29 czerwca 2019

Bieg 12 Mostów

Wczytuję mapę...

Data: 29/06/2019

Godzina startu: 10:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 603380753
Adres e-mail: osir@slawno.pl

Lokalizacja: Stadion OSIR Sławno

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – XVII Biegu 12 Mostów

Sławno 29 czerwca 2019r.

1. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnienie biegania – najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.
 2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.
 3. Popularyzacja walorów miasta Sławno i gminy Sławno.
 4. Integracja społeczności lokalnej, instytucji oświatowych.

2. ORGANIZATORZY

 • P.B.S. Olszewski i Synowie Sławno – Włodzimierz Olszewski,
 • Hydrogeobudowa Sławno – Tadeusz Stukan,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miejski w Sławnie, Urząd Gminy Sławno,
 • Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, OSP Sławsko,
 • KS Olszewski i Synowie Sławno, Gimnazjum Miejskie nr 1,
 • Sławieński Dom Kultury, Komenda Hufca ZHP im. Wojska Ochrony Pogranicza w Sławnie,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

4. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

5. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. XVII Bieg 12 Mostów odbędzie się 29 czerwca 2019r.
 2. Dystans XVII Biegu 12 Mostów wynosi ok 5 km
 3. Trasa biegu: dróżki polne, drogi asfaltowe.
 4. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez Policję, OSP i zostanie oznaczona.
 5. Wyjście na miejsce startu o godz. 9.00 (miejsce startu oddalone o 3 km od biura biegu)
 6. Miejsce startu: Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie.
 7. Start biegu – godz. 10.00

Zawodnicy winni stawić się na linii startu o godz. 9.55

 1. Meta biegu: Stadion Miejski, Plac Sportowy 1.
 2. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

6. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu ChampionChip.
 2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma zwrotny chip, który winien zostać zamocowany do prawej lub lewej nogi na wysokości górnego otworu sznurowadła buta. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 3. Oficjalnym czasem biegu jest czas brutto.
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 1 godzinę.
 5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 1 godziny (do godz. 11.00) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu(zdjęcia numeru startowego) i dojścia do mety we własnym zakresie.
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.
 7. Na 2 km trasy będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu kontrolnego będzie rejestrowała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

7. PUNKT ODŚWIEŻANIA

Na trasie biegu przewiduje się jeden punkt z wodą.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. XVII Bieg 12 Mostów rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.
 2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które 29 czerwca 2019 r. ukończą 16 lat (decyduje dokładna data urodzenia: dzień, miesiąc, rok). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w XVII Biegu 12 Mostów przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).

Uwaga !

Warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego, wraz z numerem PESEL.

 1. Uczestników XVII Biegu 12 Mostów obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 2. Rejestracja uczestnika XVII Biegu 12 Mostów traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 3. Organizator  zapewnia:
  a)    numer startowy + agrafki,
  b)    ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  c)    pamiątkowy medal dla 200 pierwszych osób, które ukończą bieg,

d)    posiłek po biegu.

9. ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenia uczestników XVII Biegu 12 Mostów przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie  www. biegislawno.pl
 2. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 200 zawodników! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do godz. 22.00 dnia 27.06.20198r.
 4. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości w dniu 29.06.2019 w godz. 7.009.00 !
 5. Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w XVII Biegu 12 Mostów na własną odpowiedzialność.
  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej – XVII Biegu 12 Mostów (na dystansie 5km) i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XVII Biegu 12 Mostów i wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 6. Nieodebrane numery startowe (zgłoszenia internetowe) zostaną po godz. 9.00 w dniu 29.06. 2019r.  wydane kolejnym zgłaszającym się zawodnikom w Biurze Zawodów.
 7. Biuro Zawodów czynne będzie: 29.06.2019r. w godzinach   7.00-12.00

10. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

 • 10 zł do dnia 27.06.2019r.
 • 20 zł w biurze zawodów w dniu 29.06.2019r.

Opłaty – przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA:

FUNDACJA HERKULES ALL SPORTS, Bonin 11E,  76-009 Bonin, NIP: 4490676921

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie, medal oraz posiłek regeneracyjny.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

 11. SZATNIE

 1. Szatnie dla uczestników XVII Biegu 12 Mostów znajdować się będą w wyznaczonych                     i oznakowanych pomieszczeniach hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.
 2. Zawodnicy oddają do przechowalni rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym do godziny 9.00.
 3. Wydawanie worków z przechowalni odbywać się będzie, za okazaniem numeru startowego.
 4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nie oddane do przechowalni organizator nie odpowiada.

 12. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja XVII Biegu  12 Mostów prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a)  generalna: kobiet i mężczyzn

b)  najlepsi zawodnicy/ zawodniczki miasta Sławno,

c)  najlepsi zawodnicy/ zawodniczki gminy Sławno,

d)  najlepsi zawodnicy/ zawodniczki klubu KB Olszewscy i Synowie.

 1. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia zawodnika.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

13. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 12.00.
 3. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) – otrzymują pucharyi nagrody finansowe.
 4. Zwycięzcy w kategorii miasto kobiet i mężczyzn (miejsca I-V) – otrzymują puchary i nagrody finansowe.
 5. Zwycięzcy w kategorii gmina kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) – otrzymują puchary i nagrody finansowe.
 6. Zwycięzcy w kategorii klub KB Olszewski i Synowie kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) – otrzymują puchary.
 7. 200 pierwszych zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję.

14. NOCLEG I WYŻYWIENIE

 1. Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca startu XVII Biegu 12 Mostów.
 2. Organizator  nie zapewnia noclegu.
 3. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 2. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 12.00. Protesty rozstrzyga Dyrektor XVII Bieg 12 Mostów w terminie dwóch dni. Decyzja Dyrektora XVIUI Biegu 12 Mostów jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 4. Organizator XVII Bieg 12 Mostów uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XVII Bieg 12 Mostów, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – XVII Bieg 12 Mostów.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XVII Bieg 12 Mostów.
 7. Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753