22 sierpnia 2020

7 edycja Maratonu Rowerowego Pomorza Środkowego

Wczytuję mapę...

Data: 22/08/2020

Godzina startu: 12:00

Dystans: 34 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 723 544 124
Adres e-mail: mlaskowska@kepice.pl

Lokalizacja: Korzybie

Dyscyplina

    Rajd rowerowy


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

                                                                                                           Regulamin – Maratonu Rowerowego

7. edycja Maratonu Rowerowego Pomorza Środkowego

1. Nazwa zawodów: Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego.

2. Miejsce i termin zawodów: Korzybie (gmina Kępice, woj. pomorskie),sobota, 22.08.2020 godz.12

3. Opis i cel zawodów:

Maraton Rowerowy Pomorza Środkowego to impreza rekreacyjna o charakterze sportowym, której celem jest:
– propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnych form wypoczynku i rekreacji.
– popularyzacja walorów turystycznych Gminy Kępice, Nadleśnictwa Warcino, Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie i Pomorza Środkowego.
– promowanie lokalnych przedsiębiorców.

4. Organizator, współorganizatorzy i partnerzy:

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z Urzędem Miasta w Kępicach, Nadleśnictwem Warcino, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Kępice , zespół partnerów lokalnych tj. PPPH „Gras” w Korzybiu, Rada Sołecka w Korzybiu, OSP Korzybie, OSP Kępice, OSP Warcino.

Kontakt z organizatorami:
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Obłęże 48, 77-230 Kępice NIP: 8393208373. Regon: 381570966 Małgorzata Laskowska tel.723 544 124 e-mail: mlaskowska@kepice.pl

5. Warunki uczestnictwa:

a) Dopuszcza się do uczestnictwa wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach sportowych,
b) Udział w zawodach mogą wziąć osoby na sprawnym technicznie rowerze,
c) Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie maratonu w kasku rowerowym,
d) Udział w zawodach mogą wziąć osoby trzeźwe,
e) Do udziału w zawodach dopuszcza się osoby pełnoletnie w dniu rozgrywania zawodów, które:
– wypełnią i prześlą Organizatorowi opublikowaną na stronie internetowej kartę zgłoszeniową, w terminie do 17.082020 do 23:59 (formularz dostępny na stronie
http://herkules.org.pl).
– dokonają opłaty startowej przelewem bankowym na konto
Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – BNP Paribas numer konta: 83 1750 0012 0000 0000 4003 9821; tytuł przelewu: opłata startowa Maraton Rowerowy 2020 + imię i nazwisko uczestnika – w terminie do 17.08.2020. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
f) Udział osób niepełnoletnich w dniu rozgrywania zawodów:
– Osoby w wieku poniżej 18 lat mają prawo indywidualnego udziału w zawodach na podstawie przekazanej organizatorowi pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych oraz karty zgłoszeniowej.
– Osoby w wieku poniżej 16 lat mają prawo udziału w zawodach na dystansie Trasa Zielona na podstawie przekazanej organizatorowi pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych oraz karty zgłoszeniowej, z zastrzeżeniem, że przez cały czas udziału w zawodach pozostają pod opieką rodzica/opiekuna.
Przekazanie wypełnionej karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu zawodów w tym poniższych klauzul:
– „Organizator, współorganizatorzy i wszystkie osoby współpracujące przy organizacji wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu”,
– „Uczestnicząc w imprezie startuję na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach”,

6. Opłata startowa: 50zł

7. Trasa maratonu i sektory startowe

– Trasa Zielona – dystans ok. 34km

Mapa przebiegu trasy będzie udostępniona przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Czas zamknięcia trasy maratonu określa sędzia główny.
Obowiązywać będzie podział na sektory startowe – szczegóły dotyczące startu zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
W przypadku rezygnacji z rywalizacji Uczestnik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie biuro zawodów. Brak takiego zgłoszenia może skutkować obciążeniem kosztami akcji poszukiwawczej.
Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe i bezpieczne pokonanie odpowiada uczestnik.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

8. Kategorie wiekowe

Klasyfikacja zawodów prowadzona będzie w następujących kategoriach indywidualnych:
OPEN Mężczyźni i OPEN Kobiety na trasie czarnej – profesjonalista OPEN Mężczyźni i OPEN Kobiety na trasie zielonej dla zaawansowanych, w tym zawodników reprezentujących kluby i drużyny sportowe OPEN Mężczyźni i OPEN Kobiety na trasie zielonej dla amatorów – zawodników niezrzeszonych.
Każdy uczestnik przy zapisie do zawodów określa dystans (trasa czarna lub zielona) i kategorię (dla zaawansowanych lub amator), w której będzie rywalizował w zawodach. Dodatkowo wyróżnione zostaną osoby, które osiągną najlepszy wynik w kategoriach wiekowych:

Dla Mężczyzn:
– od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 2002 do 1991)
– od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1990 do 1981)
– od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1980 do 1971)
– od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1970 do 1961)
– od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1960 do 1951) – pow. 69lat – M7 (roczniki od 1950 i starsi)

Dla Kobiet:
– od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 2022 do 1991)
– od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1990 do 1981)
– od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1980 do 1971)
– od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1970 do 1961)
– od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1960 do 1951) – pow. 69lat – K7 (roczniki od 1950 i starsi)

Młodzież:
– do 17 lat – M1 (roczniki 2003 i młodsze)
– wyróżnienie dla najmłodszego zawodnika
– do 17 lat – K1 (roczniki 2002 i młodsze)
– wyróżnienie dla najmłodszej zawodniczki

Zawodnik/zawodniczka, którzy zajęli miejsce medalowe w kategoriach OPEN, nie będą brani pod uwagę przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych. Medal otrzymuje zawodnik/zawodniczka, którzy ukończyli rywalizację na kolejnym miejscu.
Wyróżnienia dodatkowe w klasyfikacjach drużynowych:

Kategoria drużynowa:
– Drużyna, aby być klasyfikowaną musi liczyć co najmniej 3 zawodników/zawodniczki.

– Pod uwagę weźmiemy czasy tj. zsumujemy czasy 3 najlepszych zawodników, nawet jeśli będzie Was więcej.
– Drużyny obecne w większym składzie otrzymają bonifikatę czasową – 5 sekund za zawodnika i 10 sekund za zawodniczkę ponad 3-osobowy, podstawowy skład.

– Klasyfikacja będzie liczona jedynie na dystansie >34km< niezależnie czy członkowie drużyny wystartują w kategorii amator czy profi.

Udział rywalizacji drużynowej nie wyklucza jednoczesnego udziału rywalizacji indywidualnej (zawodnicy klasyfikowani są w obu klasyfikacjach). Kategoria „Fit Challenge” to szczególna kategoria klasyfikacji zawodników dedykowana dla uczestników, których waga ciała wynosi powyżej 100 kg.

> Jeśli chcesz wziąć udział to prosimy o oznaczenie stosownego pola przy wypełnianiu formularza zapisów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany podziału na kategorie, co uzależnione będzie od liczby zgłoszonych w danej kategorii wiekowej uczestników.

9. Bezpieczeństwo Uczestników.
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. Zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną drogi, zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu torów kolejowych oraz mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych oraz zabudowań. Organizator, Współorganizatorzy i Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

10. Świadczenia dla zawodników – w ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– Oznakowaną trasę
– Elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem (zwrotnych) chipów.
– Obsługę sędziowską
– Zabezpieczenie medyczne i ratownicze
– Ubezpieczenie NNW
– Medal pamiątkowy
– Pakiet odżywczy
– Posiłek regeneracyjny po maratonie
– Możliwość umycia roweru
– Nagrody dla najlepszych zawodników
– Uczestnictwo w innych wydarzeniach na zasadach opisanych w programie zawodów.

11. Ochrona środowiska naturalnego
Zawody przeprowadzone są w terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego ”Lasy Środkowopomorskie”, będącym naszym Wspólnym Dobrem zarządzanym przez Lasy Państwowe. Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nieprzestrzeganie wymienionych zasad grozi karą upomnienia lub dyskwalifikacją.

12. Kary
Komisja Sędziowska może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie, równoznaczne z karą czasową 30 sekund doliczanych do wyniku
– Dyskwalifikacja

13. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej do 30 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

14. Dane osobowe:

a) Uczestnik zgłaszający swoją chęć udziału w zawodach sportowych wypełnia oświadczenie dostępne na stronie internetowej http://domtel-sport.pl/ podając swoje dane osobowe lub dane osobowe dziecka, którego jest rodzicem lub opiekunem prawnym.
b) Wszystkie podane przez uczestnika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W odniesieniu do podanych danych organizator Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Obłężu pełni rolę administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
c) Organizator, jako administrator danych nie udostępnia danych uczestnikom innym podmiotom, ani podmiotom które miałyby swoją siedzibę lub zakres prowadzenia działalności gospodarczej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
d) Dane osobowe uczestników będą przez organizatora przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zawodów tj. dokonania rejestracji uczestników i ogłoszenia wyników zawodów.
e) Specyfika rywalizacji sportowej powoduje, że dane osobowe uczestników (obejmujące imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, kategorię wiekową i informację o klubie sportowym, do którego przynależy zawodnik) powoduje, że uczestnik, który przystępuje do zawodów wyraża zgodę na udostępnienie powyższych danych na stronach organizatora, na portalach społecznościowych, jak również w prasie i w mediach, które będą przygotowywać informacje o przebiegu zawodów.
f) Każdy uczestnik może zgłosić organizatorowi, że nie chce, żeby dane, o którym mowa w pkt. 14e powyżej zostały ujawnione na tablicy wyników i w takiej sytuacji dostępna będzie tylko informacja o czasie, bez danych osobowych zawodnika. W tym celu wymagane jest wysłanie wiadomości mailowej na adres mlaskowska@kepice.pl lub kontakt telefoniczny z organizatorem, poprzez wysłanie wiadomości sms na numer +48 660 543 775.
g) Uczestnikowi, podającemu dane osobowe, w każdym czasie przysługuje możliwość zmiany podanych przez siebie danych osobowych, ich aktualizacji, modyfikacji bądź zgłoszenia żądania ich usunięcia. Zgłoszenie żądania usunięcia danych powinno zostać przekazane na adres organizatora mlaskowska@kepice.pl Żądanie usunięcia danych nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przed momentem żądania ich usunięcia.

15. Prawa własności intelektualnej

Korzystanie z utworów objętych prawami własności intelektualnej związanymi z organizacją maratonu, a w szczególności logo maratonu, wymaga uzyskania zezwolenia organizatora. Uczestnicy zawodów i osoby im towarzyszące są uprawnieni do utrwalania przebiegu zawodów wyłącznie w celach własnego użytku osobistego, z pominięciem celów zarobkowych.

16. Media. Wizerunek uczestnika

Przebieg zawodów będzie rejestrowany za pośrednictwem zdjęć i nagrań video. Informacje na temat przebiegu i organizacji zawodów, wraz z foto i wideo relacją, będą pojawiać się w prasie i mediach społecznościowych. b) W czasie przebiegu zawodów wizerunek uczestnika może zostać utrwalony a następnie upubliczniony za pośrednictwem portali społecznościowych prowadzonych przez organizatora, stronę internetową organizatora jak również partnerów medialnych, współpracujących z organizatorem. Wyrażając zgodę na uczestnictwo w zawodach i akceptując niniejszy regulamin, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, do wykorzystania przez organizatora w powyższym zakresie, w celach związanych z promocją wydarzenia. c) W każdym czasie możliwe jest cofnięcie wyrażonej zgody. W tym celu wymagane jest poinformowanie organizatora, poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail mlaskowska@kepice.pl przy czym cofnięcie wyrażonej zgody nie wpływa na możliwość usunięcia opublikowanych już materiałów zawierających wizerunek uczestnika, wykorzystany w materiałach.

– „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Organizatorów oraz na publikację wizerunku w celu realizacji działań promocyjnych i informacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)”.

17. Informacje dodatkowe

– Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w związku z zaistnieniem sytuacji niemożliwych do przewidzenia, uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów,
– W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,
– Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów,
– Zabrania się ingerencji w wygląd numeru startowego,
– Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy,
– Uczestnik Maratonu zgłaszając się na imprezę akceptuje warunki niniejszego Regulaminu,
– Organizator i Sędzia Główny, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.
Organizatorzy