9 lutego 2020

Bieg Walentynkowy – III etap Jamneńskiego Touru Biegowego

Wczytuję mapę...

Data: 09/02/2020

Godzina startu: 12:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Koszalin, Osiedle Jamno-Łabusz

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin Jamneńskiego Touru Biegowego

W ramach cyklu biegi na dystansie 5km odbędą się:

 • Bieg Mikołajkowy – 1 grudnia 2019 roku godz. 12.00
 • Bieg Trzech Króli – 6 stycznia 2020 roku godz. 12.00
 • Bieg Walentynkowy – 9 lutego 2020 roku godz. 12.00

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Miasta i Gminy Koszalin na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • Koszalin (Jamno) – start i meta przy ulicy Północnej przy Izbie Jamneńskiej.
 • Szatnie i prysznice na Orliku przy ul. Północnej ok. 100m od startu (pomieszczenia ogrzewane).

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 10.00 – 11.45 – sekretariat zawodów (Izba Jamneńska)
 • godz. 12.00 – bieg główny – 5 km
 • godz. 12.20 – poczęstunek (kawa, herbata, swojskie wypieki w Izbie Jamneńskiej)
 • godz. 12.45 – uroczyste podsumowanie (Izba Jamneńska)

IV. ORGANIZATOR

 • Rada Osiedla Jamno – Łabusz

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 • Fundacja Herkules All Sports

VI. ZAPISY

 1. On-line do 3 dni przed każdym wydarzeniem do godziny 23:00 lub do osiągnięcia limitu startujących 250 osób opłaconych przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: czas-start24.pl, www.biegikoszalin.pl,
 2. W przypadku osiągnięcia limitu startujących, lista zostanie zamknięta bez możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.
 3. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w Izbie Jamneńskiej przy ul. Północnej, które czynne będzie od godz. 10.00 – 11.45.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

20 zł – dzieci rocznik 2002 i młodsi

– 40 zł – dorośli za jedną edycję

60 zł w dniu zawodów – jeżeli nie został osiągnięty limit startujących

Wpłaty dokonywać na konto:

Fundacja Herkules All Sports

Numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy odlewany medal i poczęstunek swojskich wypieków.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegikoszalin.pl

3. W biegu mogą brać udział jedynie osoby, które ukończyły 14 rok życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegu głównym na dystansie 5 km będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz następujące kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

K/M-14  14-19 lat

K/M-20  20-29 lat

K/M-30  30-39 lat

K/M-40  40-49 lat

K/M-50  50-59 lat

K/M-60  60-69 lat

K/M-70  70 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Będą prowadzone dodatkowe klasyfikacje w każdej edycji

 • Klasyfikacja Małżeństw
 • Klasyfikacja Drużynowa w każdej edycji w następujący sposób: 4 osoby (minimum 2 kobiety), klasyfikacja – czas łączny drużyny

Klasyfikacja Decathlonu po 3 edycjach (suma czasów 3 edycji):

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • najlepsi w klasyfikacjach wiekowych
 • najlepsza drużyna 4-cio osobowa

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Przy weryfikacji osoby nieletniej uczestniczyć musi ich opiekun prawny.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE ( w każdej edycji)

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III puchar

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną): za miejsca I – III upominek

KLASYFIKACJA MAŁŻEŃSTW

Za miejsca I – III upominek

DRUŻYNOWA ( w każdej edycji)

Za miejsca I – III puchar

WSZYSCY UCZESTNICY ( w każdej edycji)

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy z możliwością wykonania grawerki czasu oraz imienia i nazwiska na medalu (koszt dodatkowy za grawer 10 zł).

Klasyfikacja Decathlonu (suma czasów 3 edycji):

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – za miejsca I – III upominki
 • najlepsi w klasyfikacjach wiekowych – za miejsce I upominek
 • najlepsza drużyna 4 osobowa – za I miejsce upominki

XI. TRASA

 1. START i META Koszalin (osiedle Jamno), ul. Północna przy Świetlicy.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po asfaltowej nawierzchni.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 14. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl  , tel. 691 116 224.