3 czerwca 2018

II Bieszczadzki Bieg Po Zdrowie

Wczytuję mapę...

Data: 03/06/2018

Godzina startu: 09:30

Dystans: 5,10km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 13 469 24 95
Adres e-mail: goksit@esolina.pl

Lokalizacja: Polańczyk

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

II BIESZCZADZKIEGO BIEGU PO ZDROWIE – 2018 r. – projekt

 • Termin: 03.06.2018r godz. 9.30
 • Miejsce: Polańczyk – Gmina Solina
 • Limit uczestników: 300 osób na obu dystansach
 • Dystanse: 5km lub 10km.
 • Klasyfikacja zawodników generalna: miejsca 1 – 3 wśród kobiet i mężczyzn.
 • Klasyfikacja wiekowa: miejsca 1 -3 kobiet i mężczyzn tylko na dystansie 10km.
 • Klasyfikacja drużynowa na obu dystansach: na podstawie sumy czasów 5 uczestników.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18; 38-610 Polańczyk.

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

3. Promocja Gminy Solina.

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2018 r. (niedziela) w Polańczyku przy ulicy Zdrojowej (Amfiteatr).

IV. DYSTANSE

 • 5 km
 • 10 km

V. PLAN MINUTOWY

 • 8:00  – otwarcie biura zawodów (amfiteatr przy ul. Zdrojowej)
 • 9:30  – start na dystansie 5km oraz 10km
 • 10.45 – uroczyste podsumowanie

VI. OPŁATA STARTOWA

 • 20 zł  – do dnia 31.03.2018r.
 • 25 zł – do dnia 15.05.2018r.
 • 30 zł  – do dnia 30.05.2018r.
 • 40 zł -płatna w sekretariacie w dniu zawodów

PAKIET Z KOSZULKĄ TECHNICZNĄ

            – opłata dodatkowa 20 zł (tylko do 15.05.2018r)

Przelew elektroniczny BlueMedia lub na konto: Herkules Sp. Z o.o. Sk, Numer rachunku 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871 z dopiskiem „Bieg Bieszczadzki

VII. KLASYFIKACJE I WYRÓŻNIENIA

1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w:

– klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5km oraz 10km: za miejsca 1-3

– w klasyfikacji drużynowej:  za miejsca 1- 3,  najlepsza drużyna mieszana oraz kobieca.

– w poszczególnych kategoriach wiekowych  za miejsca 1-3 upominki (tylko na dystansie 10km):

 • K/M 16-29 lat
 • K/M 30-39 lat
 • K/M 40-49 lat
 • K/M 50-59 lat
 • K/M 60 +.

2. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

3. Osoby, które zakwalifikowały się w  kategorii Open, nie mogą być zakwalifikowane w poszczególnych kategoriach wiekowych.

VIII. TRASA

Start będzie miał miejsce przy Amfiteatrze w Polańczyku o godzinie 9:30.

Trasa w 90% przebiega ulicami asfaltowymi i wiedzie chodnikami oraz kostką brukową, natomiast w 10% jest to utwardzona leśna ścieżka. Trasa o długości 5km pokonywana jednokrotnie lub dwukrotnie. Teren jest zróżnicowany pod względem nachylenia trasy, nie jest to jednak teren górzysty.

Pętla o długości 5 km obejmuje:

 • Punkty nawadniające, rozmieszczone na dystansach: 2,5 km oraz na mecie (5km).
 • Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
 • Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

IX. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu biegu wynosi 1h 45’.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu (do godziny 11:45) zobowiązani są do zejścia z trasy.

3. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie (cypel) i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.

4. Pomiar czasu za pomocą elektronicznych chipów systemem Championchip. Chip jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu obuwia na sznurowaniu. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów jest zabronione i może spowodować dyskwalifikację.

X. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać jedynie drogą elektroniczną na stronach: www.biegisolina.plwww.herkules.org.plwww.goksolina.pl

2. Liczba Uczestników ograniczona jest do 300 osób na obu dystansach.

3. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 01 grudnia 2017r. do dnia 30 maja 2018r., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 03 czerwca w biurze zawodów.

4. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez wskazany adres e – mail uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Osoby niepełnoletnie (od 16 roku życia) zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w II Bieszczadzkim Biegu po Zdrowie” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej: www.biegisolina.pl, www.goksolina.pl.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 200 Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.

XI. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa i przesłanie skanu drogą mailową do organizatora biegu;

2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które skończyły 16 lat i starsze.

3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.

5. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.

6. W dniu Biegu ulica Zdrojowa zostanie zabezpieczona przez służby porządkowe, w miejscu przecięcia trasy biegowej przez jezdnię.

XII. PAKIET STARTOWY

1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy oraz agrafki do jego przypięcia, a po ukończeniu biegu pamiątkowy odlewany medal wygrawerowanym czasem oraz imieniem, napój izotoniczny lub wodę oraz posiłek regeneracyjny, koszulka techniczna, jeżeli została zamówiona dodatkowo w pakiecie.

2. Chip pomiaru czasu należy zamocować do obuwia.

XIII. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

2. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora:

2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

4. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i posiłków regeneracyjnych.

5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. GOKSiT nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.biegisolina.plwww.goksolina.pl.

8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.