14 października 2018

I BIEG Radia Gdańsk „100 km dla Niepodległej”

Wczytuję mapę...

Data: 14/10/2018

Godzina startu: 10:00

Dystans: 1 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: p.wos@radiogdansk.pl

Lokalizacja: Słupsk

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                          Regulamin

I BIEG Radia Gdańsk „100 km dla Niepodległej”

I. CELE IMPREZY:

 1. Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Popularyzacja biegania, jako czynnej formy wypoczynku i najprostszej formy ruchu.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.
 4. Promocja miasta Słupska, jako przyjaznego dla uprawiania sportu
  i propagatora Zielonej Energii.
 5. Integracja środowisk miejskich, powiatowych i inicjatyw lokalnych.

II. ORGANIZATOR:

 1. Agola Media i Radio Gdańsk

Partner techniczny:

HERKULES Sp. z o. o.

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 14 października 2018 r.
 2. Miejsce: Słupsk, al. Wojska Polskiego
 3. Bieg Główny:
 • sztafeta 10 os.x1km /każda osoba w dziesięcioosobowej sztafecie pokonuje dystans 1 km/,
 • przyporządkowanie zarejestrowanych osób do kolejnej sztafety realizuje Organizator,
 • prezentacja dziesięcioosobowych sztafet nastąpi bezpośrednio przed biegiem.
 1. Biuro zawodów: al. Wojska Polskiego przy napisie „I Love Słupsk”
 2. Biuro zawodów czynne w dniu 14.10.2018 r. w godz. 08.30-09.45
 3. Bieg na 1 km wystartuje o godz. 10.00

IV TRASA BIEGU:

 1. Wyznaczona trasa po utwardzonym trakcie pieszo-jezdnym miasta Słupska.
 2. Start przy napisie: I LOVE Słupsk.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.
 4. Nawierzchnia: kostka brukowa, asfalt.

V. POMIAR CZASU:

 1. W biegu pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma HERKULES Sp. z o. o za pomocą chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 14 października 2018 r. ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu lub marszu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie
  się w biurze biegu znajdującym się przy napisie I LOVE Słupsk w Słupsku, al. Wojska Polskiego, czynnym w godz. 08.30-09.45 w dniu zawodów.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (preferowany jest także dowód wniesienia opłaty startowej).
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 40 złotych (wpłaty wyłącznie poprzez system elektroniczny Blue Media).
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 50 złotych, płatne w Biurze Zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja a nie dzień zgłoszenia się do biegu.
 7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 8. W przypadku osiągnięcia limitu 100 osób (wniesiona opłata startowa) zapisy do biegu zostają zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Najlepsza Sztafeta (I-III) – dyplomy.
 • Bieg: Open K/M (I-III) – puchary.
 • Kategoria specjalna: najmłodszy/najstarszy zawodnik – statuetki.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • wodę mineralną na mecie biegu,
 • bity medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 2. Po biegu nastąpi dekoracja zawodników.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
  z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza Uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej.
 6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane
  są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Przemysław Woś,
  (tel. kontaktowy GSM: 601174031, p.wos@radiogdansk.pl) – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 8. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności i wyników stanowią wtórne zagadnienie.