9 grudnia 2018

Charytatywny Bieg Dla Karolinki

Wczytuję mapę...

Data: 09/12/2018

Godzina startu: 12:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 511401340
Adres e-mail: maratonczyk@wp.pl

Lokalizacja: Bytów Stadion

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – biegu i marszu Mikołajkowego

Jeden z najgłębszych sekretów życia

polega na tym, że tylko to wszystko

co robimy dla innych, jest tym,

co naprawdę warto robić”.

Lewis Carroll

 

Charytatywny Bieg i Marsz  Mikołajkowy dla Karolinki

ORGANIZATOR :

 • Klub Biegacza „Goch” Bytów . Kontakt: ul. Mickiewicza 13, 77-100 Bytów, www.klubbiegaczagoch.pl  maratonczyk@wp.pl  tel . 511401340.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • ”NIMFA” Spółka Sportowo – Rekreacyjna.
 •   Pacino Promotion – Marcin Pacyno.
 •   HERKULES – Elektroniczny Pomiar Czasu.
 •   Hufiec ZHP Bytów im. Zawiszy Czarnego, Bytów.
 •   Szkoła Podstawowa im.TOW Gryf Pomorski w Półcznie.
 •   Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

CEL IMPREZY:

 • Celem głównym biegu i marszu charytatywnego jest zbiórka funduszy dla Karolinki.
 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking  jako najprostszych form aktywności ruchowej .
 • Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych.
 • Propagowanie idei zdrowego trybu życia.

TERMIN I MIEJSCE:

 • 9.12.2018 roku, Bytów – stadion ul. Mickiewicza 13
 • Szczegółowa trasa jest dostępna na stronie internetowej Organizatora  www.klubbiegaczagoch.pl
 • Długość trasy biegu i marszu  wynosi  5 km (Pętla 2,5 km).
 • Odbiór pakietów startowych w dniu Imprezy w biurze zawodów będzie możliwy w godz. 9:00 – 11:50
 • Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W biegu i marszu  może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 9 grudnia     2018r. ukończy 16 lat (urodzona przed 9.12.2002r.).
 • Każdy niepełnoletni uczestnik biegu i marszu , w momencie odbioru pakietu startowego i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica” lub Opiekuna prawnego o zdolności i braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do wzięcia udziału w zawodach.
 • Po zamknięciu zgłoszeń online, zgłoszenie się do biegu i marszu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów .
 • Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu i marszu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 • Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe a także chip przymocowane poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży natomiast chip przewiązany przez sznurowadła od butów. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona.
 • Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż udział w zawodach  wiąże się z wysiłkiem fizycznym i potencjalnym ryzykiem oraz zagrożeniem wypadkami, odniesieniem obrażeń i urazów ciała, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.
 • Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu.

ZGŁOSZENIA:

 • Zapisy przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie  http://www.biegibytow.pl/biegibytow/
 • Za datę zgłoszenia uważa się moment wpłynięcia wpisowego na konto bankowe.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie internetowej do dnia 5.12.2018 r. Po tym dniu możliwość rejestracji tylko  biurze zawodów.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się każdego, kto wypełni formularz rejestracyjny i wpłaci pieniądze na konto.
 • Wysokość wpłaty i termin płatności:
 • Koszt udziału w biegu i marszu wynosi min. 30,00 zł od osoby.
 • Płatności należy dokonać w terminie  do 5.12.2018 r. na konto:
  Klub Biegacza „Goch” Bytów ul. Mickiewicza 13  77-100 Bytów
  Bank Polska Kasa Opieki S.A. 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267
  Tytułem: (wpisać imię i nazwisko) – opłata startowa  dla Karolinki
 • W dniu zawodów opłata wynosi min. 50,00 zł
 • Całość wpłat przeznaczona jest na wsparcie Karolinki
 • W przypadku przelania przez daną osobę kwoty w wysokości przekraczającej kwotę podaną  nadwyżka traktowana jest jako darowizna .
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu i marszu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
 • numer startowy
 • pomiar elektroniczny trasy – system chip + wynik przesłany sms
 • unikatowy medal po biegu
 • czapka Mikołaja  w pakiecie
 • pamiątkowe gadżety
 • posiłek po biegu
 • kawa, herbata
 • kupon na losowane nagród i upominków
 • inne opcjonalnie

KLASYFIKACJA:

 • Podczas Biegu i marszu Charytatywnego  będą prowadzone następujące klasyfikacje:
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn biegu   i marszu.
 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych bieg:

K16 16 – 19 lat; rocznik 2002 – 1999 M16 16 – 19 lat; rocznik 2002 – 1999

K20 20 – 29 lat; rocznik 1998 – 1989 M20 20 – 29 lat; rocznik 1998 – 1989

K30 30 – 39 lat; rocznik 1988 – 1979 M30 30 – 39 lat; rocznik 1988 – 1979

K40 40 – 49 lat; rocznik 1978 – 1969 M40 40 – 49 lat; rocznik 1978 – 1969

K50 50 – 59 lat; rocznik 1968 – 1959 M50 50 – 59 lat; rocznik 1968 – 1959

K60 60 +; rocznik 1958 i starszeM60 +; rocznik 1958 i starsze

Wyniki zawodów zamieszczone zostaną po zakończeniu biegu  i marszu na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl ,www.klubbiegaczagoch.pl , http://wyniki.b4sport.pl/

 • Każdy uczestnik  kończący bieg i marsz otrzyma  medal.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

 • Bieg  i marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy .
 • Organizator ma prawo dokonania zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 • Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu i marszu rozstrzyga organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

Podczas imprezy będziemy pomagać w słusznej sprawie i bić Rekord Polski ! W ułożeniu  Flagi Narodowej  z plastikowych nakrętek ( biało – czerwonych).

Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników i niezapomnianych wrażeń !

Regulamin Zatwierdził Zarząd Klubu Biegacza „GOCH” Bytów