22 czerwca 2019

„Bieg na K2”

Wczytuję mapę...

Data: 22/06/2019

Godzina startu: 17:00

Dystans: 8611 m

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Bieg na K2

I. CELE IMPREZY:

 1. Uruchomienie akcji pn. „Bezpieczne wakacje” połączonej z oddawanie krwi oraz rejestracją dawców komórek macierzystych.
 2. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 3. Uczczenie na sportowo Dnia Ojca w Dniu Kultury Fizycznej.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”
 2. Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

Partnerzy eventu:

 1. Polipol International
 2. Igmar AD Sp. z o.o.
 3. Modular Consulting
 4. Nadleśnictwo Leśny Dwór
 5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku
 6. Fundacja Herkules All Sports

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 22 czerwca 2019 r. (sobota).
 2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 3. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 4. Otwarcie biura zawodów: 22.06.2019 r., godz. 17.00.
 5. Bieg na 8611m wystartuje o godz. 19.00, limit 1,5 godz..
 6. Nordic Walking na 5 km wystartuje o godz. 19.05, limit 1,5 godz.
 7. Limit Zawodników: 200 osób (łącznie z Nordic Walking).

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa – umiarkowanie trudna: płyty betonowe, ścieżki leśne, dawne czołgowisko, liczne zbiegi i podbiegi (w razie deszczu trasa trudna).
 2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma HERKULES Sp. z o. o. za pomoc chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 22 czerwca 2019 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja Zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
  w Biurze Zawodów znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego
  w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 3. Podczas weryfikacji Zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej w przypadku dokonania opłaty startowej na dwa dni przed zawodami.
 4. Podczas weryfikacji Zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału
  w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy Zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu okrycia wierzchniego.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej na poniższe konto:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”

76-200 Słupsk, ul. Gdyńska 24/1

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta: 25 1090 2763 0000 0001 4218 2285

 1. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 2. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 3. Wysokość wpisowego wynosi 30 złotych.
 4. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 40 złotych, płatne w Biurze Zawodów.
 5. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 6. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób zapisy do zawodów zostają zamknięte!

Uwaga:

Od dnia 01.06.2019 r. do 22.06.2019 r. zostanie przeprowadzona akcja oddawania krwi dla potrzebujących. Każdy Zawodnik, który zaloguje się
do systemu elektronicznych zapisów i odznaczy „deklarację oddania krwi”, następnie odda dowolną ilość krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz przedstawi dokument potwierdzający oddanie krwi w Biurze Zawodów zwolniony jest z opłaty startowej!

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Biegacze: Open Kobiety (I-VI) – puchary.
 • Biegacze: Open Mężczyźni (I-VI) – puchary.
 • Najlepsza Drużyna Biegu 8611m (I-III) – puchary (liczy się 5 najlepszych czasów zawodniczek/-ków w drużynie).
 • Kijkarze: Open Kobiety (I-III) – puchary.
 • Kijkarze: Open Mężczyźni (I-III) – puchary.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy odlewany unikatowy medal.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz
  z agrafkami, wodę mineralną na mecie biegu, bity medal okolicznościowy
  na mecie dla każdego Zawodnika, który ukończył bieg lub marsz, ciepły posiłek.
 2. W przypadku pozyskania sponsorów Organizatorzy przewidują losowanie nagród, które realizowane będzie po biegu/marszu. W losowaniu nagród biorą udział wyłącznie osoby posiadające swój numer startowy
  (nie przekazujemy numeru innej osobie).

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 22.06.2019 r. znajdować się będzie przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. Po biegu zorganizowane będzie ognisko integracyjne wszystkich środowisk oraz nastąpi dekoracja zawodników.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu/marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
  (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane
  są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.

Wydarzenie jest charytatywne, przeprowadzone w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do organizacji eventu stanowią wtórne zagadnienie.