3 października 2020

2 Białogardzki Bieg Szlakiem Gryfa

Wczytuję mapę...

Data: 03/10/2020

Godzina startu: 13:00

Dystans: 5 i 10 km

Dane organizatora:
Numer telefonu: 733-966-072, 886-748-798
Adres e-mail: bb.szlakiemgryfa@wp.pl

Lokalizacja: Stadion Miejski BOSIR

Dyscyplina

    Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

 Regulamin

2 Białogardzki  Bieg Szlakiem Gryfa

Ekstremalny bieg z przeszkodami- edycja KOMANDOS!

Białogard 2020

Cel zawodów:

Promowanie zdrowego stylu życia.

Umożliwienie sprawdzenia się w ekstremalnych warunkach z różnych dziedzin aktywności fizycznej. Danie możliwości rywalizacji i współpracy podczas imprezy z pogranicza sportów ekstremalnych. Połączenia wysiłku fizycznego wraz ze świetną zabawą.

Co was czeka na trasie?

Uczestnicy biegu na trasie o dystansach 5 km+ oraz 10km+ napotkają przeszkody naturalne i sztuczne.

Zatem jest to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, połączoną z wysiłkiem fizycznym i rywalizacją o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie są rozstawione przeszkody, które zweryfikują Waszą sprawność, siłę i odporność psychiczną. Zawodnicy muszą charakteryzować się dużym dystansem wobec siebie, ponieważ nikomu nie uda się ukończyć biegu czystym.

Organizator:

Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej.

Termin i miejsce zawodów:

Bieg odbędzie się dnia 03.10.2020r. w Białogardzie, Gmina Białogard, Województwo Zachodniopomorskie (start i meta Stadion Miejski BOSiR ul. Moniuszki 49).

Uczestnictwo:

W biegu uczestniczyć mogą osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat, zapoznają się z regulaminem imprezy i podpiszą oświadczenie uczestnika biegu. Osoby młodsze w wieku 16 -17 lat mogą uczestniczyć w biegu po podpisaniu przez rodziców (opiekunów) oświadczenia na linii startu w dniu imprezy.

Zgłoszenia:

Opłata startowa:

Płatność do 31.08.2020r. – 99zł

opłacona w dniach 01.09-02.10.2020r. – 129zł

wpłacona na konto Białogardzkiego Stowarzyszenia Aktywności Sportowej z wpisem w tytule przelewu „Pakiet Gryf” oraz pełnym nazwiskiem i imieniem zawodnika.

Opłaty powinny być uiszczone na konto:

Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Białogardzie: 25 1240 3666 1111 0010 9179 5626

Pakiet startowy:

W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma: koszulka Białogardzki Bieg Szlakiem Gryfa, chip do pomiaru czasu, drobne upominki,  posiłek regeneracyjny po biegu, medal na mecie, opieka medyczna. Pakiety startowe będą wydawane dzień przed oraz w dniu imprezy. Pakiet należy odebrać najpóźniej 30 min. przed startem swojej fali. Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego po okazaniu dowodu stwierdzającego jego tożsamość ( dowód osobisty, paszport)  Na mecie zawodów będzie znajdować się strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia.

Sposób wyłonienia zwycięzców:

Zawodnicy startują w falach, przynależność do poszczególnych fal zostanie ustalona według kolejności zapisów. Zwycięzcami są osoby, które osiągną najlepsze czasy w kategoriach kobiet i mężczyzn na podstawie elektronicznego pomiaru czasu. Liczbę zawodników określa się na 300 osób.

Nagrody:

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach otrzymują:

Kategoria kobiet miejsca I-III statuetka lub puchar.

Kategoria mężczyzn miejsca I-III statuetka lub puchar.

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal. W przypadku zgłoszenia się sponsora organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców i/lub uczestników. O dodatkowych ewentualnych  nagrodach organizator poinformuje w komunikacie.

Sprawy różne:

Na zawodach nie można używać obuwia z kolcami i metalowymi kołkami. Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy zaginione. Organizator zapewnia na miejscu zawodów opiekę medyczną. Kwestie sporne dotyczące w/w regulaminu i sposobu prowadzenia biegu rozstrzyga kierownictwo zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z trasy biegu osób łamiących regulamin i swoim zachowaniem narażających na niebezpieczeństwo innych zawodników. W uzasadnionym przypadku – w celu usprawnienia przebiegu zawodów – zastrzega się możliwość zmian w programie.

Dane osobowe:

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Ochrona wizerunku:

Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

Program:

02.10.2020 (piątek) godz. 15 -19 – wydawanie pakietów startowych

03.10.2020 (sobota) godz. 8.30 -12.45 – rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych  (Stadion Miejski BOSiR ul. Moniuszki 49, Białogard)

godz. 12.50 – rozgrzewka zawodników I fala 5km+

godz. 13.00 – start I  fala 5km+

godz. 13.05 – rozgrzewka zawodników II  fala 5km+

godz. 13.15 – start II  fala 5km+

godz. 13.20 –  rozgrzewka zawodników III fala 5km+

godz. 13.30 – start III fala  5km+

godz. 13.35 –  rozgrzewka zawodników IV fala 5km+

godz. 13.45 – start IV fala 5km+

godz. 13.50 –  rozgrzewka zawodników V fala 5km+

godz. 14.00 – start V fala 5km+

godz. 14.05 – rozgrzewka zawodników I fala 10 km+

godz. 14.15 – start I fala 10 km+

godz. 14.20 – rozgrzewka zawodników II fala 10 km+

godz. 14.30 – start II fala 10 km+

godz. 14.35- rozgrzewka zawodników III fala 10 km+

godz. 14.45 – start III fala 10 km+

godz. 14.50 – rozgrzewka zawodników IV fala 10 km+

godz. 15.00 – start IV fala 10 km+

godz. 15.05 – rozgrzewka zawodników V fala 10 km+

godz. 15.15 – start V fala 10 km+

Postanowienia końcowe:

Kontakt do Organizatora:

Radosław   – tel.733-966-072,

Jolanta –tel.886-748-798

e-mail bb.szlakiemgryfa@wp.pl

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

REGULAMIN DEPOZYTU NA CZAS BIAŁOGARDZKIEGO BIEGU   SZLAKIEM GRYFA

1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

a. Uczestniku – rozumie się przez to uczestnika wydarzenia sportowego – Białogardzkiego Biegu Szlakiem Gryfa, biegu z przeszkodami, w związku z którym świadczona jest usługa przechowania rzeczy.

b. Organizatorach – rozumie się przez to Stowarzyszenie Aktywności Sportowej.

c. Biegu – rozumie się przez to bieg z przeszkodami Białogardzki Bieg Szlakiem Gryfa, w związku z którym świadczona jest usługa przechowania rzeczy.

d. Numerze startowym – rozumie się przez to numer pod którym Uczestnik został zapisany przez Organizatorów w celu przeprowadzenia Biegu i o którym Uczestnik został poinformowany przed rozpoczęciem Biegu.

2.Uczestnik uprawniony jest do oddania na czas Biegu na przechowanie wyłącznie Rzeczy podręcznych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.Uczestnik potwierdza oddanie na przechowanie Rzeczy podręcznych poprzez wskazanie numeru startowego.

4.Oddane na przechowanie rzeczy przetrzymywane są przez Organizatorów w udostępnionym Uczestnikowi pojemniku (worku), w wyznaczonym do tego miejscu.

5.„Rzeczami podręcznymi” są według niniejszego Regulaminu rzeczy:

a. Które ze względu na cechy własne, tj.: gabaryty, tworzywo, sposób użytkowania itp. nadają się do przechowywania w warunkach określonych w pkt 4 niniejszego Regulaminu.

b. Których łączna wartość nie przekracza 500 zł.

6.Zabrania się Uczestnikom oddawania na przechowanie rzeczy niespełniających warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu, w szczególności rzeczy przekraczających wartość, o której mowa w pkt 5 powyżej, rzeczy mogące ulec stłuczeniu, zalaniu, zgnieceniu. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone poprzez naruszenie powyższego zakazu Organizatorom, osobom trzecim, a także za szkody wyrządzone w tych rzeczach oraz za ich zaginięcie.

7.Pojemnik (worek), w którym przetrzymywane są rzeczy oddane na przechowanie opatrzony jest numerem startowym Uczestnika.

8.Do odbioru rzeczy oddanych na przechowanie uprawniony jest jedynie Uczestnik, który rzeczy te oddał, po prawidłowym podaniu następujących danych weryfikacyjnych: numer startowy i inne podane przed Organizatora dane weryfikujące.

9.Rzeczy oddane na przechowanie należy odebrać w miejscu ich oddania, niezwłocznie po zakończeniu Biegu. Uczestnik uprawniony jest do wcześniejszego odbioru rzeczy.

10.W przypadku nieodebrania rzeczy w czasie i miejscu określonym w pkt 9 Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia Organizatorom opłaty za przechowanie w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, przy czym po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym Uczestnik oddał rzeczy na przechowanie, Organizatorzy mają prawo zniszczyć nieodebrane rzeczy na koszt Uczestnika. Organizatorzy mogą obciążyć Uczestnika kosztem przesyłki nieodebranych przez niego rzeczy pod wskazany przez Uczestnika adres.

11.Uczestnik potwierdza odebranie rzeczy poprzez wskazanie numeru startowego, znajdującego się na opasce, którą otrzymał każdy uczestnik Biegu podczas odbioru pakietów startowych.