5 października 2019

Bieg Przyjaźni

Wczytuję mapę...

Data: 05/10/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 602759892
Adres e-mail:

Lokalizacja: Redzikowo

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

„Bieg Przyjaźni”

I. CELE IMPREZY:

 1. Integracja społeczności lokalnej i ponadlokalnej w ramach wspólnej akcji pn. „Każdy może biegać”.
 2. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Gmina Słupsk
 2. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”

Partnerzy eventu:

 • Fundacja Herkules All Sports
 • Modular Consulting

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data: 05 października 2019 r. (sobota).
 2. Miejsce: Redzikowo, Park Wodny.
 3. Biuro zawodów: Zespół Szkół w Redzikowie, Redzikowo 16.
 4. Otwarcie biura zawodów: 05.10.2019 r., godz. 09.00.
 5. Bieg na 5 km wystartuje o godz. 11.00, limit 1 godz..
 6. Nordic Walking na 2,5 i 5 km wystartuje o godz. 11.05, limit 1,5 godz.
 7. Limit zawodników: 200 osób (łącznie z Nordic Walking).

IV TRASA BIEGU/MARSZU:

 1. Trasa: Droga asfaltowa, ścieżki leśne.
 2. Start przy Zespole Szkół w Redzikowie, Redzikowo 16.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma HERKULES za pomoc chipów pasywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 05 października 2019 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
  w biurze zawodów znajdującym się w Zespole Szkół w Redzikowie, Redzikowo 16.
 3. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej.
 4. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach
  na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach!
 5. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu z przodu koszulki.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej  www.biegislupsk.pl  oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 20 złotych.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 30 złotych, płatne w biurze zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 7. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób zapisy do zawodów zostają zamknięte.

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Biegacze: Open Kobiety (I-III) – puchary.
 • Biegacze: Open Mężczyźni (I-III) – puchary.
 • Kijkarze: Open Kobiety (I-III) – puchary.
 • Kijkarze: Open Mężczyźni (I-III) – puchary.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy odlewany unikatowy medal.
 • W przypadku pozyskania sponsorów Organizator przewiduje nagrody dla zawodników.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje: numer startowy wraz
  z agrafkami, wodę mineralną na mecie biegu, medal okolicznościowy na mecie dla każdego zawodnika, który ukończył bieg lub marsz, ciepły posiłek, możliwość udziału w losowaniu nagród po biegu, w przypadku pozyskania Sponsorów.

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 05.10.2019 r. znajdować się będzie
  w Zespole Szkół w Redzikowie, Redzikowo 16.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie biegu.
 3. Po biegu nastąpi dekoracja zawodników oraz losowanie nagród, w przypadku pozyskania Sponsorów. W losowaniu nagród biorą wyłącznie osoby posiadające swój numer startowy (nie przekazujemy numeru innej osobie).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje
  do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu, natomiast uczestnikom organizator doradza, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane
  są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 7. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,

(tel. kontaktowy GSM: 602759892) – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.