1 kwietnia 2023

V Bieg Charytatywny na Powitanie Wiosny w Gminie Smołdzino – 11km

Wczytuję mapę...

Data: 01/04/2023

Godzina startu: 11:00 - 14:00

Dystans: 11 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Lokalizacja: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

REGULAMIN  V BIEGU CHARYTATYWNEGO

NA POWITANIE WIOSNY W GMINIE SMOŁDZINO

CEL IMPREZY

 1. Promocja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie oraz Gminy Smołdzino.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej aktywności ruchowej.
 3. Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.
 4. Integracja mieszkańców powiatu słupskiego.

ORGANIZATOR

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie.
 2. Uczniowski Klub Sportowy ,, Rowokół” Smołdzino.
 3. Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie.

PATRONAT HONOROWY

 1. Starosta Słupski
 2. Wójt Gminy Smołdzino

TERMIN, DYSTANS, TRASA

 1. Bieg odbędzie się w dniu 01.04.2023r. (sobota) na następujących dystansach:

11 km  – start godzina 11:00

5 km – start godzina 11:10

5 km nordic walking – start godzina  11:10

 1. Trasa 5 kilometrów, trasa bez atestu. Uwaga – biegaczy obowiązuje limit czasowy wynoszący 60 minut licząc od startu pierwszego zawodnika.
 2. Trasa 11 kilometrów, trasa bez atestu. Uwaga – biegaczy obowiązuje limit czasowy wynoszący 120 minut licząc od startu pierwszego zawodnika.
 3. Wręczenie nagród, pucharów i medali –
 • wręczenie medali każdemu uczestnikowi bezpośrednio po zakończeniu biegu i marszu nordic walking,
 • oficjalne wręczanie nagród i podsumowanie po zakończeniu wszystkich startów,
 1. Trasa – nawierzchnia gruntowa, w biegu na 11 km około 3 km płytami jumbo.
 2. Start i meta biegu zlokalizowane będą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie.

ODBIÓR PAKIETÓW I HARMONOGRAM ZAWODÓW

W dniu 01.04.2023r. – pakiety startowe do odbioru przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie od godziny 9:00:

  1. godz. 09:00- 10:50 – otwarcie biura zawodów, zapisy, weryfikacja uczestników oraz wydawanie pakietów startowych.
  2. godz. 11:00 – start biegu na 11 km
  3. godz. 11:10 – start biegu na 5 km i nordic walking na 5 km
  4. godz. ok. 13:00 – zamknięcie trasy
  5. Biuro zawodów będzie zamknięte na 10 minut przed startem danego biegu

UCZESTNICTWO

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które ukończyły 10 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.
 2. Warunkiem udziału w biegu jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem ( osoby pełnoletnie), osoby niepełnoletnie – składają oświadczenia (rodzice prawni bądź  opiekunowie) o zdolności do udziału w w/w zawodach, oraz o przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.1263).
 3. Podpisanie zgłoszenia do zawodów i wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora związanych z organizacją tego biegu.
 4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów – podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dowód potwierdzający tożsamości.
 5. W dniu zawodów podpiszą wymagane oświadczenia oraz odbiorą pakiet startowy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz z imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 6. Obowiązuje limit uczestników 100 osób na każdy start.
 7. Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
 8. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Biegu Charytatywnego.
 9. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 10. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z biegu,  zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik

POMIAR CZASU

 1. Ustalony został limit na 100 uczestników na każdy start.
 2. Decyduje kolejność wpłat.
 3. Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem strony herkules.org.pl

Możliwość zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów od godziny 9:00 do 10:50 tylko w przypadku jeśli nie zostanie wykorzystany limit osób.

 1. Opłata startowa wynosi : kwota 50 PLN do dnia 30.03.2023 roku.

Dla osób poniżej 18 roku życia opłata startowa wynosi 30 PLN.

 1. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 60 PLN, tylko jeśli nie zostanie wykorzystany limit.
 2. Opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych herkules.org.pl oraz www.smoldzino.edu.pl

PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Pakiet startowy będzie wydawany w dniu zawodów w Biurze Zawodów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie.
 2. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia, ciepły posiłek oraz część sanitarna.
 3. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników biegu.
 4. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów biegu charytatywnego. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.

KLASYFIKACJE

Puchary będą przyznawane w następujących kategoriach:

KATEGORIA OPEN:

 1. Kobiety – miejsca I-III w biegu na 5 km i 10 km- Puchar Starosty Słupskiego.
 2. Mężczyźni – miejsca I-III w biegu na 5 km i 10 km- Puchar Wójta Gminy Smołdzino.
 3. Kobiety – miejsca I-III w kategorii nordic- Puchar Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego.
 4. Mężczyźni – miejsca I-III w kategorii nordic- Puchar Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego.
 5. Młodzież:
 • dziewczęta – miejsca I-III puchar dyrekcji ZSP w Smołdzinie
 • chłopcy – miejsca I-III puchar dyrekcji ZSP w Smołdzinie
 1. Najlepszy mieszkaniec Gminy Smołdzino:
 • w każdym starcie nagrodzony zostanie najlepsza mieszkanka i najlepszy mieszkaniec z terenu Gminy Smołdzino
 1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Z okazji Prima aprilis organizator przewiduje nagrody niespodzianki.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Bieg odbędzie się po ścieżkach leśnych – uczestników obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 4. Wszelkie informacje umieszczane będą na stronie internetowej biegu (smoldzino.edu.pl).
 5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
 6. Wszyscy uczestnicy startujący w Biegu Charytatywnym, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.
 7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem.
 2. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, że zawodnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
 4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
 5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie, który przetwarza Pani(a) dane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. A RODO.
 2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Charytatywnego, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Charytatywnym.
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 2. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 3. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 4. Podane w regulaminie kwoty opłaty startowej zawierają podatek od towarów i usług.
 5. Pytania prosimy kierować pod adres mailowy: sekretariat@smoldzino.edu.pl  lub telefonicznie pod numerem: 598117321
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.