15 sierpnia 2019

DecaRun 5km, 10km

Wczytuję mapę...

Data: 15/08/2019

Godzina startu: 10:00

Dystans: 5km i 10km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 517064707
Adres e-mail: adrian.kepka@decathlon.com

Lokalizacja: Koszalin

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin III DecaRun Koszalin 5km, 10km

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 15 sierpnia 2019 r. – Koszalin (obiekt Decathlonu przy ul. Paderewskiego 2

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 10.00 – na dystansie – 10km
 • godz. 10.30 – na dystansie – 5km
 • godz. 12.00 – uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

Spółka Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03 – 290 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000007163, NIP: 951-18-55-233, kapitał zakładowy 8.859.465 zł poprzez prowadzony przez siebie sklep sportowy Decathlon Koszalin, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 2 , 75-736 Koszalin, tel: 94 731 54 00.

Przedstawiciel Organizatora:

V. ZAPISY

1. On-line do dnia 10.08.2019 do godziny 23:00 lub do osiągnięcia limitu startujących (500 osób) na wszystkich dystansach przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegkoszalin.pl

2. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie w sklepie Decathlon  ul. Paderewskiego 2 i czynne będzie w dniu 14.08.2019 w godzinach 16:00-20:30 oraz w dniu 15.08.2019 w godzinach 8:00-9:00.

VI. OPŁATA STARTOWA

 • 20 zł – do dnia 31.07.2019r.
 • 30 zł – do dnia 10.08.2019r.
 • 40zł – w dniu zawodów.

Wpłaty dokonywać na konto:

FUNDACJA HERKULES ALL SPORTS

nr konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087,

z dopiskiem: „DecaRun” Imię i Nazwisko uczestnika

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2.Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.czas-start24.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn(K/M):

 • K/M-20 wiek 18 – 29 lat
 • K/M-30 wiek 30 – 39 lat
 • K/M-40 wiek 40 – 49 lat
 • K/M-50 wiek 50 – 59 lat
 • K/M-60 + wiek 60 –  lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (dowód tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III puchar i upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną): za miejsca I – III dyplom

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy.
Prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja dla pracowników firmy Decathlon.

IX. TRASA

1. START i META Koszalin przy ulicy Paderewskiego (przy sklepie Decathlon Koszalin)

2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

4. Trasa przebiega po nawierzchni twardej.

X. DEPOZYT

1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i herbaty.

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.

16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.

17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl
www.czas-start24.pl na fanpage’u Decathlon Koszalin na facebooku oraz drogą  e-mail: adrian.kepka@decathlon.com tel. 517-064-707
biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.