25 kwietnia 2020

Dobra Piątka – biegi dzieci – ODWOŁANO

Wczytuję mapę...

Data: 25/04/2020

Godzina startu: 10:00

Dystans: 200-400 m

Dane organizatora:
Numer telefonu: 518-362-444
Adres e-mail: dobrapiatka@gmail.com

Lokalizacja: Dobra

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – bieg główny

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police

ul. Roweckiego 50/8 , 72-010 Police

www.biegambolubiepolice.pl

Gmina Dobra

ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

www.dobraszczecinska.pl

II. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej.
 2. Popularyzacja biegania i marszu nordic walking jako najprostszej formy ruchowej.
 3. Promocja Gminy Dobra oraz Powiatu Polickiego.
 4. Promocja Sponsorów oraz Partnerów biegu.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza odbędzie się 25-ego kwietnia 2020 roku (sobota) w miejscowości Dobra.
 2. Start i Meta usytuowane będą przy stadionie ORLIK 2012 ul. Poziomkowa 5.

Zawodnicy startujący w Biegu – ustawiają się w sektorze A.

Zawodnicy startujący w Marszu Nordic Walking – ustawiają się w sektorze B.

 1. Bieg i Marsz odbędzie się na dystansie 5km (1 okrążenie).
 2. Trasa Biegu/Marszu będzie przebiegać drogami typu: kostka brukowa, asfalt, ścieżki leśne. Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej www.biegambolubiepolice.pl
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia Startu i Mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników.
 5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi lub poziomymi co 1 kilometr.

IV. BIURO ZAWODÓW

24.04 (Piątek)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra

Odbiór pakietów w godzinach:15:00 – 19:00

25.04 (Sobota)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej,

ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra

(BIURO ZAWODÓW)

Odbiór pakietów w godzinach:08:00 – 10:30

V. PROGRAM IMPREZY – Dobra Piątka

 • godz. 8:00 – 10:30       Otwarcie biura zawodów
 • godz. 10:00                 Biegi dla dzieci i dekoracje
 • godz. 10:45                 Rozgrzewka (ZUMBA Z ADĄ)
 • godz. 11:00                 START GŁÓWNY : BIEG i MARSZ (5 km)
 • godz. 12:00                  BIEG W KLAPKACH (100m)
 • godz. 12:10                  WYŚCIG W JEDZENIU MARCHEWKI NA CZAS
 • godz. 12:20                  Dekoracje

VI. PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu i Marszu otrzymuje pakiet startowy, zawierający m. in. : numer startowy, agrafki, chip pomiarowy, pamiątkową deske z chlebem.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale w kształcie marchewki.
 3. Po zakończeniu biegu i marszu zawodnicy otrzymają ciepły posiłek regeneracyjny.
 4. Każdy uczestnik może skorzystać z szatni, natrysku, masaży i depozytu.
 5. Podczas Imprezy organizator zapewnia opiekę medyczną.
 6. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu i marszu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Biegu i Marszu Nordic Walking wynosi 500 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/Dobra_Piatka/ w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2020 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 4. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu i Marszu Nordic Walking uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora.
 5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Biegu i Marszu Nordic Walking. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio :
 • do 31 marca              – 50 zł
 • do 20 kwietnia           – 60 zł
 • BIURO ZAWODÓW   – 70 zł

 

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto :

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police

ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010 

Santander Bank Polski

39 1090 2590 0000 0001 3631 7663

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Dobra Piątka”.

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Biegu/Marszu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.  Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 20 kwietnia 2020 r., po tym terminie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy :

dobrapiatka@gmail.com

 1. Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej lub rodzinnej dokonuje kapitan w biurze zawodów wypełniając dodatkowo formularz zgłoszeniowy podając skład drużyny lub rodziny.
 2. W przypadku odbioru Pakietu Startowego przez inną upoważnioną przez Uczestnika osobę następuje to na podstawie własnoręcznie podpisanych przez Uczestników UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO  do pobrania ze strony internetowej www.biegambolubiepolice.pl oraz (do wglądu) –  kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 18 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

VIII. KLASYFIKACJA

W ramach biegu i marszu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja Generalna – miejsca I – III kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I-III kobiet i mężczyzn

Klasyfikacja BIEGOWA:                 Klasyfikacja NORDIC WALKING:

 • K 20, M 20 -(16 – 29 lat)              K 20, M 20 ( 16 – 29 lat)
 • K 30, M 30 -(30 – 39 lat)              K 30, M 30 ( 30 – 39 lat)
 • K 40, M 40 -(40 – 49 lat)              K 40, M 40 ( 40 – 49 lat)
 • K 50, M 50 -(50 – 59 lat)              K 50, M 50 ( 50 lat i więcej)
 • K 60, M 60 -(60 lat i więcej)

3. Klasyfikacja Mieszkaniec Powiatu Police

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Powiecie Polickim (Gmina Dobra, Gmina Nowe Warpno, Gmina Police, Gmina Kołbaskowo).

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III)

4. Klasyfikacja Rodzinna ( w Biegu )

Zapisy rodzin odbywać się będą tak, jak w przypadku zapisów drużyn. Punkty będą liczone również tak, jak w przypadku punktacji drużynowej. Do drużyny rodzinnej może zapisać się minimum 3 (trzech/troje) zawodników/zawodniczek. Zgłoszenia rodzin dokonuje kapitan w biurze zawodów, podając numery startowe oraz imiona i nazwiska reprezentantów wchodzących w skład drużyny/rodziny.

5. Klasyfikacja Drużynowa

W każdej z klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Biegaczy oraz trzy najszybsze zespoły Marszu Nordic Walking.

Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów. Do klasyfikacji drużyn należy zgłosić 5-ciu/-oro zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Przykładowo:

Drużyna A – 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn – 2,4,5 oraz miejsca Open Kobiet- 1 i 7. Suma ich punktów łącznie wynosi 19.

Drużyna B – 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet- 1,2,3,4,5 to suma ich punktów łącznie wynosi 15.

Zwycięzcą zostaje drużyna B.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną Drużynę, o wyższym miejscu decyduje ilość punktów najszybszego zawodnika danej Drużyny.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.

IX. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
 3. Zdobywcy miejsc I III w klasyfikacji DRUŻYNOWEJ/RODZINNEJ otrzymają statuetki.
 4. Zdobywcy miejsca I – III w klasyfikacji Mieszkaniec Powiatu Polickiego otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 5. Nagrody w klasyfikacji Open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

X. UCZESTNICTWO

 1. Udział w biegu/marszu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w Imprezie.
 2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu/Marszu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Imprezie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.  Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu/Marszu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu/Marszu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Imprezie, w szczególności zasad fair play.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz Imprezę.
 8. Podczas Startu Głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani.
 10. Dane uczestnika Biegu/Marszu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
 • organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu/Marszu oraz dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu/Marszu do zakończenia Imprezy);
 • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu/Marszu (na okres 30 lat);
 • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej;
 •  ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
 1. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
 • dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 1. Administratorem Państwa danych jest Organizator.
 2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu/Marszu.

XI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Dobra Piątka zwany jest w dalszej części Regulaminu ,,Biegiem”, ,,Marszem” ,,Zawodami”, ,, Imprezą”.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 3. Bieg/Marsz ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu/Marszu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 4. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu/Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 5. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu/Marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 7. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Zawodach.
 8. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Imprezy (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie Biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji Biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 10. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.

 

Serdecznie zapraszamy na Bieg Dobra Piątka !

Dodatkowe informacje dostępne:

W imieniu Organizatora:

Zbigniew Pokrzywiński

Tel: 518-362-444

mail: dobrapiatka@gmail.com

 

Księgowość / opłaty startowe / biuro zawodów

Adrianna Kamińska

Tel: 506-423-557

mail: dobrapiatka@gmail.com