeń na listę.

9. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych biegu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego. 10. Początkowa opłata startowa wynosi 49 złotych. Od 1 czerwca 2020 r. opłata startowa wynosić będzie 59 zł. Opłata startowa przy ewentualnych zapisach w biurze zawodów wynosić będzie 69 zł. 11. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się biegu z przyczyn leżących po stronie organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu. 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. 13. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika. 14. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje prawo startu w biegu, pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, worek do depozytu, punkty nawadniania na trasie, możliwość skorzystania z szatni i sanitariatów, posiłek regeneracyjny na mecie, medal na mecie oraz pakiet startowy, a w nim: numer startowy, gadżety i/lub materiały promocyjne od sponsorów. Zawartość pakietu startowego może ulec modyfikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia pakietu startowego.

VII. KLASYFIKACJA I WYNIKI

1. W biegu Runda Przechlewska prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Kategorie generalne kobiet i mężczyzn,

b) Kategorie wiekowe

– K 13-19, M 13-19,

– K 20-29, M 20-29,

– K 30-39, M 30-39,

– K 40-49, M 40-49,

– K 50-59, M 50-59,

– K 60+, M 60+,

c) Kategoria Najlepsza Zawodniczka z Gminy Przechlewo oraz Najlepszy Zawodnik z Gminy Przechlewo,

2. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

4. Podstawą klasyfikacji będzie czas netto uzyskany na mecie.

VIII. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg Runda Przechlewska otrzymają pamiątkowe medale na mecie.

2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu.

3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, statuetki będzie można odebrać tylko w siedzibie organizatora w Przechlewie do dnia 26 lipca 2020 r.

4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) przysługują uczestnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.

5. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody finansowe i puchary.

6. Wysokość nagród to 300 zł za I. miejsce, 200 zł za II. miejsce i 100 zł za III. miejsce.

7. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.

8. Zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach Najlepsza Zawodniczka z Gminy Przechlewo i Najlepszy Zawodnik z Gminy Przechlewo otrzymają pamiątkowe statuetki.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych prze siebie klasyfikacjach.

10. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

11. Nagrody pieniężne zdobyte przez uczestników będą przekazywane gotówkowo za potwierdzeniem ich odbioru.

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegu Runda Przechlewska przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

2. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w biegu.

3. Dane osobowe uczestników biegu Runda Przechlewska będą wykorzystywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

4. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w biegu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu Runda Przechlewska obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Wszelkie pytania do organizatora dotyczące biegu można kierować na adres e-mail: runda.przechlewska@gmail.com.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach multimedialnych, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.

5. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji, zarówno przed, jak i podczas biegu, pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w biegu lub wykluczenia w jego trakcie.

6. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. Zabronione jest przebywanie osób bez numeru startowego na trasie biegu.

7. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie w trakcie biegu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.

8. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z szatni i sanitariatów na miejscu zawodów.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

10. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie. Pozytywny wynik testu powoduje dyskwalifikację zawodnika.

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

12. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.

14. Decyzja organizatora w sprawach spornych jest ostateczna.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.