24 sierpnia 2019

BIEG V BURSZTYNOWY 10 km

Wczytuję mapę...

Data: 24/08/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Ustka

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin Grand Prix Ustki

„ROZBIEGANA USTKA NA FALI” O PUCHAR PREZESA FIRMY MOWI

I. CEL ZAWODÓW:

 1. Promowanie aktywności fizycznej w warunkach przyrodniczych.
 2. Możliwość sprawdzenia swoich sił w rywalizacji sportowej.
 3. Popularyzacja biegania jako formy ruchu oraz rekreacji ruchowej, ważnego elementu zdrowego trybu życia.
 4. Promowanie Miasta Ustka i jego walorów turystycznych.

II. ORGANIZATORZY:

 • Burmistrz Miasta Ustka
 • Morpol Sp. z o.o.
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
 • Lekkoatletyczny Klub Sportowy „JANTAR”
 • Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „USTKA”
 • Miejski Klub Sportowy „JANTAR” Ustka

III. PARTNERZY:

 • Pierre Rene
 • Aerosol Service Sp. z o. o.
 • Hotel „USTKA”
 • Grand Lubicz – Uzdrowisko Ustka
 • Mistral Ustka
 • Hotel Jantar Ustka

IV PATRONAT MEDIALNY:

 • „Głos Dziennik Pomorza”

V. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Zawodnicy w wieku 16-18 lat, którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletności, zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział w biegach od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu niepełnoletniego biegacza jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.
 2. Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

VI. ZGŁOSZENIA:

 1. Rejestracja zgłoszeń i wpłata wpisowego odbywa się za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.osir.ustka.pl oraz biegiustka.pl.
 2. Maksymalna ilość uczestników – 200 (łącznie zapisy internetowe i w biurze zawodów).
 3. Z opłaty zwolnieni są pracownicy firmy „MOWI”. Zawodnik pracujący w firmie MOWI, dostarcza zaświadczenie o zatrudnieniu.

VII. TERMINY I MIEJSCE:

 1. Start i meta wszystkich biegów Grand Prix Ustki „ROZBIEGANA USTKA NA FALI” na dystansie ok. 10 km znajdować się będą na terenie OSiR Ustka, ul. Grunwaldzka 35.
 2. Daty przeprowadzanych biegów:
 • Bieg I „Henryka De Lubicz Szeliskiego” – 6 KWIETNIA
 • Bieg II „JANTAROWY” – 11 MAJA
 • Bieg III „ŁOSOSIOWY” – 8 CZERWCA
 • Bieg IV „USTECKIEJ KRÓWKI” – 20 LIPCA
 • Bieg V „BURSZTYNOWY” – 24 SIERPNIA
 • Bieg VI „BIEG Z MOWI” – 28 WRZEŚNIA

Start następuje po biegach młodzieżowych o godzinie 12.00.

3. Oficjalna ceremonia zakończenia cyklu Grand Prix „ROZBIEGANA USTKA NA FALI” odbędzie się w dniu 28.09.2019 roku, podczas której zostaną wręczone puchary, nagrody oraz pamiątkowe medale.

4. Trasa biegów prowadzi po terenach lasów otaczających Ustkę.

VIII. POMIAR CZASU:

 1. Podstawą kwalifikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonany za pomocą chipa, który zawodnik otrzymuje przy weryfikacji w Biurze Zawodów.
 2. Na starcie i mecie oraz na trasie biegu będą punkty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika w punkcie kontrolnym powoduje jego dyskwalifikację.
 3. Zgodnie z przepisami PZLA, klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej i kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego, liczonego od strzału startera do minięcia linii mety.

IX. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 1. Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej GRAND PRIX jest udział w co najmniej 4 biegach.
 2. W klasyfikacji generalnej po wszystkich edycjach wyróżnione będą kategorie OPEN oraz kategorie WIEKOWE.
 3. Kategorie wiekowe:
 • K16 (16-19 lat)
 • K20 (20-29 lat)
 • K30 (30-39 lat)
 • K40 (40-49lat)
 • K50 (50-59 lat)
 • K60 (60-69 lat)
 • K70 (70 lat i starsze)

 

 • M16 (16-19 lat)
 • M20 (20-29 lat)
 • M30 (30-39 lat)
 • M40 (40-49lat)
 • M50 (50-59 lat)
 • M60 (60-69 lat)
 • M70 (70 lat i starsi)

4. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu biegów.

5. Poszczególne kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym przypadku zawodnicy zostaną przyłączeni do kategorii młodszej.

6. Klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w 4 najlepszych biegach danego zawodnika.

7. Punkty zostaną przyznane za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według poniższej punktacji:

 • 1 miejsce – 1 punkt
 • 2 miejsce – 2 punkty
 • 3 miejsce – 3 punkty
 • 100 miejsce – 100 punktów itd.

8. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzbiera najmniejszą liczbę punktów uwzględniając wyniki z czterech biegów.

9. W przypadku zdobycia przez zawodników tej samej liczby punktów, o zajętym miejscu decyduje najlepsza pozycja w ostatnim wspólnym biegu.

X. NAGRODY:

1. W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn – puchary oraz nagrody finansowe

 • I miejsce 1500 zł, II miejsce 1000 zł, III miejsce 500 zł, IV-X miejsce statuetki.

2. W kategoriach wiekowych – I miejsce puchar i nagroda rzeczowa, II-V miejsce – statuetki.

3. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują po biegu ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek.

4. Po każdym z biegów będą rozlosowane upominki dla uczestników biegu oraz wszyscy otrzymają pamiątkowy medal z danego biegu.

5. Biegacze, którzy wezmą udział w sześciu biegach otrzymają pamiątkowe
statuetki.

XI. WPISOWE:

 1. Opłaty wpisowego w wysokości 20 zł za poszczególne biegi dokonujemy najpóźniej na 10 dni przed startem.
 2. Jednorazowa wpłata za 6 biegów wynosi 90 zł.
 3. Wpłata w dniu biegu wynosi 50 zł.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

XII. NUMERY STARTOWE:

Numery startowe uczestnicy biegów każdorazowo otrzymują podczas w Biurze Zawodów i pozostawiają sobie na pamiątkę.

XIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Wszyscy zawodnicy będą oznaczeni numerami startowymi.
 2. Uczestnicy biegów zobowiązani są do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa biegu oraz bezwzględnego stosowania się do zasad wynikających z regulaminu oraz do wszystkich zaleceń organizatora oraz służb porządkowych, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo biegów.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Biegi odbywać się będą bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizatorzy nie odpowiadają za mienie i rzeczy pozostawione bez dozoru. Obowiązek ubezpieczenia indywidualnego od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do zawodników biorących udział w biegach.
 2. Organizator oświadcza, że jest ubezpieczony od OC wobec uczestników biegów. Jednocześnie Organizator informuje, że nie zapewnia zawodnikom biorącym udział w biegach jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie czy zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegach. Każdy uczestnik startuje na swoją odpowiedzialność oraz sam ponosi związane z tym ryzyko.
 3. Wszyscy uczestnicy biegów oświadczają, że przyjmują do wiadomości, iż udział w biegach związany jest z dużym wysiłkiem fizycznym oraz pociąga za sobą możliwość odniesienia obrażeń ciała, zagrożenia wystąpienia wypadków oraz urazów fizycznych (w tym śmierci).
 4. Przekazanie wypełnionego formularza rejestracyjnego dla Organizatora oraz dokonanie opłaty wpisowego równoznaczne jest z tym, że uczestnik rozważył oraz ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko uczestnictwa, startując w poszczególnych biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy uczestnik biegów powinien posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w każdym biegu lub podpisze własnoręcznie Oświadczenie o braku przeciwwskazań do startu w każdym biegu.
 6. Organizator zaleca wszystkim uczestnikom biegów wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegach.
 7. Młodzież poniżej 18 roku życia, startuje za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 8. Podpisanie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Grand Prix i akceptacją umowy cywilnoprawnej z organizatorem.
 9. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz udostępnianie jego wizerunku.
 10. Wyznacza się limit czasowy dla biegu na 5 km – 45 min, a dla biegu na 10 km- 1 godz. 25 minut.
 11. Wyznacza się limit maksymalnej ilości biegaczy na 200 uczestników ( łącznie zapisy internetowe i w biurze zawodów).
 12. Organizator zapewnia punkty z wodą na trasach biegowych.
 13. Organizator zapewnia zabezpieczenie ratownika medycznego.
 14. Uczestnicy biegów oświadczają, że wszystkie dane osobowe i dane dotyczące stanu zdrowia w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą.
 15. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez zawodników bez zabezpieczenia.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie oraz jego własnej interpretacji.
 17. Imprezy Towarzyszące:

Bieg rekreacyjny dla niezaawansowanych na dystansie ok. 5 km. Podczas biegu obowiązuje rozdział IV, V, XII oraz rozdział XIII niniejszego regulaminu.

Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz biorą udział w losowaniu upominków. Obowiązują wcześniejsze zapisy do biegu. Bieg jest bezpłatny.

Rekreacyjne marsze Nordic Walking na trasie ok. 5 km. Każdy uczestnik, który ukończy marsz otrzymuje pamiątkowy medal oraz bierze udział w losowaniu upominków.

Biegi młodzieżowe dla usteckich szkół podstawowych. Obowiązuje odrębny regulamin.

DYREKTOR

Stanisław Podlewski