30 czerwca 2019

Bieg Charytatywny dla Dąbczaka

Wczytuję mapę...

Data: 30/06/2019

Godzina startu: 10:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: biuro@herkules.pl

Lokalizacja: Park Miejski „Arkonka”

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin Biegu Charytatywnego dla Dąbczaka

 • Data biegu: 30.06.2019r. godz. 10:00
 • Dystans: 5 km
 • Miejsce:  Szczecin, Park Miejski „Arkonka” przy ul. Arkońska .

I. CEL IMPREZY

 • Zbiórka środków dla Dąbczaka.
 • Popularyzacja rodzinnego biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 30.06.2019 roku – Szczecin, Park Miejski „Arkonka” przy ul. Arkońska

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 9.00 – działalność biura zawodów (wydawanie chipów)
 • godz. 9.45 – wspólna rozgrzewka
 • godz. 10.00 – start na dystansie 5km
 • godz. 11.00 – uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

 • Grupa przyjaciół
 • Fundacja All Sports

V. ZAPISY

 • On-line do dnia 27.06. 2019r. do godziny 23:00 lub do osiągniecia limitu 400 osób.
 • W biurze zawodów – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów

VI. OPŁATY

 • minimum kwota 40 zł

Wpłatę należy dokonać na konto: 02 1600 1462 1846 4248 5000 0001 „Wpłata dla Dąbczaka”

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 2. Nie ma ograniczeń wiekowych w biegu. Osoby nieletnie mogą się zgłosić do biegu jednak w dniu zawodów odbiór pakietów w obecności opiekuna prawnego, który podpisze oświadczenie. Opiekun musi posiadać dokument ze zdjęciem.
 3. Pomiar czasu za pomocą chipów. Wyniki zawodów na żywo:  www.herkules.org.pl,
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.
 5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. KLASYFIKACJE

Na dystansie 5km

 • Generalna kobiet i mężczyzn

IX. WYRÓŻNIENIA

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

 • Miejsca 1 – 3 puchary

Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy odlewany medal za uczestnictwo

X. TRASA

 1. START i META:  Szczecin, Park Miejski „Arkonka” przy ul. Arkońska
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po nawierzchni zmiennej: plaża.

XI. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 16. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: mailto:biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.