9 listopada 2019

2. Bieg „STARGARD DLA NIEPODLEGŁEJ” – 5 km

Wczytuję mapę...

Data: 09/11/2019

Godzina startu: 11:30

Dystans: 5 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: biuro@herkules.pl

Lokalizacja: Teatr Letni, Park Chrobrego

Dyscyplina

  Bieg Nordic Walking


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin 2 Biegu Stargard dla Niepodległej

I. TERMIN I MIEJSCE:

 • 09.11.2019 (sobota)
 • Park Chrobrego, Stargard

II. ORGANIZATOR / PARTNER TECHNICZNY:

Organizator

OSiR Stargard Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 35, Stargard

sport@osir.stargard.pl

Partner techniczny:

Fundacja Herkules All Sports

Bonin 11E, 76-009 Bonin

biuro@herkules.org.pl

III. CELE:

 1. uczczenie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
 2. współtworzenie i uatrakcyjnienie obchodów święta w Stargardzie
 3. popularyzacja i upowszechnienie biegania oraz marszu nordic walking jako najprostszych form aktywności ruchowej
 4. ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia
 5. integracja mieszkańców Stargardu i regionu

IV. BIURO ZAWODÓW:

Teatr Letni, Park Chrobrego, Stargard

Weryfikacja uczestników (za okazaniem dowodu tożsamości) i odbiór numerów startowych w dniu 09.11.2019 r. w godz. 9.00-10.30.

V. PRZEBIEG ZAWODÓW:

09.00-10.30       Biuro zawodów – odbiór numerów startowych

10.30-10.50       Dodatkowe zapisy w miejsca osób, które nie odebrały numerów startowych do godz. 10.30)

10.50                Otwarcie imprezy, odśpiewanie hymnu

11.00-11.30       Biegi dzieci i młodzieży

– 3-6 lat (roczniki 2016-2013) – 200 m

– 7-9 lat (roczniki 2012-2010) – 500 m

– 10-12 lat (roczniki 2009-2007) – 800 m

– 13-15 lat (roczniki 2006-2004) – 1000 m

11.30-12.30       Biegi OPEN (bieg 5 km + marsz nordic walking 5 km)

12.30                Dekoracja i zakończenie

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne, do 04.11.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc, poprzez formularz rejestracyjny na stronie:

strona

 1. Za kompletne zgłoszenie uznaje się podanie imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz kategorii biegu, w którym dany zawodnik bierze udział, a także opłacenie wpisowego.
 2. Wpisowe do biegów OPEN wynosi 20 zł. W dniu zawodów, w przypadku wolnych miejsc, wpisowe wynosić będzie 25 zł. Płatności można dokonać za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji. Biegi dzieci młodzieży są bezpłatne.
 3. Limit uczestników wynosi 200 osób w biegach OPEN (bieg główny i marsz nordic walking) oraz 100 osób w biegach dzieci i młodzieży.
 4. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów, w godz. 10.30-10.50.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, wskazane jest możliwie jak najszybsze poinformowanie o zaistniałym fakcie organizatora. Zwolnione miejsce zostanie udostępnione innemu uczestnikowi.
 6. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2019 roku włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informację o przeniesieniu numeru na adres biuro@herkules.org.pl
 7. Prawo startu w biegach OPEN (bieg główny i marsz nordic walking) mają wszyscy chętni w wieku od 16 lat, posiadający aktualne badania lekarskie lub osoby, które podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. W biegach dzieci i młodzieży mogą startować osoby do 15. roku życia. W tym przypadku również wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Zgłoszenie do udziału w zawodach i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Zaleca się, by uczestnicy poszczególnych biegów mieli na sobie koszulki w barwach białych i/lub czerwonych. Inne elementy odzieży lub charakteryzacja w tej kolorystyce również jest mile widziana.

POMIAR CZASU:

1.   W biegach OPEN prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu – za pomocą chipów w numerowanych opaskach systemem BibTag firmy Mylaps,. Chipy w postaci opasek na kostkę uczestnicy odbierają i zwracają w biurze zawodów.

2.   Wyniki zawodów na żywo na stronie www.czas-start24.pl , www.herkules.org.pl

3.   Po zakończeniu biegu każdy uczestnik otrzyma wiadomość SMS z osiągniętym wynikiem.

VIII. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Uczestnicy biegów otrzymają:
 • numer startowy + agrafki
 • napoje oraz poczęstunek
 • symboliczny gadżet w barwach biało-czerwonych
 • medal okolicznościowy na mecie
 1. Przewidywane wyróżnienia:
 • klasyfikacja kobiet i mężczyzn w biegu głównym – miejsca I-III
 • klasyfikacja kobiet i mężczyzn w marszu nordic walking – miejsca I-III

IX. DANE OSOBOWE:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000359707, posiadająca NIP 8542367178, REGON 320765396.
 2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. jest Pan Łukasz Rozesłański, posiadający e-mail: rodo@osir.stargard.pl
 3. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia biegu „#Stargard dla Niepodległej”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO.
 4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą nasi partnerzy, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, współpracujący z nami przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmioty świadczące nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz inne podmioty działające na nasze zlecenie, a świadczące nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych, jak również podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w ww. biegu  i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 5. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do przedniej części koszulek startowych lub na pasie zapinanym na biodrach.
 6. Zgłoszenie protestu może nastąpić do 30 minut po ogłoszeniu wyników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator biegu i tylko on ma prawo do jego ostatecznej interpretacji.
 10. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z organizowanym biegiem. Osoby, które chcą być objęte ubezpieczeniem powinny wykupić właściwą polisę, we własnym imieniu i na własny koszt.