8 czerwca 2019

Bieg Politechniki 10 km

Wczytuję mapę...

Data: 08/06/2019

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: fundacja@herkules.org.pl

Lokalizacja: Koszalin Politechnika

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

BIEG POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Politechniki Koszalińskiej na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 8 czerwca 2019 r -Koszalin (obiekt Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2).

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 11.00 – bieg główny – 10 km
 • godz. 11.02 – bieg na dystansie – 5 km
 • godz. 11.05 – marsz nordic walking – 5 km
 • godz. 12.30 – uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

Politechnika Koszalińska

V. ZAPISY

 1. On-line do dnia 05.06.2019r. do godziny 23:00 lub do osiągnięcia limitu startujących 350 osób przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegpolitechniki.pl
 • bieg 5km – 130 osób
 • bieg 10km – 170 osób
 • nordic walking – 50 osób

2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów przy ulicy Śniadeckich 2 (Politechnika Koszalińska).

8 czerwca 2019 r. od godz. 9.00 – 10.45

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegpolitechniki.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegach i marszu nordic walking będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • K/M-13   0-13 lat (tylko dystans 5km)
 • K/M-14   14-17 lat (tylko dystanse 5km)
 • K/M-18   18-29 lat
 • K/M-30   30-39 lat
 • K/M-40   40-49 lat
 • K/M-50   50-59 lat
 • K/M-60   60-69 lat
 • K/M-70   70 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VII. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III puchar

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

za miejsca I – III dyplom

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy.

VIII. TRASA

 1. START i META Koszalin (Śniadeckich 2 – Politechnika Koszalińska).
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po nawierzchni twardej.

IX. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

X. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i herbaty.
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie funkcjonariusze Policji oraz wolontariusze.
 16. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegpolitechniki.pl  , mailto:fundacja@herkules.org.pl tel. 691 116 224.