8 czerwca 2019

IV Bieg Bociana w Nadleśnictwie Czarnobór

Wczytuję mapę...

Data: 08/06/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5 i 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Nadleśnictwo Czarnobór

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin „IV Bieg Bociana”

REGULAMIN

„IV Bieg Bociana” w Nadleśnictwie Czarnobór

I. Cel zawodów:

 • popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu
 • życia,
 • promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 • promocja walorów turystycznych i zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór.

II. Organizator:

 • Nadleśnictwo Czarnobór, ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek.

III. Partnerzy:

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku,
 • Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
 • Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
 • Straż Miejska w Szczecinku,
 • Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED.

IV. Termin i miejsce:

 • Rozpoczęcie imprezy godzina 10:00 w dniu 08.06.2019 r.
 • Marsz Nordic Walking start godzina 11:00.
 • Biegi start godzina: 12:00.
 • Miejsce – siedziba Nadleśnictwa Czarnobór.

V. Zasady uczestnictwa:

 1. W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).
 2. Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.
 3. Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
 4. Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

VI. Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:
W dniu zawodów, tj. w sobotę 08.06.2019 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie edukacyjnym tzw.: „Romanówce” przy biurze Nadleśnictwa Czarnobór, przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku.
Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:

 • Nordic Walking – od 10:00 do 11:00,
 • Biegi – od 10:00 do 11:30.

VII. Zgłoszenia:

 • Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line (udział w biegu i rejestracja są bezpłatne).
 • Zapisy na stronie: www.herkules.org.pl oraz www.biegiszczecinek.pl
 • Rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 31.05.2019 r. lub po wyczerpaniu limitu
 • uczestników.
 • Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.
 • Limit uczestników: łącznie 200 osób dla obu dystansów biegów i Nordic Walking,

UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie i w dniu biegu!

VIII. Trasa:

 • trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową, częściowo przebiega drogą asfaltową,
 • dystans biegów: 5 km oraz 10 km,
 • dystans Nordic Walking 5 km,
 • dokonywany będzie pomiar czasu,
 • w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
 • punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie,
 • punkt medyczny będzie znajdował się na starcie /mecie biegu.

IX. Kategorie:
Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:

 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 10 km,
 • OPEN mężczyźni i OPEN kobiety Nordic Walking na dystansie 5 km,
 • Służba Więzienna – prosimy przy zgłoszeniu podać nazwę jednostki.

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym
terminie.

X Nagrody:

 1. Nagrody zostały ufundowane przez Organizatora, Partnerów oraz Sponsorów.
 2. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe.
 3. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.

XI. Zasady finansowania:

 • udział w biegu jest bezpłatny,
 • koszty organizacji pokrywa organizator.

XII. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
 • każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 • toalety dla uczestników biegu znajdują się w obiekcie edukacyjnym nadleśnictwa,
 • wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na
 • adres maciej.wiorek@szczecinek.lasy.gov.pl lub tel. 503 548 896,
 • parking dla zawodników zostanie wyznaczony (odległość – 300 metrów od startu),
 • interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.

Pozdrawiamy i zapraszamy do startu oraz zabawy.

Darz bór