2 czerwca 2019

Duathlon Kartuzy – dzieci i młodzieży

Wczytuję mapę...

Data: 02/06/2019

Godzina startu: 10:00

Dystans:

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: k.dworznik@gmail.com

Lokalizacja: Kartuzy

Dyscyplina

  Duathlon


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Duathlon Kartuzy 2019

FUN RACE 50m – 200m – 50 m (3-7lat)
DZIECI 200m – 1000m – 100m (8-9lat)
DZIECI MłODSZE  300m – 2000m – 200m (10-11 lat)
DZIECI STARSZE 400m – 3000m – 300m (12-13 lat)
MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI 600m – 4000m – 1200m (14-15, 16-17lat)
OPEN 5km – 20km – 2,5km (18+)

I. ORGANIZATORZY

 • Gmina Kartuzy
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz
 • PAS-JA Rekreacja Szkolenia Doradztwo Krystyna Dwórznik
 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 2 czerwiec 2019
 • Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej k. Kartuz

III. CEL

 • Popularyzacja duathlonu  jako sportu powszechnego w tym  biegania i jazdy rowerem.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Promocja gminy Kartuzy.

IV. DYSTANSE

 • FUN RACE 50m – 200m – 50 m (3-7lat)
 • DZIECI 200m – 1000m – 100m (8-9lat)
 • DZIECI MłODSZE  300m – 2000m – 200m (10-11 lat)
 • DZIECI STARSZE 400m – 3000m – 300m (12-13 lat)
 • MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI 600m – 4000m – 1200m (14-15, 16-17lat)
 • OPEN 5km – 20km – 2,5km (18+)

V. LIMITY CZASOWE
Obowiązuje limit  1 godziny na ukończenie wyścigu dzieci oraz 2 godziny na ukończenie wyścigu dorosłych.

VI. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 2. Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
 4. Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VII. KLASYFIKACJE

FUN RACE – jest to wyścig bez klasyfikacji dla dzieci do 7 roku życia, którego celem jest zabawa.  Skierowany jest do najmłodszych adeptów duathlonu. Obecność rodzica w trakcie wyścigu jest obowiązkowa. Zadaniem rodzica jest asekuracja dziecka i czuwanie nad jego bezpieczeństwem.

 • DZIECI  – dziewczynki 8-9lat, chłopcy 8-9 lat
 • DZIECI MŁODSZE – dziewczynki 10-11 lat, chłopcy 10-11 lat
 • DZIECI STARSZE – dziewczynki 12-13 lat, chłopcy 12-13 lat
 • MŁODZICY – dziewczynki 14-15 lat, chłopcy 14-15 lat
 • JUNIORZY MŁODSI  – dziewczynki 16-17 lat, chłopcy 16-17 lat
 • OPEN – kobiety, mężczyźni

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie internetowej zawodów: www.triathlonkartuzy.pl w zakładce rejestracja do dnia 15.05.2019.
 2. Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Duathlon dzieci (do 17 roku życia):

 • 40,00 PLN – do 15.05.2019

Duathlon open (18+):

 • 80,00 PLN – do 15.05.2019
 1. Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia 15 maja 2019 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
 2. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 4. Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.
 5. Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata wynosi  15 zł.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: pakiet numerów startowych, pamiątkowy medal wręczany na mecie.
 7. Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.
 8. Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych
  oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji.

 IX. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Imprezie mogą uczestniczyć osoby, urodzone do 2016 r. włącznie, w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje pełnoprawny opiekun.
 2. Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić we właściwym, widocznym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 2 nr na kask (boki kasku) 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg), 1 nr na worek do depozytu.
 3. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej – z przodu.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 5. Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 6. Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają z rowerem do w/w
 7. Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 8. Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
 9. Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
 10. W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
 12. Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
 13. Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

X. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

 1. Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian 02.06.2018 w godzinach 9.00-9.45 Duathlon dzieci oraz 9.00 – 11.15 Duathlon open.
 2. Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
 3. Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
 4. Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

 XI. DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w worku foliowym pakietu startowego. Worek musi być oznaczony naklejką z numerem.
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
 4. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości worka z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników worki były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.

 XII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Zawodnicy w kategorii dzieci młodsze, dzieci starsze, młodzicy, juniorzy młodsi oraz open  za zajęcie miejsc I-III otrzymają medale okolicznościowe. (złoty, srebrny, brązowy odpowiednio za zajęte miejsce)
 2. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 11:00 dla Duathlonu dzieci oraz 15.00 dla Duathlonu open.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
 6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność
  rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
  na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować  z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
 12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 14. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 15. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 16. Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 18. Organizator ubezpiecza  wszystkich Uczestników imprezy od NNW na zasadach ogólnych.
 19. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
 20. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 21. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
 22. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.
 23. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu wyścigu.
 24. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg).
 25. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres e-mail k.dworznik@gmail.com
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.
 27. Ochrona danych osobowych.
 • dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 • zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. PROGRAM MINUTOWY DUATHLON  KARTUZY 2019

Sobota  01.06.2019

 • 18:00 – 20:00 Wydawanie pakietów startowych

Niedziela  02.06.2019

 • 08:30 – 9:30 biuro zawodów: weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów, informacja.
 • 09:00 – 9:45 wprowadzenie rowerów do strefy zmian Duathlon dzieci
 • 9:00 –  11.15 wprowadzenie rowerów do strefy zmian Duathlon open
 • 09:45 odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice sceny)
 • 10:00 START  Duathlon Dzieci
 • 11:00 zamknięcie trasy, dekoracja zwycięzców
 • 11:00-11:30 wydawanie rowerów ze strefy zmian Duathlon dzieci
 • 11:30 odprawa techniczna Duathlon open (okolice sceny)
 • 12:05 start Duathlon open
 • 14:30 zamknięcie trasy
 • 14:30-15:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian
 • 15.00 oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców.