8 grudnia 2018

III Mikołajkowy Kross Górski z Komandorkiem u Kantego

Wczytuję mapę...

Data: 08/12/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 6 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 602759892
Adres e-mail: darek_klos@op.pl

Lokalizacja: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin Biegu Mikołajkowego

I CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 2. Wspieranie Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

II ORGANIZATOR:

 • Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

III Partner techniczny:

 • HERKULES Sp. z o.o. Sk.

IV TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 08 grudnia 2018 r.
 2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 3. Bieg Główny – dystans 6 km.
 4. Nordic Walking – dystans 5 km.
 5. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 6. Biuro zawodów czynne w dniu 08.12.2018 r. w godz. 09.00-10.30.
 7. Bieg na 6 km wystartuje o godz. 11.00, limit 1h.
 8. Nordic Waking wystartuje o godz. 11.05, limit 1,5 h

V TRASA BIEGU:

 1. Trasa selektywna po utwardzonych traktach pieszo-leśnych Lasku Południowego miasta Słupska.
 2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.
 4. Nawierzchnia: ścieżki leśne, płyty betonowe.
 5. Trasa: umiarkowanie trudna, liczne strome podbiegi i zbiegi!

VI POMIAR CZASU:

 1. W biegu i marszu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma HERKULES Sp. z o.o. Sk za pomocą chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i marszu oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VII WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 08 grudnia 2018 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu lub marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze biegu znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku,
  ul. Leśna 7a, czynnym w godz. 09.00-10.30. w dniu zawodów.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej.
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału
  w biegu na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego biegu i marszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.
 8. Każdy z uczestników zawodów, zobowiązany jest wystartować
  i ukończyć bieg w czapce Mikołaja otrzymanej w Biurze zawodów.
  W innym przypadku nie będzie sklasyfikowany.
 9. W czasie trwania biegu oraz w Biurze Zawodów zbierane będą dobrowolne datki do puszek dla Hospicjum Miłosierdzia Bożego
  w Słupsku!

VIII ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych, wpłaty poprzez system elektroniczny na stronie internetowej podczas rejestracji – BlueMedia. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 40 złotych, płatne w Biurze Zawodów.
 5. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
 6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości
  (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób zapisy do biegu zostają zamknięte.

IX KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Bieg: Open K/M (I-III) – puchary.
 • Marsz: Open K/M (I-III) – puchary.
 • Kategoria specjalna: najmłodsza zawodniczka/zawodnik, najstarsza zawodniczka/zawodnik – grawertony.
 • Najokazalsze przebranie „Mikołaja”, kat. K/M – grawertony.

X ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz
  z agrafkami, wodę mineralną na mecie biegu, bity medal okolicznościowy
  na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg/marsz, ciepły posiłek-zupa, ciasto, chleb ze smalcem i ogórkiem, czapeczkę mikołaja.

XI SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 08.12.2018 r. znajdować się będzie przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. Po biegu nastąpi dekoracja zawodników oraz losowanie nagród dla biegaczy.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu/marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski, (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 8. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i charytatywne. Ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności określenia trasy, która nie posiada atestu PZLA stanowią wtórne zagadnienie.