19 maja 2018

Bieg Święców

Wczytuję mapę...

Data: 19/05/2018

Godzina startu: 16:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 603380753
Adres e-mail: osir@slawno.pl

Lokalizacja: Sławno

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                 Regulamin

XXII BIEGU ŚWIĘCÓW

BIEG GŁÓWNY

 1. CEL IMPREZY
 1. Upowszechnienie biegania – najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.
 2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.
 3. Popularyzacja walorów miasta Sławno.
 4. Integracja społeczności lokalnej, instytucji oświatowych.
 1. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

 1. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Sławnie, Gimnazjum Miejskie nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3,  Sławieński Dom Kultury, Urząd Gminy Sławno, Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, Komenda Hufca ZHP im. Wojska Ochrony Pogranicza w Sławnie, OSP Sławsko, Bobrowice, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, MKS Święc Sławno.

 1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
 1. XXII Bieg Święców odbędzie się 19 maja 2018r.
 2. Dystans XXII Biegu Święców wynosi 10 km (3 x 3,33km)
 3. Trasa biegu: ulice miasta: asfaltowe, z kostki bazaltowej, ścieżki rowerowe asfaltowe.
 4. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez policję, straż graniczną, OSP i oznaczona.
 5. Miejsce startu: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 6. Start godz. 16.00. Zawodnicy winni stawić się na linii startu o godz. 15.50
 7. Meta biegu: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób

zabezpieczających trasę biegu.

 1. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

 1. POMIAR CZASU
 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu ChampionChip.
 2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma zwrotny chip, który winien zostać zamocowany do prawej lub lewej nogi na wysokości górnego otworu sznurowadła buta. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 3. Oficjalnym czasem biegu jest czas brutto.
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 1,5 godziny.
 5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 1,5 godzin (do godz. 17:30) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i zdjęcia numeru startowego.
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.
 7. Na 2, 5 i 8 km trasy będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktu kontrolnego będzie rejestrowała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 1. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
 1. Punkty odświeżania będą umiejscowione na 1,5km, 3km, 4,5km, 6km, 7,5km i 9 km trasy.
 2. Na stołach w punkcie odświeżania rozstawione będą kubki z wodą mineralną.
 3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. XXII Bieg Święców rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.
 2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które 19 maja 2018 r. ukończą 18 lat (decyduje dokładna data urodzenia: dzień, miesiąc, rok). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w XXII Biegu Święców przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Dz. U.        nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).
 3. Uczestników XXII Biegu Święców obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 4. Rejestracja uczestnika XXII Biegu Święców traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik XXII Biegu Święców wnosi opłatę startową w wysokości 10 zł.
 6. Organizator  zapewnia:
  a) numer startowy + agrafki,
  b) ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  c) pamiątkowy medal dla 300 osób, które ukończą bieg,

d) nagrody do losowania dla wszystkich uczestników biegu,

e) posiłek po biegu.

 1. ZGŁOSZENIE
 1. Biuro zawodów: hala sportowa przy ul. Plac Sportowy (obok stadionu) w Sławnie
 2. Zgłoszenia uczestników XXII Biegu Święców przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie  www. biegislawno.pl
 3. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do godz. 22.00 dnia 17.05.2018r.
 4. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości w dniu 19.05.2018 w godz. 10.0015.00 !
 5. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 300 zawodników! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Podczas weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w XXII Biegu Święców na własną odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej – XXII Biegu Święców (na dystansie 10km) i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XXII Biegu Święców i wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 7. Nieodebrane numery startowe (zgłoszenia internetowe) zostaną po godz. 15.00 w dniu        19.05. 2018r.  wydane kolejnym zgłaszającym się zawodnikom w Biurze Zawodów.
 8. Biuro Zawodów czynne będzie: 19.05.2018r. w godzinach 10.00-17.00

 

 1. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

 • 10 zł do dnia 22.05.2018r.
 • 20 zł w biurze zawodów w dniu 19.05.2018r.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA lub na konto:

Wpłaty dokonywać na konto:

Herkules Sp. z o.o. Sk; numer konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871

z dopiskiem: „Opłata startowa – XXII Bieg Święców”

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie, medal oraz posiłek regeneracyjny.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

 1. SZATNIE

Szatnie dla uczestników XXII Biegu Święców będą znajdować się w wyznaczonych i oznakowanych pomieszczeniach hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.

 1. KLASYFIKACJA
 1. Klasyfikacja XXI Biegu Święców prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a) generalna: kobiet i mężczyzn

b) wiekowa:

– kobiet

 • K40   od 40 do 49 lat
 • K50   od 50 do 59 lat
 • K60   od 60 do 69 lat
 • K70   od 70 lat i powyżej

– mężczyzn

 • M40 od 40 do 49 lat
 • M50 od 50 do 59 lat
 • M60 od 60 do 69 lat
 • M70 od 70 lat i powyżej

c)    miasto, powiat, gmina Sławno: kobiet i mężczyzn,

d)   klub MKS Święc Sławno: kobiet i mężczyzn

 1. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika.
 2. Nagród nie dublujemy (kategoria generalna i kategorie wiekowe)
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

 1.  NAGRODY
 2. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 3. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 17.30.
 4. 300 pierwszych zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal.
 5. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III), otrzymują puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości: I – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł,
 6. Zwycięzcy w kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) – otrzymują puchary.
 7. Zwycięzcy w kategorii miasto – kobiet i mężczyzn (miejsca I-VI) – otrzymują puchary i nagrody finansowe.
 8. Zwycięzcy w kategorii powiat – kobiet i mężczyzn (miejsce I-III) – otrzymują puchary.
 9. Zwycięzcy w kategorii gmina – kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) – otrzymują puchary.
 10. Zwycięzcy w kategorii MKS Święc Sławno – kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) – otrzymują puchary.
 11. Nagrody przyznane zawodnikom (kat. generalna i kat. wiekowe) nie dublują się.
 12. Wśród wszystkich startujących rozlosowane zostaną dodatkowe nagrody.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach zawodów organizowanych w dniu 19.05.2018r. odbywać się będą imprezy towarzyszące o charakterze rekreacyjnym.
 2. XXII Bieg Święców odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Wszyscy uczestnicy XXII Biegu Święców zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 8. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 9. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 10. Organizator XXII Biegu Święców uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 11. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XXII Biegu Święców, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku     w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XXII Biegu Święców.
 13. DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753