11 czerwca 2020

Koszaliński Bieg Górski 5 i 15 km

Wczytuję mapę...

Data: 11/06/2020

Godzina startu: 11:00

Dystans: 5 i 15 km

Dane organizatora:
Numer telefonu:
Adres e-mail: ktkkf@wp.pl

Lokalizacja: Rolna

Dyscyplina

  Bieg


Zapisz sięLista uczestnikówStrona organizatoraPokaż mapę

Regulamin – Bieg Górski

KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI – 5km, 15km

 1. Termin: 11.06.2020r.
 2. Miejsce: ul. Rolna za giełdą (deptak).
 3. Kategorie:
 • indywidualne,
 • wiekowe,
 • drużynowe.

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Koszalina na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

Start: 11.06.2020r.

 • godz. 11.00 – dystans 15 km
 • godz. 12.00 – dystans 5 km

III. MIEJSCE

Koszalin, ul. Rolna (za koszalińską giełdą)

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Koszaliński Sztab Ratownictwa
 • Fundacja Herkules All Sports

VI. ZAPISY

 • on-line: odbywać się będą do dnia 10.03.2020r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl, limit uczestników na obu dystansach to 400 osób.
 • w dniu imprezy zapisać się będzie można w  biurze zawodów od 9:30

VII. OPŁATA STARTOWA

 • 50 zł –   płatna przelewem do dnia 10.03.2020r.

Uwaga!!!  Osoby, które wniosą opłatę startową do dnia 22 lutego 2020 roku, organizator zapewnia koszulkę techniczną z nadrukiem fullprint w pakiecie startowym.

 • 70 zł –  w dniu zawodów

Przelew elektroniczny BlueMedia lub  na konto organizatora
Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,
PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508,
z dopiskiem: „Bieg Górski” , imię i nazwisko zawodnika

VIII. PLAN MINUTOWY

 • 09:30   – otwarcie biura zawodów
 • 10.50  –  uroczyste otwarcie
 • 11:00   – start 15 km
 • 12:00   – start 5 km
 • 12.50   – uroczyste podsumowanie

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: www.tkkf.pl  lub www.herkules.org.pl.

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

INDYWIDUALNIE

W biegu głównym na dystansie 5km oraz 15km – klasyfikacja generalna

ponadto, prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn jedynie na dystansie 15km:

K/M – 18   18-29 lat

K/M – 30   30-39 lat

K/M – 40   40-49 lat

K -50  50+          M – 50  50-59 lat

                           M – 60  60+ lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

– na obu dystansach (suma czasów – 4 osoby – minimum 1 kobieta)

Kategoria najlepsza mieszkanka, najlepszy mieszkaniec Miasta Koszalina na obu dystansach.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze. Biuro będzie czynne 14.03.2020r. w godzinach od 09:30 do 11:40.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

6. Uczestnicy w wieku 15 – 18 lat mogą uczestniczyć w biegu na 5km i muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział.

X. WYRÓŻNIENIA  na dystansie 5 km i 15 km

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5km:

za miejsca I – VI puchar, upominek

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 15km:

za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klas. generalną) tylko na dystansie 15km:

za miejsca I – III puchar

KATEGORIA DRUŻYNOWA

 • suma czasów – 4 osoby (min. 1 kobieta) na obu dystansach na podstawie nazwy klubu, grupy.

W klasyfikacji generalnej:

za miejsca I – III puchar, upominek

MIESZKAŃCY KOSZALINA

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (na obu dystansach):

za miejsce I-III upominek

XI. TRASA

 1. START i META znajduje się przy ul. Rolnej w Koszalinie.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po alejkach i drogach leśnych –  pętla ok. 5 km

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie KTKKF oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl  tel.607 498 662, e-mail: ktkkf@wp.pl