16 września 2018

Bieg Ląduj na Osowej

Wczytuję mapę...

Data: 16/09/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 501 446 452 lub 606 730 055
Adres e-mail:

Lokalizacja: Osowa

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin V edycji Biegu Ląduj na Osowej

§ 1 – Cel imprezy

Celem imprezy jest:

 1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, wśród młodzieży, dzieci i dorosłych
 2. Integracja środowiska lokalnego dzielnicy Osowa
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

§ 2 – Nazwa, termin i lokalizacja imprezy

 1. Nazwa imprezy brzmi: Ląduj na Osowej
 2. Impreza odbędzie się w niedzielę, 23 września 2018 r. w godz. 11:00-13:00
 3. Impreza odbędzie się w Gdańsku. Start i meta na ul. Niedziałkowskiego w dzielnicy Osowa, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 81. Trasa obejmuje 10 km i biegnie następującymi ulicami: boisko przy Szkole Podstawowej nr 81 – ul. Niedziałkowskiego – ul. Barniewicka – ul. Nowy Świat – teren Targowiska Handlowego Renk – ul. Nowy Świat – ul. Barniewicka – ul. Niedziałkowskiego – boisko przy Szkole Podstawowej nr 81.

§ 3 – Organizator i patroni imprezy

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa, ul. Myśliborska 6, 80-299 Gdańsk, KRS: 0000086649
 2. Patronat honorowy nad imprezą objęli:
  • Marszałek Senatu RP
  • Marszałek Województwa Pomorskiego
  • Prezydent Miasta Gdańska
  • Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
 3. Patronat medialny nad imprezą objęli:
  • Osowa.com
  • Osowa24.pl
  • Prawo do Sportu.pl
  • Gazetka U nas

§ 4 – Warunki uczestnictwa w imprezie

 1. Uczestnikiem biegu może być wyłącznie osoba, która:
  • ukończyła 16. rok życia. Osoby poniżej 18. roku życia zostaną dopuszczone do startu po przedstawieniu organizatorom zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna
  • znajduje się w stanie zdrowotnym umożliwiającym udział w imprezie bez ryzyka poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Każdy uczestnik startuje w biegu na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów), co potwierdza poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór podany zostanie na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie
  • dokona zgłoszenia udziału za pośrednictwem strony internetowej wskazanej przez Organizatora w ogłoszeniu o imprezie. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 15 lutego 2018 do dnia 20 września 2018 oraz uiści opłatę w wysokości 30 zł do dnia 20 września 2018 do godz. 23:59 na konto:
   – nr rachunku bankowego
   Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa
   SKOK im. Franciszka Stefczyka
   ul. Boh. St. Warszawskiej 6
   nr. 75 7999 9995 0651 7775 6804 0001
 2. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 3. Wszystkie osoby zgłoszone do udziału w biegu muszą dokonać weryfikacji zgłoszenia w Biurze Zawodów (terminy otwarcia biura Organizator przekaże do 23 sierpnia 2018 r.)
 4. Istnieje możliwość zapisania się w biurze zawodów w wyżej wyznaczonych godzinach za opłatą 45 zł od osoby.

§ 5 – Świadczenia organizatora na rzecz uczestników imprezy

 1. Każdy uczestnik biegu otrzyma od Organizatora pakiet startowy obejmujący:
  • numer startowy z chipem
  • napój
  • medal pamiątkowy
  • materiały promocyjne i gadżety od patronów i sponsorów
 2. Zwycięzcy biegu zostaną uhonorowani następującymi nagrodami:
  • Trzy pierwsze miejsca – okolicznościowe statuetki
  • Wśród pozostałych, obecnych uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
 3. Bieg jest objęty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej Organizatora z tytułu szkód poniesionych przez uczestników. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i leży w gestii samych uczestników
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie zawodów
 5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz innych kosztów udziału zawodników w biegu, niewymienionych wprost w regulaminie
 6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość skorzystania z szatni oraz depozytu wartościowych przedmiotów

§ 6 – Zasady rozgrywania zawodów

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
 2. Mapki trasy zostaną umieszczone w dniu zawodów w widocznych miejscach w okolicy Biura Zawodów
 3. Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po spełnieniu warunków uczestnictwa, o których mowa w § 4 oraz po przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora
 4. Zawodnicy startują indywidualnie z linii startu, ze startu wspólnego, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wydanego przez Organizatora
 5. W trakcie biegu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy
 6. W przypadku, gdy zawodnik zejdzie z trasy biegu powinien powrócić na nią i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z niej zszedł
 7. Podczas trwania biegu zawodnik powinien zachowywać się w sposób zgody z duchem Fair Play
 8. Zabrania się używania szklanych pojemników i przedmiotów w pobliżu i na trasie biegu
 9. Przypadki rażącego łamania regulaminu będą karane przez organizatorów dyskwalifikacją
 10. Zwycięzcą indywidualnym biegu zostaje zawodnik, który jako pierwszy minie metę

§ 7 – Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów
 2. Zgłaszając swój udział w biegu uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204)
 3. Telefony kontaktowe w dniu zawodów: 501 446 452 lub 606 730 055
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez organizatorów