24 listopada 2018

48 Bieg z Okazji Dnia Podchorążego

Wczytuję mapę...

Data: 24/11/2018

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 261 658 081
Adres e-mail:

Lokalizacja: AWL Wrocław

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin biegu

I. CEL IMPREZY:

 • uczczenie rocznicy Powstania Listopadowego;
 • integracja środowisk uczelnianych;
 • popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • wyłonienie zwycięzców indywidualnych i drużynowych;
 • promocja AWL.

II. ORGANIZATOR:

 • Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS

III. TERMIN I MIEJSCE:

 • 24.11.2018 r. (SOBOTA), trasy biegowe AWL przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu

IV. UCZESTNICTWO

 • Prawo startu mają osoby, które do 23.11.2018 r. ukończą 18 lat. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Sekretariacie 48 Biegu Podchorążego, który będzie czynny w dniu 24.11.2018 r. od godz. 9:00. Do wejścia na teren AWL niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego.
 • W przypadku chęci startu w ramach DLM obowiązkowe jest okazanie legitymacji AZS jako dokumentu uprawniającego do startu w tej klasyfikacji.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

V. ZGŁOSZENIA

 • elektroniczne: https://b4sportonline.pl/Bieg_Podchorazego
 • w dniu zawodów od godz. 9.00-10.45 na miejscu startu – plac apelowy AWL.

Udział w biegu jest bezpłatny!!!

 • limit miejsc 300.

VI. PROGRAM CZASOWY BIEGU PODCHORĄŻEGO:

 • 9:00 – 10:45 – zapisy do biegu – namiot (plac apelowy)
 • 11:00 – start do biegu na dystansie ok. 5.000 metrów
 • 12:00 – oficjalne zakończenie zawodów

VII. KLASYFIKACJA

a) generalna

 • kobiet
 • mężczyzn

b) indywidualna

 • kobiet w ramach Ligi Międzyuczelnianej
 • mężczyzn w ramach Ligi Międzyuczelnianej
 • kobiet – studentów AWL
 • mężczyzn – studentów AWL
 • pracowników Uczelni do 40 roku życia
 • pracowników Uczelni powyżej 41 roku życia

c) zespołowa

 • kobiet w ramach Ligi Międzyuczelnianej
 • mężczyzn w ramach Ligi Międzyuczelnianej
 • w ramach współzawodnictwa sportowego w Garnizonie Wrocław
 • „ Puchar Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych”

VIII. PUNKTACJA

a) indywidualna

 • I miejsce – ilość startujących n + 1 pkt.
 • II miejsce n -1pkt.
 • III miejsce n -2pkt.

b) zespołowa

► Kobiet w ramach DLM – ustala się na podstawie zajętych miejsc w klasyfikacji indywidualnej, w następujący sposób: o zajętym miejscu będzie decydowała suma pkt. uzyskanych przez pięć pierwszych zawodniczek danej uczelni według klucza: I m-ce – 200 pkt., II m-ce – 197 pkt., III m-ce – 195 pkt., IV m-ce 194 pkt., …ostatnie m-ce 1 pkt.)

► Mężczyzn w ramach DLM – ustala się na podstawie zajętych miejsc w klasyfikacji indywidualnej, w następujący sposób: o zajętym miejscu będzie decydowała suma pkt. uzyskanych przez pięciu pierwszych zawodników danej uczelni według klucza:

I m-ce – 200 pkt., II m-ce – 197 pkt., III m-ce – 195 pkt., IV m-ce 194 pkt., …ostatnie m-ce – 1 pkt.).

UWAGA ! Pozostali zawodnicy z danej uczelni (powyżej 5 kobiet, powyżej 5 mężczyzn) otrzymują punkty, ale ich wyniki nie są brane do klasyfikacji drużynowej. W przypadku uzyskania tej samej ilości pkt przez drużyny decyduje wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej kobiet.

► W ramach współzawodnictwa sportowego w Garnizonie Wrocław o zajętym miejscu decydowała będzie suma pkt. uzyskanych przez pięciu pierwszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej. Prawo startu w tej klasyfikacji mają: kadra zawodowa, kandydaci na żołnierzy zawodowych, pracownicy wojska, byli żołnierze zawodowi. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez drużyny decyduje wyższe miejsce pierwszego zawodnika zespołu w klasyfikacji indywidualnej.

► Studentów wojskowych w ramach zawodów o „ Puchar Rektora-Komendanta AWL” ustala się w następujący sposób: o zajętym miejscu decydowała będzie suma pkt. uzyskanych przez dwudziestu pierwszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej (w tym obowiązkowo trzy kobiety).
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez drużyny decydować będzie wyższe miejsce
w klasyfikacji indywidualnej kobiet.

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Pomiaru czasu zawodników dokonuje się elektronicznie na mecie.
 2. Jeżeli po biegu okaże się, że zawodnik (zawodniczka) kwalifikuje się do dwóch lub więcej nagród, wówczas organizator wydaje jedną, najwyższą wartościowo nagrodę, stosując kolejność od wyższej klasyfikacji.
 3. Opiekę lekarską na czas trwania biegu zapewnia organizator.
 4. Startujemy na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 6. Podczas imprezy dostępna będzie szatnia i umywalnia w hali sportowej.
 7. Odbiór numeru startowego jest jednoznaczny z zaakceptowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.
 10. Kontakt: 261 658 081.