6 czerwca 2021

Bieg Śladami Morsa – 5km

Wczytuję mapę...

Data: 06/06/2021

Godzina startu: 09:30 - 10:30

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Mielno

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin Bieg Śladami Morsa

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Gminy Mielno na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Mielno.

II. TERMIN

 • Mielno, 6 czerwca 2021r. Godz. 16.00

III. MIEJSCE

 • Mielno, ul. Kościuszki lub plaża, wejście przy ul. 1 maja.

IV. ORGANIZATOR

 • Fundacja Herkules All Sports

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miejski w Mielnie
 •  Centrum Kultury w Mielnie

VI. ZAPISY

 • on-line: odbywały się będą do dnia 3.06.2021r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://czas-start24.pl , w dniu imprezy zapisać się będzie można w  biurze zawodów od 15:30

VII. OPŁATA STARTOWA

 •   55 zł  –   płatna przelewem do dnia 31.03.2021r.
 •  60 zł  – płatna przelewem do dnia 27.04.2021r.
 •  80 zł –  w dniu zawodów

W pakiecie startowym upominek niespodzianka

VIII. PLAN MINUTOWY

 • 14:00 – otwarcie biura zawodów dla uczestników
 • 16:00 – start 5 km
 • 16:45 – podsumowanie

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: http://czas-start24.pl  lub http://herkules.org.pl/

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

INDYWIDUALNIE

 • w biegu głównym – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • kategorie wiekowe na dystansie 5 km
l.p kategoria Lat
1 K14-29 / M18-29 14 – 29
2 K30-39 / M30-39 30 – 39
3 K40-49 / M40-49 40 – 49
4 K50-59 / M50-59 50 – 59
5 K60-69 / M-60-69 60 – 69
6 K70+ / M70+ 70 +

 

Klasyfikacja drużynowa  (4 osoby w tym minimum 1 kobieta – na podstawie sumy czasów – obowiązuje jednakowa nazwa klubu)

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

6. Uczestnicy w wieku 14 – 18 lat mogą uczestniczyć w biegu na 5km i muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział.

X. WYRÓŻNIENIA 

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5km:

 • za miejsca I – III – puchar + upominek

W kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn

 • za miejsca I – III – puchar

DUŻYNOWO

W klasyfikacji drużynowej

 • za miejsca I – III – puchar

XI. TRASA

 1. START i META znajduje się przy ul. Kościuszki w Mielnie lub z plaży wejście przy ul. 1 maja.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po alejkach i drogach leśnych –  pętla ok. 5 km

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem :  http://herkules.org.pl/http://czas-start24.pl