10 czerwca 2018

Duathlon Kartuzy – Open

Wczytuję mapę...

Data: 10/06/2018

Godzina startu: 12:05

Dystans: 2.5 x 20 x 2.5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: fundacja@scnd.pl

Lokalizacja: Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze

Dyscyplina

  Duathlon


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Duathlon Kartuzy 2018

FUN RACE 50m – 200m – 50 m (3-6lat)
DZIECI MŁODSZE 200m – 1000m – 100m (7-9lat)
DZIECI STARSZE  400m – 2000m – 200m (10-13 lat)
MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI 600m – 4000m – 1200m (14-17lat)
OPEN 2,5km – 20km – 2,5km (18+)

I. ORGANIZATORZY

 • Gmina Kartuzy
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz
 • PAS-JA Rekreacja Szkolenia Doradztwo Krystyna Dwórznik
 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 10 czerwiec 2018
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz

III. CEL

 • Popularyzacja duathlonu  jako sportu powszechnego w tym  biegania i jazdy rowerem.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Promocja gminy Kartuzy.

IV. DYSTANSE

FUN RACE 50m – 200m – 50 m (3-6lat)

DZIECI MŁODSZE 200m – 1000m – 100m (7-9lat)

DZIECI STARSZE  400m – 2000m – 200m (10-13 lat)

MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI  600m – 4000m – 1200m (14-17lat)

OPEN 2,5km – 20km – 5km (18+)

V. LIMITY CZASOWE
Obowiązuje limit  1 godziny na ukończenie wyścigu dzieci oraz 2 godziny na ukończenie wyścigu dorosłych.

VI. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 2. Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
 4. Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VII. KLASYFIKACJE

FUN RACE – jest to wyścig bez klasyfikacji, którego celem jest zabawa.  Skierowany jest do najmłodszych adeptów duathlonu. Obecność rodzica w trakcie wyścigu jest obowiązkowa. Zadaniem rodzica jest asekuracja dziecka i czuwanie nad jego bezpieczeństwem.

DZIECI MŁODSZE – dziewczynki 7-9lat, chłopcy 7-9 lat

DZIECI STARSZE – dziewczynki 10-13 lat, chłopcy 10-13 lat

MŁODZICY  – dziewczynki 14-15 lat, chłopcy 14-15 lat

JUNIORZY MŁODSI  – dziewczynki 16-17 lat, chłopcy 16-17 lat

OPEN – kobiety, mężczyźni

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.kartuzytriathlon.pl w zakładce rejestracja do dnia 03.06.2018.
 2. Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Duathlon dzieci (do 17 roku życia):

40,00 PLN – do 03.06.2018

Duathlon open (18+):

80,00 PLN – do 03.06.2018

 1. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 3 czerwca 2018 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
 2. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.
 5. Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata wynosi  15 zł.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: pakiet numerów startowych, pamiątkowy medal wręczany na mecie.
 7. Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.
 8. Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych
  oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.

 IX. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, urodzone od 2015 r. włącznie, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.
 2. Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić we właściwym, widocznym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 2 nr na kask (boki kasku) 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg), 1 nr na worek do depozytu.
 3. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej – z przodu.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 5. Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 6. Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają z rowerem do w/w
 7. Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 8. Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
 9. Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
 10. W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
 12. Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
 13. Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

X. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

 1. Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 10.06.2018 w godzinach 9.00-9.45 Duathlon dzieci oraz 9.00 – 11.15 Duathlon open.
 2. Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
 3. Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
 4. Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

 XI. DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w worku foliowym pakietu startowego. Worek musi być oznaczony naklejką z numerem.
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
 4. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości worka z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników worki były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.

 XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Zawodnicy w kategorii dzieci młodsze, dzieci starsze, młodzicy, juniorzy młodsi oraz open  za zajęcie miejsc I-III otrzymają medale okolicznościowe. (złoty, srebrny, brązowy odpowiednio za zajęte miejsce)
 2. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 11:00 dla Duathlonu dzieci oraz 15.00 dla Duathlonu open.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
 6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w lub po zawodach.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
 12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 14. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników losowania nagród oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 15. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę   i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 16. Nieznajomość regulaminu Duathlon Kartuzy 2018 nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 18. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
 19. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 20. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 21. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
 22. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.
 23. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu każdego ze startów.
 24. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zawodów biegowych.
 25. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres fundacja@scnd.pl.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Duathlon Kartuzy 2018.

 

 

XIV. PROGRAM MINUTOWY DUATHLON  KARTUZY 2017

Sobota  09.06.2018

19:00 – 21:00 Wydawanie pakietów startowych

Niedziela  10.06.2018

08:30 – 9:30 biuro zawodów: weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów, informacja.

09:00 – 9:45 wprowadzenie rowerów do strefy zmian Duathlon dzieci

9:00 –  11.15  wprowadzenie rowerów do strefy zmian Duathlon open

09:45 odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice sceny)

10:00 START  Duathlon Dzieci

11:00 zamknięcie trasy, dekoracja zwycięzców

11:00-11:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian Duathlon dzieci

11:30 odprawa techniczna Duathlon open (okolice sceny)

12:05 start Duathlon open

14:30 zamknięcie trasy

14:30-15:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian

15.00 oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców.