2 czerwca 2019

BIEG ŚW. KATARZYNY – PATRONKI BYTOWA

Wczytuję mapę...

Data: 02/06/2019

Godzina startu: 10:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Bytów

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Bieg Św. Katarzyn

Patronki miasta Bytowa

I. ORGANIZATOR

1. Kompleks Basenowo – Rekreacyjny „NIMFA” Sp.z.o.o.

2. Klub Biegacza „GOCH” Bytów .

3. Urząd Miasta i Gminy Bytów

4. Starostwo Powiatowe w Bytowie

5. Bytów Browar Kaszubski

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.

4. Promocja Bytowa jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2019 r. w Bytowie woj. Pomorskie

2. Długość trasy: 5 km. Trasa nie posiada atest PZLA.

3. Start Biegu nastąpi o godzinie 10:00. ul. Zamkowa przy (ZAMKU). Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się najpóźniej o godz. 9:45.

4. Meta dziedziniec ZAMKU w Bytowie ul. Zamkowa

5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.klubbiegaczagoch.pl, najpóźniej 30 dni przed Biegiem.

IV. LIMIT CZASU

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut od strzału startera.

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

1. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

2. Punkty odżywiania będą na ok. 2 i 3 kilometrze.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 2 czerwca 2019 roku ukończą 12 lat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

www.biegibytow.pl

www.herkules.org.pl

3. Zgłoszenia internetowe możliwe są od 9 marca 2019 roku do 17 maja 2019 roku . Zgłoszenia będą możliwe również w Biurze Zawodów (2 czerwca 2019) .

4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. : Stadion Miejski w Bytowie ul. Mickiewicza 13, 77-100 Bytów, w godzinach od 7:00 do 9:30.

5. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu.

6. W pakiecie startowym znajdować się będzie okolicznościowy kubek. Organizator nie gwarantuje otrzymania kubka tym co się zgłoszą w dniu imprezy.

7. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem .

8. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby

9. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

10. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

11. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

VII. OPŁATY

Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:

 • 30 zł do 31 marca 2019 r.
 • 40 zł od 1 kwietnia do 17 maja 2019 r.
 • 60 zł w Biurze Zawodów .

Opłata startowa elektroniczna przez platformę zapisową – BLUEMEDIA lub na

konto organizatora:

Bank Polska Kasa Opieki S.A Nr 64 1240 3783 1111 0010 2529 4267 podając imię i nazwisko oraz Dopisek bieg św. Katarzyny

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VIII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, znajdującego się na Karcie Startowej, o znajomości regulaminu.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, znajdującego się na Karcie Startowej, o znajomości regulaminu.

IX. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),

 2. Klasyfikacje wiekowe:

  • K-12 (Kobiety), M-12 (Mężczyźni) (rocznik 2007 – 2000)

  • K-20, M-20 (rocznik 1999 – 1990)

  • K-30, M-30 (rocznik 1989-1980)

  • K-40, M-40 (rocznik 1979-1970)

  • K-50, M-50 (rocznik 1969 – 1960)

  • K-60, M-60 (rocznik 1959 – 1950)

  • K-70, M-70 (rocznik 1949 i starsi)

Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

X. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary i nagrody pieniężne (wysokość nagród finansowych zostanie podana w późniejszym czasie)
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji wiekowej (kobiet i mężczyzn) otrzymają statuetki

XI. NOCLEGI

Noclegi w hotelu Dom Sportowca ul. Mickiewicza 13, tel. 59-822-26 -10 lub 725 128 755 czynny całą dobę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik biegu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Organizator zapewnia opiekę medyczną
 4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych
 5. Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników i niezapomnianych wrażeń.

REGULAMIN ZATWIERDZILI ORGANIZATORZY