20 czerwca 2020

Bieg na K2

Wczytuję mapę...

Data: 20/06/2020

Godzina startu: 19:00

Dystans: 8611m i 5000m

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                            Regulamin – Bieg na K2

I. CELE IMPREZY:

 1. Uruchomienie akcji pn. „Bezpieczne wakacje” połączonej z akcją oddawania krwi przez zawodników w ustalonym okresie przed zawodami.
 2. Popularyzacja biegania i chodzenia, jako czynnej formy wypoczynku
  i najprostszej formy ruchu.
 3. Uczczenie na sportowo Dnia Ojca oraz Dnia Kultury Fizycznej.

II. ORGANIZATOR:

 1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”

Partnerzy eventu:

 1. Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku
 2. Fundacja HERKULES AllSports

III TERMIN I MIEJSCE:

 1. Data Zawodów: 20 czerwca 2020 r. (sobota).
 2. Miejsce: Słupsk, Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 3. Biuro zawodów: Parafia pw. Św. Jana Kantego w Słupsku.
 4. Biuro zawodów w dniu 20.06.2020 r. czynne w godz. 17.00-18.30.
 5. Bieg na 8611m wystartuje o godz. 19.00, limit 1,5 godz..
 6. Nordic Walking na 5000m wystartuje o godz. 19.05, limit 1,5 godz.
 7. Limit Zawodników: 200 osób (łącznie z Nordic Walking).

IV TRASA BIEGU:

 1. Trasa – umiarkowanie trudna: płyty betonowe, ścieżki leśne, dawne czołgowisko, liczne zbiegi i podbiegi (w razie deszczu trasa trudna – nawierzchnia błotnista).
 2. Start przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a.
 3. Trasa oznakowana, zabezpieczona.

V. POMIAR CZASU:

 1. W zawodach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać Fundacja HERKULES AllSports za pomoc chipów aktywnych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Zawodach prawo startu mają osoby, które do dnia 20 czerwca 2020 r. ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna).
 2. Zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacja Zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się
  w Biurze Zawodów znajdującym się przy Parafii pw. Św. Jana Kantego
  w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 3. Podczas weryfikacji Zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość i dowód wniesienia opłaty startowej w przypadku dokonania opłaty startowej na trzy dni przed zawodami.
 4. Podczas weryfikacji Zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu/marszu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału
  w zawodach na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy Zawodnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w trakcie biegu/marszu z przodu okrycia wierzchniego.
 6. Zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.
 7. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, każdy Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Za zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego
  na stronie internetowej www.biegislupsk.pl oraz wpłacenie w określonym terminie tj. do dnia 15.06.2020 r. opłaty startowej.
 2. Za termin wpłaty uważa się datę dokonania przelewu.
 3. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
 4. Wysokość wpisowego wynosi 40 złotych.
 5. Wysokość wpisowego w dniu zawodów wynosi 50 złotych, płatne w Biurze Zawodów.
 6. O wysokości opłaty startowej decyduje dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zgłoszenia się do zawodów.
 7. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach istnieje możliwość przepisania praw do udziału w tych zawodach na rzecz innej osoby pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi stosownego oświadczenia ostatecznie w dniu eventu do godz. 18.30.
 8. W przypadku osiągnięcia limitu 200 osób (zapisanych i opłaconych) zapisy do zawodów zostają zamknięte!

Uwaga:

Od dnia 15.05.2020 r. do 15.06.2020 r. zostanie przeprowadzona akcja oddawania krwi dla potrzebujących. Każdy Zawodnik, który zaloguje się
do systemu elektronicznych zapisów, następnie odda dowolną ilość krwi
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II
w Słupsku oraz przedstawi dokument potwierdzający oddanie krwi w Biurze Zawodów zwolniony jest z opłaty startowej!

VIII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w biegu:

 • Biegacze: Open Kobiety (I-VI) – puchary.
 • Biegacze: Open Mężczyźni (I-VI) – puchary.
 • Kijkarze: Open Kobiety (I-III) – puchary.
 • Kijkarze: Open Mężczyźni (I-III) – puchary.
 • Wszyscy, którzy ukończą bieg w założonym czasie otrzymają pamiątkowy, odlewany, unikatowy medal.

IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. W ramach opłaty startowej każdy Zawodnik otrzymuje:
 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • wodę mineralną na start/mecie biegu/marszu,
 • wodę mineralną na dodatkowym punkcie nawadniania tj. w okolicach 4km biegu,
 • świadczenie medyczne w czasie trwania biegu/marszu (ambulans + ratownicy) na start/mecie,
 • świadczenie medyczne na 4km (ratownicy),
 • świadczenie porządkowe w czasie trwania biegu/marszu (służba porządkowa certyfikowana),
 • świadczenie pomiaru czasu (firma pomiarowa certyfikowana),
 • świadczenie duchowe (służba duszpasterska),
 • bity medal okolicznościowy, (tylko wtedy, kiedy zawodnik ukończy bieg/marsz),
 • ciepły posiłek,
 • ciepły posiłek dla Rodziny Zawodniczki/ka,
 •  prawo do udziału w losowaniu nagród.
 1. W przypadku pozyskania sponsorów Organizatorzy przewidują losowanie nagród, które realizowane będzie po biegu/marszu. W losowaniu nagród biorą udział wyłącznie osoby posiadające swój numer startowy
  (nie przekazujemy numeru innej osobie).

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i depozyt odzieży w dniu 20.06.2020 r. znajdować się będzie przy Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku, ul. Leśna 7a.
 2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania biegu/marszu. Punkt medyczny zlokalizowany będzie na mecie tj. na terenie Parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku. Dodatkowo przewiduje się rozmieszczenie ratowników z torbami medycznymi w okolicach 4km na trasie biegu.
 3. Po biegu zorganizowane będzie ognisko integracyjne wszystkich środowisk oraz nastąpi dekoracja zawodników.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i skradzione.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu/marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
  (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników biegu, natomiast uczestnikom Organizatorzy doradzają, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie biegowej.
 6. Organizator główny: Fundacja „Sub ventum” posiada ubezpieczenie OC.
 7. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu/marszu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze zawodów.
 9. Organizatorzy, wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym
  z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów
  i Sponsorów biegu.
 12. Protesty rozstrzyga Dyrektor Organizacyjny, Dariusz Kloskowski,
  (tel. kontaktowy GSM: 602759892, darek_klos@op.pl) – decyzje Dyrektora
  są nieodwołalne. Protesty będą rozstrzygane w czasie 24 godzin.
 13. Wydarzenie jest charytatywne, przeprowadzone w sposób rekreacyjny i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje
  i roszczenia co do organizacji eventu stanowią wtórne zagadnienie.