6 października 2018

III Ultramaraton Puszczy Bydgoskiej

Mapa niedostępna

Data: 06/10/2018

Godzina startu: 08:00

Dystans: 64 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: +48 531 401 512
Adres e-mail: maratonpb@gmail.com

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin i ważne informacje

Regulamin zawodów:

III Maraton Puszczy Bydgoskiej

 III UltraMaraton Puszczy Bydgoskiej

III Półmaraton Puszczy Bydgoskiej

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji zawodów: III Maraton Puszczy Bydgoskiej, III UltraMaraton Puszczy Bydgoskiej oraz III Półmaraton Puszczy Bydgoskiej. W dalszej części regulaminu określane mianem ZAWODY.

 

Ilekroć mowa w regulaminie o stronie internetowej chodzi o stronę internetowa organizatora www.aktywne–kujawy.pl

 

Ilekroć mowa w regulaminie o stronie zapisów chodzi o stronę https://b4sportonline.pl/Maraton_Puszczy

 

1. Organizatorami zawodów są: Joanna Maciejewska reprezentująca firmę Life+ Joanna Maciejewska oraz Wojciech Wrzesiński i Arkadiusz Koryciński.

2. Zawody te to bieg przełajowy odbywający się na terenie puszczy bydgoskiej. W ramach zawodów odbędą się zmagania na trzech dystansach: ultramaratonu (około 64 km), maratonu (około 42 km) oraz półmaratonu (około 21 km)

3. Uczestnikiem zawodów jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny, który będzie dostępny na stronie https://b4sportonline.pl/Maraton_Puszczy i  wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie (Kartę Startową) przy odbiorze Pakietu Startowego.

2. Cele

Cele Imprezy:

 1. Zrzeszanie zawodników uczestniczących w zawodach biegowych,
 2. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia jako najłatwiejszej i najzdrowszej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
 3. Integracja mieszkańców Bydgoszczy oraz pobliskich miejscowości,
 4. Promocja Bydgoszczy, Puszczy Bydgoskiej oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 5. Ukazanie walorów turystycznych i rekreacyjnych Puszczy Bydgoskiej, jako miejsca spędzania wolnego czasu oraz jako unikalnych terenów promujących Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.
 6. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach i kategoriach ustalonych przez Organizatora.

3. Termin i miejsce, informacje podstawowe

1. Zawody odbędą się na terenie Puszczy Bydgoskiej 6 października 2018 roku.

2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu zostanie potwierdzona na stronie internetowej www.aktywne-kujawy.pl – najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.

3. Trasy biegów nie będą objęte atestem.

4. Trasy będą oznakowane.

5. Punkt z napojami dla Uczestników będzie znajdował się na trasie biegu co około 10 km oraz przy starcie/mecie. W razie niesprzyjających warunków pogodowych (np. upał) Organizator może rozstawić dodatkowy punkt odżywczy na poszczególnych trasach.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.

Odwołanie lub zmiana terminu zawodów nastąpi wyłącznie w przypadku czynników niezależnych od organizatora (np. ustawowy zakaz biegania, kataklizm, bardzo niecodzienne i niebezpieczne zjawiska pogodowe itp.)

7. ZAWODY to biegi przełajowe na urozmaiconej trasie leśnej – głównie ścieżki i dukty leśne utwardzone lub piaszczyste. Około 200 metrów trasy prowadzi asfaltem (wiadukt).

8. Limit czasu na pokonanie poszczególnych tras wynosi:
– ultramataron 10 godzin

– maratonu 7 godzin,
– półmaratonu 4 godziny,
W przypadku osoby, która przekroczy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora.

9. Uczestnicy na poszczególnych trasach mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów, ratowników medycznych, wolontariuszy i funkcjonariuszy policji.

10. Każdy uczestnik biegu musi posiadać przy sobie: naładowany telefon komórkowy, folię NRC, bidon lub bukłak na napoje około 1 litra.

4. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

1. W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać Uczestnikami Zawodów pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika. Próg wiekowy uczestnictwa w zawodach za zgodą rodziców to 16 – 18 lat (ukończone 16 lat w dniu zawodów).

2. Organizator wprowadza limity uczestników:

– ultramaraton 150 uczestników,
– maraton 200 uczestników,
– półmaraton 200 uczestników,
Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej.

3. O kolejności nadawania numerów decyduje wykonawca zapisów i pomiaru czasu.

4. Kolejność poszczególnych startów. Wszyscy zawodnicy startują jednocześnie. (Organizator może zmienić kolejność poszczególnych startów)

5. Uczestnicy są zobowiązani ustawiać się na linii startu w poszczególnych strefach czasowych zgodnie z przewidywanym czasem poszczególnych zmagań.

6. Uczestnicy mogą wystartować w jednej konkurencji.

7. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowa rejestracja o której informacja pojawi się na stronie zapisów, uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego lub w dniu startu.

8. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie uczestnika, internetowego formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty startowej.

9. Zapisy będą możliwe za pośrednictwem formularza internetowego lub w dniu imprezy w biurze zawodów. W biurze zawodów zapisy będą możliwe tylko w przypadku nieosiągnięcia poszczególnych limitów. Adres odbioru Pakietów Startowych w Bydgoszczy zostanie opublikowany na stronie internetowej.

10. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (Karty Startowej).

11. W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru startowego, który znajdzie się w pakiecie startowym. Numer startowy musi był zamieszczony na odzieży wierzchniej zawodnika i musi być widoczny nieustannie podczas trwania zawodów. Brak numeru należy niezwłocznie zgłosić do organizatora telefonicznie lub na punkcie kontrolnym. Brak numeru oznacza dyskwalifikację zawodnika – z zastrzeżeniem sytuacji gdy zagubienie numeru zostało zgłoszone do Organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

13. Regulamin będzie dostępny na stronie firmy zajmującej się zapisami i pomiarem czasu oraz na stronie biegu.

14. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

15. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach biegowych zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami (w ostatnim wypadku, Organizator ma prawo dopuścić biegaczy ze zwierzętami, jednak po wcześniejszej konsultacji z zawodnikiem). Zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju.

16. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play. Dyskwalifikacja zawodnika może również nastąpić z powodu zakłócania przebiegu zawodów, zakłócania ciszy w lesie oraz zaśmiecania miejsca zawodów.

18. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.

19. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie (Kartę Startową) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

20. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów, oraz na trasie zmagań.

21. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

5. Opłata Rejestracyjna

1. Opłata Rejestracyjna zwana opłatą startową za udział w zawodach jest jednakowa dla wszystkich uczestników na każdym dystansie i wynosi:

 • do dnia 31.03.2018 r. do godz. 23:59 – wpisowe: 59 złotych,
 • do dnia 30.04.2018 r. do godz. 23:59 – wpisowe: 69 złotych,
 • do dnia 30.09.2018 r. do godziny 23:59 – wpisowe: 75 złotych,
 • w dniu zawodów (6.10.2018 r.) – wpisowe: 150 złotych.

2. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora.

ZAKUP KOSZULKI biegu:

Możliwy jest zakup koszulki z biegu. Opłata dodatkowa za koszulkę wynosi 30 zł.

Koszulkę można zamówić mailowo na adres: maraton maratonpb@gmail.com

Przesyłając dowód wpłaty, imię nazwisko i rozmiar koszulki.

Wzór koszulki zostanie zamieszczony na stronie biegu.

UWAGA:

Wolontariusze obsługujący zawody w pierwszej i drugiej edycji biegu otrzymują zniżkę 50 % opłaty startowej.

3. Płatności realizowane są przelewami (przelew elektroniczny, przekaz pocztowy) za pomocą generowanego automatycznie druku po rejestracji dokonanej na stronie pomiaru czasu. Po 30.09.2018 r. płatności przyjmowane będą gotówką w Biurze Zawodów.

4. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

5. Do dnia 20.09.2018 roku istnieje możliwość zmiany danych, przepisania pakietu na rzecz innej osoby. Po tym dniu nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego uczestnika.

6. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych uczestników zawodów – musi to zaznaczyć w uwagach do formularza oraz w opisie przelewu lub przesłać stosowną informację drogą e-mail na adres Organizatora.

7. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

6. Pakiet Startowy

1. Po złożeniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą: numer startowy, agrafki, gadżet od Organizatora, napoje na trasie i – po przekroczeniu mety – medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny.

2. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez uczestnika pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów. Pakiet nie odebrany do dnia zawodów przepada.

3. Pakiety startowe będzie można odbierać do dnia 31.09.2018 r. pod wskazanym przez Organizatora adresem. Informacje o miejscu odbioru pakietów zostaną opublikowane na stronie organizatora.

7. Pomiar czasu

1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego na linii mety.

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

8. Biuro zawodów, depozyt

1. Informacje o adresie biura zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie na stronie biegu.

2. Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu podpisanej karty startowej, kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym upoważnieniu.

3. W pobliżu mety Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, szatni oraz sanitariatów.

4. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie zawodów.

9. Klasyfikacje i nagrody

1. W Biegu będzie prowadzona (zarówno dla uczestników maratonu, jak i półmaratonu):

a. klasyfikacja Open: trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

b. klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn:
K20- od 16 do 29 lat,
K30- od 30 do 39 lat,
K40- od 40 do 49 lat,
K50- od 50 do 59 lat,
K 60+

M20- od 16 do 29 lat,
M30- od 30 do 39 lat,
M40- od 40 do 49 lat,
M50- od 50 do 59 lat,
M 60+

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

3. Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki lub/i nagrody rzeczowe.

4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.

10. Polityka prywatności

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

Dostęp do tych danych ma wyłącznie organizator i firma obsługująca zapisy na zawody oraz rejestrująca pomiar czasu podczas zawodów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Biegu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

11. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

2. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany podczas zawodów jeżeli:

– będzie zaśmiecał miejsce zawodów;

– będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość i będzie zakłócał przeprowadzenie zawodów;

– będzie niszczył sprzęt, elementy przyrody lub zagrażał zdrowiu i życiu innych uczestników biegu lub kibicom, organizatorom lub wolontariuszom.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów. O zmianach regulaminu Organizator poinformuje uczestników na stronie biegu.

6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w zawodach oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

8. Informacje i aktualności dotyczące Biegu można znaleźć na stronach:

Strona zawodów:

aktywne-kujawy.pl

Pozostałe strony z informacjami o biegu:

9. Kontakt:
Główny Organizator: Joanna Maciejewska tel. +48 531 401 512;
I Główny Logistyk biegu: Wojciech Wrzesiński tel. 603 035 740

II Główny Logistyk biegu: Arkadiusz Koryciński tel. 609343701

Kontakt mailowy : maratonpb@gmail.com

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2018 r.