26 września 2020

III Bieg Rybaka

Wczytuję mapę...

Data: 26/09/2020

Godzina startu: 12:15

Dystans: 5,5 i 11 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 694 118 966
Adres e-mail: rundorfina@gmail.com

Lokalizacja: Rynek Miejski

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin biegu

III Bieg Rybaka w Czaplinku

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizatorzy i uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

I. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności fizycznej.
 • Integracja społeczności sportowej.
 • Sportowo – turystyczna promocja miasta Czaplinek.
II. TERMIN
 • Start: 26.09.2020r. godz. 10:00 – bieg 5,5km.

godz. 12:00 – bieg 11km.

III. MIEJSCE
 • Czaplinek, Stadion miejski ul. Parkowa 2.
IV. ORGANIZATOR
 • Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina
 • Gmina Czaplinek
V. PROGRAM WYDARZENIA
 • godz. 9:00 – Otwarcie biura zawodów dla uczestników biegu i marszu na 5,5km.
 • godz. 10:00 – Start biegu na 5,5km (1 pętla)
 • godz. 10:05 – Start Nordic Walking – 5,5km
 • godz. 11:00 – otwarcie biura zawodów dla uczestników na 11km.
 • godz. 12:00 – Start biegu 11km (2 pętle)
 • godz. 14:00 – zakończenie zawodów bez ceremonii wręczania nagród
VI. ZAPISY
 1. On-line do dnia 16.09.2020r. do godziny 24:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: biegiczaplinek.pl
 2. W dniu zawodów nie dopuszcza się rejestracji zawodników ani przepisywania pakietów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów w miejscu odbywania się zawodów. Biuro zawodów zostanie podzielone na osobne namioty dla każdej konkurencji (obsługiwana jedna osoba przy namiocie, w strefie oczekiwania prosimy utrzymywać odpowiednią odległość ok. 2 metry od kolejnej osoby). Odbiór pakietu startowego należy dokonać na 30 minut przed planowanym startem biegu lub marszu.
 3. Każda osoba wchodząca do strefy biura zawodów będzie miała zmierzoną temperaturę (temperatura graniczna do 38⁰C, powyżej tej temperatury zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach).
 4. Wprowadza się limit zawodników 150 osób dla każdego z biegów, oraz 100 osób dla marszu nordic walking.
VII. OPŁATA STARTOWA
 1. Wysokość opłaty startowej dla obu dystansów biegu i marszu NW wynosi: 40 zł
 2. Płatność na rachunek: BANK BNP PARIBAS, oddział w Drawsku Pomorskim 55 1600 1462 1877 9167 7000 0001 lub poprzez system Blue Media.
 3. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
VIII. ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Pomiar elektroniczny czasu za pomocą chipów zwrotnych, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora biegiczaplinek.pl
 3. Do biegów na obu dystansach oraz marszu NW dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 18 rok życia lub za zgodą rodziców/opiekunów prawnych młodzież w wieku 15-17 lat.
 4. Osoby niepełnoletnie po dokonaniu rejestracji zobowiązane są do kontaktu mailowego w celu uzyskania oświadczenia dla rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:
W obu biegach oraz marszu NW – klasyfikacja generalna.
Dla wszystkich powyższych konkurencji będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
 • K/M-15 15-17 lat
 • K/M-18 18-29 lat
 • K/M-30 30-39 lat
 • K/M-40 40-49 lat
 • K/M-50 50-59 lat
 • K/M-60 60-69 lat
 • K/M-70 70+
UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 2. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
 3. W pakiecie każdy otrzyma dodatkowo pamiątkową maseczkę, którą zalecamy zakładać podczas bliskiego kontaktu z innymi uczestnikami oraz biurze zawodów, na starcie i mecie biegu.
IX. WYRÓŻNIENIA
Nie prowadzimy ceremonii wręczania nagród, aby nie gromadzić uczestników biegu i marszu NW. Nagrody do odebrania w biurze zawodów po ustaleniu kolejności zawodników przez sędziów.
 1. W biegach na obu dystansach oraz marszu NW
W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
 • za miejsca I – III puchar/statuetka + dyplom + upominek
Nie przewidujemy wręczania wyróżnień w kategoriach wiekowych
 1. W biegach na obu dystansach oraz marszu NW
W klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn najlepszy Czaplinianin, Czaplinianka (nie dublują się z klasyfikacją generalną):
 • za I miejsce puchar/statuetka + dyplom + upominek
 1. Wszyscy uczestnicy biegów oraz marszu NW:
 • pamiątkowy medal
 • okolicznościowe gadżety sportowe
 • baton regeneracyjny
X. TRASA
 1. START i META Czaplinek, Stadion miejski.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa zawiera elementy drogi asfaltowej, terenu plaży miejskiej oraz drogi z płyt betonowych.
 5. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).
 6. Nie będzie punktów odżywiania i nawadniania na trasie biegu. Każdy zawodnik musi zabrać ze sobą płyny do picia. Na mecie będzie woda w butelkach 0,5l.
XI. DEPOZYT
 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu lub marszu znajdować będzie się w oznaczonym pomieszczeniu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
XII. UBEZPIECZENIE
 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Każdy z uczestników jest zobowiązany do wykonywania poleceń osób z obsługi oraz zabezpieczających trasę.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 5. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 9. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 10. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 13. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 14. Każdy zawodnik otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania wody na mecie trasy.
 15. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 16. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 17. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 18. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod linkiem: biegiczaplinek.pl oraz adresem e-mail: rundorfina@gmail.com tel. 694 118 966.