29 września 2019

Bieg Hobbitów – Bieg Hobbita – 7km

Wczytuję mapę...

Data: 29/09/2019

Godzina startu: 11:30

Dystans: 6,2 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 691 116 224
Adres e-mail: fundacja@herkules.org.pl

Lokalizacja: Sierakowo Sławieńskie

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Gminy Sianów oraz Wioski Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • Sierakowo Sławieńskie (Gmina Sianów)

III. PROGRAM MINUTOWY (dotyczy wszystkich wydarzeń)

godz. 10.30 – 11.30 – sekretariat zawodów (Sierakowo Sławieńskie – Gmina Sianów)

Biegi

 • godz. 11.00 – bieg Przedszkolaka
 • godz. 11.05 – biegi dzieci w kat. 7 – 9 lat – 200 m
 • godz. 11.10 – biegi dzieci w kat. 10 – 12 lat – 400 m
 • godz. 11.15 – biegi dzieci w kat. 13 – 15 lat – 600 m
 • godz. 11.30 – Bieg Hobbitów – 6,2 km
 • godz. 11.32 – Nordic Walking – 6,2 km

godz. 12.00 – poczęstunek oraz ognisko

godz. 12.40 – uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Hobbiton
 • Fundacja Herkules All Sport

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Ochotnicza Straż Pożarna

VI. ZAPISY

 1. On-line do 3 dni przed każdym wydarzeniem do godziny 23:00 lub do osiągnięcia limitu startujących:
  • 200 osób opłaconych w biegu głównym
  • 50 osób w nordic walking

przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: bieghobbita.pl, wioskahobbitow.pl, biegikoszalin.pl

 1. W przypadku osiągnięcia limitu startujących, lista zostanie zamknięta bez możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.
 2. W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, w Sierakowie Sławieńskim 15 , które czynne będzie od godz.12.00  – 15.00

VII. OPŁATA STARTOWA

Udział dzieci do 18 lat jest bezpłatny na każdym dystansie!!!

Opłata startowa indywidualna dla osób startujących w biegu, nordic walking  i wyścigu rowerowym:

 • 35 zł – za jedną edycję
 • 50 zł w dniu zawodów – jeżeli nie został osiągnięty limit startujących

Wpłaty dokonywać na konto:

 • Fundacja Herkules All Sport, tylko przelew internetowy przez BLUEMEDIA

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy medal (układankę 4 medali ), poczęstunek. Dzieci w czasie biegu głównego pozostają pod opieką animatorów.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz zawodach Pzkol.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.herkules.org.pl

3. W biegu głównym, nordic walking mogą brać udział jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia.

5. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegu głównym, nordic walking będa prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz następujące kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • K/M-16 16-29 lat
 • K/M-30 30-39 lat
 • K/M-40 40-49 lat
 • K/M-50 50-59 lat
 • K/M-60 + 60 lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Przy weryfikacji osoby nieletniej uczestniczyć musi ich opiekun prawny.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu i marszu.

X. WYRÓŻNIENIA

PO KAŻDEJ EDYCJI W BIEGU GŁÓWNYM, NORDIC WALKING

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca I – III puchar i upominek
 • Każdy na mecie otrzyma medal (układanka medali)

PO CZTERECH EDYCJACH W BIEGU, NORDIC WALKING (suma czasów z 4 edycji)

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – za miejsca I – III puchary, upominek
 • klasyfikacje wiekowe – za miejsce I – III upominek.
 • drużyna 5 osobowa – za I – III miejsce upominki
 • każdy otrzyma podkładkę na medale

XI. TRASA

 1. START i META – Sierakowo Sławieńskie 15
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po zróżnicowanej nawierzchni, w większosci po drogach leśnych.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.
 14. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : fundacja@herkules.org.pl  , tel. 691 116 224.