5 września 2020

Bieg Przełajowy „Zielona Dycha”

Wczytuję mapę...

Data: 05/09/2020

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 723 544 124
Adres e-mail: mlaskowska@kepice.pl

Lokalizacja: Obłęże

Dyscyplina

    Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin biegu “ZIELONA DYCHA”

CEL IMPREZY
  1. Upowszechnienie biegania.
  2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.
  3. Popularyzacja Ośrodka Wypoczynkowego “Sobótka”.
  4. Integracja społeczności lokalnej i propagowanie walorów rekreacyjno-sportowych gminy Kępice.
  5. Propagowanie biegu leśnego wokół jeziora Obłęskiego.
  6. Promocja lasów leżących na terenie Nadleśnictwa Warcino.
ORGANIZATOR
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
WSPÓŁORGANIZATORZY
  1. Gmina Kępice
  2. Nadleśnictwo Warcino
TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA
Zielona Dycha” odbędzie się 05.09 2020 roku na dystansie dziesięciu kilometrów. Start i meta są planowane na plaży przy jeziorze Obłęskim w Obłężu. Trasa biegu będzie oznaczona i zabezpieczona przez strażaków z OSP. Start biegu głównego jest przewidziany na godz. 11.00. Pół godziny wcześniej zostanie przeprowadzona rozgrzewka. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.
KONTAKT DO ORGANIZATORA
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., Obłęże 48, 77-230 Kępice, e-mail: kosir@kepice.pl, tel. 59 857 66 21.
POMIAR CZASU
Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu. Każdy zawodnik otrzyma chip, który winien zostać zamocowany do prawej/lewej nogi.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które 05.09.2020 roku ukończą 16 lat (decyduje dokładna data urodzenia: dzień, miesiąc, rok). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w biegu przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, (Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001). Uczestników obowiązuje ubiór i obuwie sportowe. Rejestracja uczestnika jest traktowana jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu. Organizator zapewnia numer startowy + agrafki, ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 150 pierwszych zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal. Są zaplanowane nagrody dla zwycięzców w biegu głównym, jest przewidziany posiłek po biegu, a także pakiet startowy (woda, baton, gadżet sportowy).
ZGŁOSZENIE
Zgłoszenia elektroniczne będą przyjmowane do 01.09.2020.na stronie; herkules.org.pl Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów w Biurze Biegu.
Biuro Biegu: 05.09 2020 r. od godz. 9.00 do 10.30 – plaża przy jeziorze w Obłężu. Zgłoszenie uczestników jest przyjmowane przy użyciu formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej.
Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie maksymalnie 150 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażających zgodę na udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu i wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych. „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Organizatorów oraz na publikację wizerunku w celu realizacji działań promocyjnych i informacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)”.
BEZPIECZEŃSTWO
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wymagań i zaleceń sanitarnych – w tym zachowania dystansu i noszenia maseczek na twarz w bazie zawodów.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zawody przeprowadzone są w terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego ”Lasy Środkowopomorskie”, będącym naszym Wspólnym Dobrem zarządzanym przez Lasy Państwowe. Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nieprzestrzeganie wymienionych zasad grozi karą upomnienia lub dyskwalifikacją.
OPŁATA STARTOWA
Opłata wynosi 25 zł, do dnia 01.09.2020 r.
Wpłaty prosimy kierować na konto organizatora Biegu: 83 1750 0012 0000 0000 4003 9821, BNP Paribas, z dopiskiem: „Opłata startowa – Zielona Dycha+imię i nazwisko uczestnika”.
Podczas imprezy obowiązuje limit uczestników w wysokości 150 zawodników. O prawie startu decyduje kolejność zapisów i dokonanie opłaty startowej. Nie ma możliwości zapisu w dniu zawodów!
OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.
KLASYFIKACJA
Klasyfikacja “Zielonej Dychy” będzie prowadzona w następujących kategoriach:
a) generalna: kobiet i mężczyzn,
b) najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik,
c) wiekowych z podziałem na płeć: 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56+.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
Bieg dziecięcy odbędzie się w trakcie biegu głównego na dystansie jednego kilometra.
NAGRODY
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród. Odbędzie się ona w dniu zawodów o godz. 13. Wszyscy zawodnicy otrzymają okolicznościowy medal.
Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują:
I miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 200 zł + statuetka;
II miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 100 zł + statuetka;
III miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 50 zł + statuetka.
Najstarszy zawodnik i zawodniczka otrzymają nagrodę rzeczową.
W klasyfikacji dziecięcej zwycięzcy (miejsca I-III) otrzymają dyplomy. Pozostali uczestnicy dostaną okolicznościowe medale.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zielona Dycha” odbędzie się bez względu na pogodę. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Numer startowy powinien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.