27 października 2018

BIEGNIEMY WYGRAĆ Z CHOROBĄ JAKUBA – 5km (nordic walking)

Wczytuję mapę...

Data: 27/10/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 602 389 171
Adres e-mail: rrkrajenka@gmail.com

Lokalizacja: Stadion Miejski Krajenka

Dyscyplina

  Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

„BIEGNIEMY WYGRAĆ Z CHOROBĄ JAKUBA”

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
 • Pozyskanie środków na leczenie Jakuba ucznia Szkoły Podstawowej w Krajence
 • Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej

II. TERMIN

 • Start: 27.10.2018r. (sobota) godz. 11.00.

III. MIEJSCE

 • Krajenka, ul. Parkowa 1 Stadion Miejski.

IV. ORGANIZATOR

 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Krajence

V. PARTNERZY

 • FIRMA HERKULES SP. Z O.O. SK BONIN – profesjonalny elektroniczny pomiar czasu

VI. PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 10.50 – uroczyste otwarcie
 • godz. 11.00 – Bieg Krasnala  – dzieci do 6 lat (mogą towarzyszyć rodzice) – 200m
 • godz. 11.10 – Bieg dzieci – rocznik 2011 – 2009 – 400m
 • godz. 11.20 – Bieg dzieci – rocznik 2008 – 2006 – 400m
 • godz. 11.30 – Bieg dzieci – rocznik 2005 – 2003 – 800m
 • godz. 12.00 – Start biegu głównego – 5km
 • godz. 12.15 – Start Nordic walking – 5km
 • godz. 13.30 – uroczyste podsumowanie biegów

VII. ZAPISY

 1. On-line do dnia 23.10.2018r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://czas-start24.pl
 2. W biurze zawodów – w dniu zawodów dla ograniczonej liczby uczestników do 20 osób.
 3. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów,  przy ulicy Parkowej 1 w Krajence (przy stadionie miejskim) , które czynne będzie:

27.10.2018r. od godz. 9:30 – 11.30.

VIII. OPŁATA STARTOWA

1. Udział w biegach podlega dobrowolnej opłacie startowej. Z uwagi na cel imprezy ustala się, iż:

2. Opłaty startowe należy wpłacić bezpośrednio na konto Fundacji Złotowianka:

Rachunek: 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 w tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz Jakub Grzesik G/130”

 • Wysokość opłaty startowej dla dorosłych wynosi 30,00 zł (lub więcej)
 • Wysokość opłaty startowej dla dzieci wynosi 10,00 zł (lub więcej)
 1. Po dokonanej wpłacie należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres: tylko i wyłącznie na tej podstawie opłata startowa zostanie zweryfikowana. rrkrajenka@gmail.com.
 2. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar elektroniczny czasu w biegu głównym za pomocą chipów zwrotnych umieszczonych na bucie zawodnika.

3. Do biegu głównego dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończony 18 rok życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • W biegu głównym na dystansie 5 km będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
  • K/M 18-29 lat
  • K/M 30-39 lat
  • K/M 40-49 lat
  • K/M 50-59 lat
  • K/M 60-69 lat
  • K/M + 70 lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

6.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

 1. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.
 2. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133, poz.883)
 5. Osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

X. WYRÓŻNIENIA

W BIEGACH

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III dyplom

Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymają medal okolicznościowy, posiłek regeneracyjny.

XI. TRASA

 1. START i META Krajenka ul. Parkowa 1 (Stadion Miejski)
 2. W miejscu imprezy znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po asfalcie oraz drogach gruntowych..

XII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Uczestnicy zobowiązaniu są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. Zawodnicy winni się stosować do poleceń służby porządkowej
 2. Uczestnicy biorą udział w biegu na własna odpowiedzialność.
 3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas biegu (na starcie,trasie i mecie)

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 7. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 8. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 12. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Policja, przedstawiciel Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 17. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod tel. 602 389 171