3 marca 2018

III Kaziukowa Piątka – 5km

Wczytuję mapę...

Data: 03/03/2018

Godzina startu: 11:00 - 13:00

Dystans: 5km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 602759892
Adres e-mail: darek_klos@op.pl

Lokalizacja: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

I. CELE IMPREZY:

 1. Pomoc z sercem dla Stowarzyszenia Chorych na stwardnienie Rozsiane w Słupsku oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Słupsku.
 2. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu – jako przykład solidarności z chorymi w związku z Międzynarodowym Świętem Chorych.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 2. Modular Consulting
 3. Stowarzyszenie Drużyna Pomorska „Wilce”

Partner techniczny:

HERKULES Sp. z o. o.

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 03 marca 2018 r. (sobota).
 2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 3. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 4. Zgłoszenia elektroniczne do dnia 01.03.2018r.
 5. Otwarcie biura zawodów: 03.03.2018 r., godz. 12.00.
 6. Bieg na 6 km wystartuje o godz. 14.00, limit 1 godz..
 7. Nordic Walking na 5 km wystartuje o godz. 14.05, limit 1,5 godz.
 8. Limit zawodników: 150 osób (łącznie z Nordic Walking).

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa: płyty betonowe, ścieżki leśne, liczne zbiegi i podbiegi.
 2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma HERKULES za pomoc chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 03 marca 2018 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej.
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu oraz własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne do dnia 01.03.2018r.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 40 złotych, płatne w biurze zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 150 osób zapisy do zawodów zostają zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Biegacze: Open Kobiety (I-III) – puchary.
 • Biegacze: Open Mężczyźni (I-III) – puchary.
 • Kijkarze: Open Kobiety (I-III) – puchary.
 • Kijkarze: Open Mężczyźni (I-III) – puchary.
 • Statuetki: Najmłodsza, Najmłodszy, Najstarsza, Najstarszy Zawodnik.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy odlewany unikatowy medal.
 • W przypadku pozyskania sponsorów Organizator przewiduje nagrody dla zawodników.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz
  z agrafkami, wodę mineralną na mecie biegu, medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg lub marsz, ciepły posiłek, możliwość udziału w losowaniu nagród po biegu.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 03.03.2018 r. znajdować się będzie przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. Po biegu nastąpi dekoracja zawodników oraz losowanie nagród. W losowaniu nagród biorą wyłącznie osoby posiadające swój numer startowy (nie przekazujemy numeru innej osobie).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje
  do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane
  są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 8. Wydarzenie jest charytatywne, przeprowadzone w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje
  i roszczenia co do organizacji eventu stanowią wtórne zagadnienie.