12 grudnia 2020

Bieg Mikołajkowy – Jamneński Tour Biegowy

Wczytuję mapę...

Data: 12/12/2020

Godzina startu: 10:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: biuro@herkules.org.pl

Lokalizacja: Rolna

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin Jamneńskiego Touru Biegowego

Rejestracja od 7 listopada 2020 roku !!!!

W ramach cyklu biegi na dystansie 5km odbędą się:

 • Bieg Mikołajkowy – 12 grudnia 2020 roku godz. 10.00
 • Bieg Trzech Króli – 9 stycznia 2021 roku godz. 10.00
 • Bieg Walentynkowy – 13 lutego 2021 roku godz. 10.00

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Miasta i Gminy Koszalin na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • Koszalin – start i meta deptak przy ul. Rolnej w Koszalinie.

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 8.30 – 9.45 – sekretariat zawodów (ul. Rolna – przy deptaku)
 • godz. 10.00 10.10 – bieg główny – 5 km (bramka startowa, każdy sam decyduje o czasie startu w ciągu 10 min))
 • godz. 10.30 – uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

 • Fundacja Herkules All Sports

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

VI. ZAPISY

 1. On-line do 3 dni przed każdym wydarzeniem do godziny 23:00 lub do osiągnięcia limitu startujących 200 osób opłaconych przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: czas-start24.pl, www.biegikoszalin.pl,
 2. W przypadku osiągnięcia limitu startujących, lista zostanie zamknięta bez możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.
 3. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów (deptak przy ul. Rolnej w Koszalinie).

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

– 22,50 zł – dzieci rocznik 2003 i młodsi

– 45 zł – dorośli za jedną edycję

60 zł – w dniu zawodów – jeżeli nie został osiągnięty limit startujących

Jednorazowa opłata za 3 edycje 120 zł.

Wpłaty dokonywać na konto:

Fundacja Herkules All Sports

Numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy odlewany medal oraz pamiątkę za udział w kazdej edycji.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegikoszalin.pl

3. W biegu mogą brać udział jedynie osoby, które ukończyły 13 rok życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegu głównym na dystansie 5 km będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz następujące kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

K/M-13  13-17 lat

K/M-18  18-39 lat

K/M-40  40-49 lat

K/M-50  50-59 lat

K/M-60  60 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Będą prowadzone dodatkowe klasyfikacje w każdej edycji

 • Klasyfikacja Drużynowa w każdej edycji w następujący sposób: 4 osoby (minimum 2 kobiety), klasyfikacja – czas łączny drużyny

Po 3 edycjach (suma czasów 3 edycji):

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • najlepsi w kategoriach wiekowych

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Przy weryfikacji osoby nieletniej uczestniczyć musi ich opiekun prawny.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

Po każdej z edycji

INDYWIDUALNIE ( w każdej edycji)

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III puchar

DRUŻYNOWA ( w każdej edycji)

Za miejsca I – III puchar

WSZYSCY UCZESTNICY ( w każdej edycji)

W pakiecie wszyscy otrzymają odlewany medal okolicznościowy (układankę medalu z 3 elementów) oraz pamiątkę z każdego biegu.

Klasyfikacja końcowa cyklu (suma czasów 3 edycji):

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – za miejsca I – III puchar
 • najlepsi w kategoriach wiekowych – za miejsce I – III upominek

XI. TRASA

 1. START i META Koszalin
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po asfaltowej nawierzchni oraz duktami leśnymi.

XII. DEPOZYT

Nie prowadzimy depozytu.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 14. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl  , tel. 691 116 224.

 

WYTYCZNE EPIDEMIOLOGICZNE DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

Poniższe wytyczne wykonano na potrzeby organizacji imprezy JAMNEŃSKI TOUR BIEGOWY zawodów organizowanych przez Fundacja Herkules All Sports

I. Postanowienia ogólne

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.

2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.

3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.

4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów – będą robić to na własne ryzyko.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach  w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

II. Postanowienia szczegółowe

1. Zabrania się aby w zawodach brali udział zawodnicy, którzy w ostatnich 14 dniach mieli kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie lub podejrzanymi o zakażenie.

2. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.

3. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).

4. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania  należy zachowywać 2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

5. Funkcjonowanie strefy  „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej)

Strefa będzie podzielona na dwa stanowiska, a każde stanowisko  posiada wejście i wyjście. Podczas rejestracji:

 • obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
 • odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się na stanowisku),

6. Funkcjonowanie „Strefy  Startu”

 • zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie

7. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”

Punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie gdzie zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l.

8. Uwaga !!!

Jeśli  Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak:  gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:

 • udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie zawodów;
 • powiadomić  o tym fakcie Organizatora;

Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;