15 listopada 2020

Bieg Niepodległości – bieg 10 km

Wczytuję mapę...

Data: 15/11/2020

Godzina startu: 10:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Jastrowie

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                                                     Regulamin „Biegu Niepodległości”

o charakterze górskim

I. Cele i założenia biegu:

 • uczczenie pamięci – obchody Dnia Niepodległości,
 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu i
  narkotyków,
 • promocja aktywnego stylu życia, postaw wartych naśladowania,
 • propagowanie działań społecznych,
 • społeczny i obywatelski – lekcja postawy obywatelskiej i świadomości społecznej wobec osób uzależnionych i współuzależnionych;
 • budowa tożsamości lokalnej,
 • promocja miasta i gminy Jastrowie jako miejsca organizacji wydarzeń sportowych,

II. Organizatorzy i podmioty współpracujące:

 • Stowarzyszenie „Pozytywni z Pasją”,
 • Kijowe Siostry”,
 • Gmina i Miasto Jastrowie,
 • OKj Jastrowie

III. Kategorie:

 • bieg na 10 km ,
 • bieg na 5 km,
 • nordic walking 5 km.

IV. Termin i miejsce:

 • impreza odbędzie się w dniu 15.11 2020 roku w Jastrowiu – start Wieża Widokowa przy ulicy Kilińszczaków,
 • rejestracja zawodników w dniu zawodów  do biegu w godz. 8.30 – 9.45, rejestracja zawodników nordic walking w godzinach 10.30 – 11.45,
 • rejestracja zawodników elektronicznie do 12/11/2020 r.
 • start  biegu na 10 km zaplanowano na godz. 10.00,
 •  start  biegu na 5 km zaplanowano około godziny 12.00,
 •  start nordic walking o godzinie 12.15,
 • zakończenie i dekoracja imprezy ok godziny 13.30,
 • bieg przeprowadzony zostanie na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w okolicy Góry Sosnowej,

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 • w przedsięwzięciu sportowym , mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w regulaminie (dalej zwani jako „Uczestnicy”),
 • w czasie biegu na trasie mogą przebywać jedynie Uczestnicy biegu, obsługa biegu, osoby i pojazdy posiadające identyfikatory/przepustki wydane przez Organizatora oraz służby zabezpieczające bieg,
 • przewiduje się udział ok. 100  uczestników biegu na 10 km, 100 uczestników biegu na 5 km i 50 uczestników nordic walking,
 • za osobę zgłoszoną do biegu (Uczestnika) uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o stanie zdrowia, zapoznała się i zaakceptowała regulamin oraz dokonała opłaty startowej w wysokości: 40,00 zł.  Osoba ta nabywa prawa uczestnictwa  w biegu.
 • Rejestracja odbywa się on-line do dnia 12.11.2020 r. do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl
 • W biurze zawodów w dniu zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się przy ulicy Kilińszczaków 18a, 64-915 Jastrowie – hala sportowa , które czynne będzie: 15.11.2020r. od godz. 08:00 – 11.30.
 • w momencie zgłoszenia i opłacenia pakietu startowego przez – 150 osób z każdej kategorii lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów,
 • w biegu mogą brać udział wszyscy Uczestnicy z miasta Jastrowie i okolic w wieku powyżej 16 roku życia,
 • zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, (zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegu lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).
 • osoby w wieku poniżej 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
 • uczestnictwo w biegu jest jednoczesnym potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem biegu.
 • Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w następujący sposób:

– w biegu głównym na 10 km – klasyfikacja generalna od I do VI miejsca dla kobiet i mężczyzn oraz najlepsza mieszkanka i najlepszy mieszkaniec Jastrowia

– w biegu na 5 km i marszu Nordic Walking klasyfikacja generalna od I do III miejsca

UWAGA:

 • Uczestnicy mają obowiązek startować z przyznanej im podczas weryfikacji strefy startowej.
 • Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad sportowych fair play, porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń obsługi biegu.
 • Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w biegu oraz ma prawo usunąć z terenu biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub nie przestrzegają poleceń osób (służb porządkowych, poleceń personelu i obsługi biegu).
 • W biegu powinny brać udział osoby posiadające dobry stan zdrowia i nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu zgodnie ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  jest organizator.
 • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w internecie) wizerunku Uczestnika.
 • Uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką rozpowszechniane w dowolnej formie, udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarz lub kopii na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w  biegu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie a także  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i na bilbordach, emisje  w przekazach telewizyjnych i radiowych,
• poddanie się weryfikacji zgodnie z regulaminem biegu,
• organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym sponsorom i partnerom biegu sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.

VI. Zabezpieczenie imprezy

 • Podczas całego wydarzenia będzie zapewniona opieka ratownika medycznego i straży pożarnej.
 • W związku z międzynarodową sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARS-CoV-2 uczestnicy Biegu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny i aktualnych wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie.
 • W razie nie odbycia się przedsięwzięcia sportowego organizator wyznacza inny termin lub organizuje bieg wirtualny. Dokonane wpłaty nie będą zwracane.
 •  Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników Biegu od nieszczęśliwych wypadków.
 •  Organizator zaleca posiadanie przez uczestników Biegu aktualnych badań lekarskich.
 •  Organizator zaleca uczestnikom ubezpieczenie się w zakresie NNW we własnym zakresie.